Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w bezpłatne używanie

                         Na podstawie art. 35, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity z 2010r., Dz.U. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami/ Wójt Gminy Miedźna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miedźna przeznaczonej do oddania w bezpłatne używanie.

1.    Oznaczenie przedmiotu najmu: lokal użytkowy znajdujący się na parterze w budynku
     położonym w Gilowicach, ul. W. Korfantego 70, 43-227 Miedźna. Budynek
     zlokalizowany jest na działce 256/20 o  pow. 0,0945 ha zapisanej w KW nr
     KA1P/00039188/0 Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie, 
     zabudowanej obiektem II-kondygnacyjnym.

2.    Powierzchnia przedmiotu bezpłatnego używania:  90,76 m2.

3.    Opis przedmiotu bezpłatnego używania: lokal użytkowy.

4.    Przeznaczenie przedmiotu bezpłatnego używania: prowadzenie działalności
     Ochotniczej Straży Pożarnej w Gilowicach zgodnie z jej statutem.

5.    Termin zagospodarowania: od dnia 15.04.2013r.

6.    Wysokość opłat: bezpłatne używanie.

7.    Terminy wnoszenia opłat: brak. Biorący do używania będziezobowiązany we własnym
     zakresie uiszczać opłaty za media.

8.    Zasady aktualizacji opłat: brak.

9.    Informacje o przeznaczeniu do oddania w bezpłatne używanie: umowa zostanie 
     zawarta na czas nieoznaczony.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miedźna w dniu 12.03.2013r. na okres  21 dni.

 

 

Zdjęto z tablicy ogłoszeń w dniu …………………………..