W Y K A Z Miedźna, dnia 26.11.2012,.

nieruchomości położonej w Woli przeznaczonej do dzierżawy


Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 30.11.2010r. Dz.U.Nr 102 poz.651 z późniejszymi zmianami).

Wójt Gminy Miedźna podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miedźna, przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.


 1. Oznaczenie nieruchomości wg. ksiegi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

  Grunt oznaczony nr działki 1746/37 (użytek klasy Bi), zapisany w Księdze Wieczystej Sądu Rejonowego w Pszczynie pod nr KA1P/00039083/4 jako własność Gminy Miedźna.

 2. Powierzchnia gruntu przeznaczonego do dzierżawy: 24 m2.

 3. Opis oraz przeznaczenie nieruchomości:

  Grunt niezabudowany położony w Woli, karta mapy 4, przeznaczony na prowadzenie działalności handlowej.

 4. Termin zagospodarowania nieruchomości: 17.12.2012r. – 16.12.2015r.

 5. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy:

  Stawka czynszu za dzierżawę wynosi 5,00 zł netto/m2/miesiąc.

 6. Terminy wnoszenia opłat:

  Czynsz dzierżawny płatny będzie do ostatniego dnia roboczego każdego kwartału.

 7. Zasady aktualizacji opłat:

  Wysokość czynszu waloryzowana będzie w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego publikowny w Monitorze Polskim. Waloryzacji nie przeprowadza się w roku w którym została zawarta umowa.


Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Miedźna na okres 21 dni.

Wykaz wywieszono w dniu 26.11.2012r.


Wykaz zdjęto w dniu...........................