Miedźna, dnia 31.10.2012r.                       

 WYKAZ

 nieruchomości położonej w Woli przeznaczonej do dzierżawy

            Na podstawie art.35 ust.1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 30.11.2010r. Dz.U.Nr 102 poz.651 z późniejszymi zmianami).

           Wójt Gminy Miedźna podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miedźna, przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

1.Oznaczenie nieruchomości wg. ksiegi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Grunt oznaczony nr działki 975/37 (użytek klasy R V), zapisany w Księdze Wieczystej Sądu Rejonowego w   Pszczynie pod nr KA1P/00031459/5 jako własność Gminy Miedźna.

2.Powierzchnia gruntu przeznaczonego do dzierżawy:  7194 m2.

3.Opis oraz przeznaczenie nieruchomości:

Grunt niezabudowany położony w Woli, karta mapy 4, przeznaczony na prowadzenie działalności rolniczej

4.Termin zagospodarowania nieruchomości: 01.12.2012r. – 30.11.2015r.

5.Wysokość opłat z tytułu dzierżawy:

Stawka czynszu za dzierżawę wynosi 3,00 zł/ar/rok.

6.Terminy wnoszenia opłat:

Czynsz dzierżawny płatny będzie jednorazowo do 30 września każdego roku przez cały okres trwania dzierżawy.

7.Zasady aktualizacji opłat:

Wysokość czynszu waloryzowana będzie w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego publikowny w Monitorze Polskim. Waloryzacji nie przeprowadza się w roku w którym została zawarta umowa.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy  Miedźna na okres 21 dni.

Wykaz wywieszono w dniu 31.10.2012r.

Wykaz zdjęto w dniu...........................