Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem

 

Na podstawie art. 35, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarcenieruchomościami /tekst jednolity z 2010r., Dz.U. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami/ Wójt Gminy Miedźna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miedźnaprzeznaczonej do oddania w najem.

 

Lokal użytkowy zlokalizowany w budynku położonym przy ul. Poprzecznej 1, 43-225 Wola

 

1.    Oznaczenie przedmiotu najmu: lokal użytkowy wraz z udziałem w częściach wspólnych znajdujący się na paterze w budynku położonym w Woli, ul. Poprzeczna 1. Budynek zlokalizowany jest na działce 1746/37 o pow. 0,5122 ha zapisanej w KW nr KA1P/00039083/4 Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie, zabudowanej obiektem III-kondygnacyjnym.

2.    Powierzchnia przedmiotu najmu:  133,20 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych.

3.    Termin zagospodarowania: od dnia 01.01.2013r.

4.    Wysokość opłat z tytułu najmu: czynsz ustalony zostanie w wyniku postępowania przetargowego. Cena wywoławcza wynosi 9,00 zł netto za 1 m2 powierzchni użytkowej.

Oprócz czynszu najemca pokrywał będzie koszt utrzymania czystości i porządku   w wysokości 1,00 zł + 23 % VAT za 1m2 powierzchni użytkowej.

5.  Terminy wnoszenia opłat: czynsz płatny będzie miesięcznie z góry do 10-tego dnia każdego miesiąca bez oddzielnych wezwań w kasie lub na konto Urzędu Gminy Miedźna. Oprócz czynszu najemca będzie zobowiązany we własnym zakresie uiszczać opłaty  za media.

6.   Zasady aktualizacji opłat: wysokość czynszu waloryzowana będzie w oparciu  o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i publikowany w Monitorze Polskim. Waloryzacji nie przeprowadza się w roku w którym została zawarta umowa.

7.    Informacje o przeznaczeniu do oddania w najem: umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miedźna w dniu 24.10.2012r. na okres 21 dni.