Miedźna dnia, 10.08.2012r.

WYKAZ

dotyczący nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Woli przy ul. Międzyrzeckiej

przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Na podstawie art.30 ust.1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001r. Dz.U. nr 142 poz.1591 z póżn. zmianami), art.35 ust.1, ust.2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o

gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010r. DZ. U. Nr.102, poz. 651 z póżn. zmianami), oraz Uchwały Rady Gminy Miedźna nr XI/86/2007 z dnia 28.08.2007r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego

nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych położonych w Woli przy ulicy Międzyrzeckiej.


Wójt Gminy Miedźna podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący nieruchomości gruntowych niezabudowanych

stanowiących własność Gminy Miedźna włączonych Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2012r. (Dz.U. z 2012r. nr 0 poz.

667) do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Tyska, położonych w Woli przy ulicy Międzyrzeckiej, przeznaczonych do

sprzedaży w drodze publicznego przetargu ustnego nieograniczonego.Numer działki


Powierzchnia

w ha


Księga WieczystaUżytek


Opis nieruchomości


Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena nieruchomosci

netto

/do poniższych cen zostanie doliczony podatek Vat w wysokości 23%


1934/30


0,0649 haKA1P/00037127/1


R IV b


Działki niezabudowane włączone do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Podstrefa Tyska

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Miedźna nr XLIII/359/2006 z dnia 06.06.2006r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ul. Pszczyńską i Międzyrzecką w Woli, przedmiotowe działki znajdują się na obszarze objętym oznaczeniem: 8.KDW tj. na terenie dróg wewnętrznych oraz 1.U/P tj. podstawowym przeznaczeniem terenu jest zabudowa usługowo - produkcyjna, w ramach której ustala się użytkowanie terenu na potrzeby zabudowy usługowej, w tym budynków: zamieszkania zbiorowego wyłącznie w postaci hotelu, motelu, pensjonatu; użyteczności publicznej;usług handlu i gastronomii oraz obiektów produkcyjnych i działalności rzemieślniczej, z zastrzeżeniem ustaleń ogólnych zawartych w rozdz. 1, wszczególności § 4 oraz określonych rozdz. 2 §11 ust.3


116 820,00 zł


1935/30


0,0503 haKA1P/00037127/1


R IV b


90 540,00 zł


1940/31


0,0652 haKA1P/00016908/7


R IV b


117 360,00 zł


1939/31


0,0514 haKA1P/00016908/7


R IV b


92 520,00 zł1938/31


0,0472 haKA1P/00016908/7


R IV b


84 960,00 zł


1891/31


0,4585 ha


KA1P/00016908/7R IV b


825 300,00 zł


1892/31


0,3758 ha


KA1P/00016908/7R IV b


676 440,00 zł  • Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 102, poz.651/ ustala się na 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 21.09.2012r.

  • Niniejszy wykaz podlega: wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Miedźna na okres 21 dni, ogłoszeniu na stronie internetowej http://bip.miedzna.pl/, oraz ogłoszeniu w prasie tj. w Gazecie Pszczyńskiej.

Informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Miedźna w REFERACIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ,

OCHRONY ŚRODOWISKA, GEODEZJI I MIENIA lub telefonicznie (032) 211-61-96 wew. 20.