Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem

 

Na podstawie art. 35, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity z 2010r., Dz.U. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami/

Wójt Gminy Miedźna podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miedźna przeznaczonych do oddania w najem.

 Lokal mieszkalny zlokalizowany w budynku położonym przy ul. Szkolnej 23,                 43-227 Miedźna

 1.    Oznaczenie przedmiotu najmu: lokal mieszkalny znajdujący się na parterze w budynku położonym w Miedźnej, ul. Szkolna 23. Budynek zlokalizowany jest na działce 1630/53 o pow. 0,0922 ha zapisanej w KA1P/00034804/0 Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie, zabudowanej obiektem III-kondygnacyjnym.

2.    Powierzchnia przedmiotu najmu:  46,00 m2 z prawem korzystania z pomieszczeń ogólnego użytku.

3.    Opis przedmiotu najmu: lokal mieszkalny.

4.    Przeznaczenie przedmiotu najmu: lokal mieszkalny.

5.    Termin zagospodarowania: od 01.09.2012r.

6.    Wysokość opłat z tytułu najmu: wysokość czynszu wynosi 2,15 zł za 1 m2 najmowanej powierzchni.

7.    Terminy wnoszenia opłat: czynsz płatny będzie miesięcznie z góry do 10-tego dnia każdego miesiąca bez oddzielnych wezwań w kasie lub na konto Urzędu Gminy Miedźna. Oprócz czynszu najemca będzie zobowiązany we własnym zakresie uiszczać opłaty za media.

8.    Zasady aktualizacji opłat: waloryzacji nie przeprowadza się.

9.    Informacje o przeznaczeniu do oddania w najem: umowa najmu zostanie zawarta na czas oznaczony do czterech miesięcy od dnia 01.09.2012r.

 Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miedźna w dniu 07.08.2012r. na okres                21 dni.

 

 

 

 

 

 

Zdjęto z tablicy ogłoszeń w dniu …………………………..