Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem


Na podstawie art. 35, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity z 2010r., Dz.U. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami/ Wójt Gminy Miedźna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miedźna przeznaczonej do oddania w najem.


Lokal użytkowy zlokalizowany w budynku położonym przy ul. Różanej 25, 43-225 Wola


 1. Oznaczenie przedmiotu najmu: lokal użytkowy znajdujący się na parterze w budynku położonym w Woli, ul. Różanej 25. Budynek zlokalizowany jest na działce 1094/23 o pow. 0,1655 ha zapisanej w KW nr 29959 Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie, zabudowanej obiektem II-kondygnacyjnym.

 2. Powierzchnia przedmiotu najmu: 213,05 m2 w tym powierzchnia magazynowa 123,47 m2.

 3. Opis przedmiotu najmu: lokal użytkowy wraz z pomieszczeniami magazynowymi.

 4. Przeznaczenie przedmiotu najmu: prowadzenie działalności gospodarczej.

 5. Termin zagospodarowania: od dnia podpisania umowy najmu.

 6. Wysokość opłat z tytułu najmu: czynsz ustalony zostanie w wyniku postępowania przetargowego.

Cena wywoławcza wynosi:

 • 13,00 zł + 23 % VAT za 1 m2 powierzchni użytkowej dla lokalu użytkowego o powierzchni 89,58 m2,

 • 7,00 zł + 23 % VAT za 1 m2 powierzchni użytkowej dla pomieszczeń magazynowych o powierzchni 123,47 m2.

 1. Terminy wnoszenia opłat: czynsz płatny będzie miesięcznie z góry do 10-tego dnia każdego miesiąca bez oddzielnych wezwań w kasie lub na konto Urzędu Gminy Miedźna. Oprócz czynszu najemca będzie zobowiązany we własnym zakresie uiszczać opłaty za media.

 2. Zasady aktualizacji opłat: wysokość czynszu waloryzowana będzie w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i publikowany w Monitorze Polskim. Waloryzacji nie przeprowadza się w roku w którym została zawarta umowa.

 3. Informacje o przeznaczeniu do oddania w najem: umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony.


Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miedźna w dniu 07.08.2012r. na okres 21 dni.Zdjęto z tablicy ogłoszeń w dniu …………………………..