W Y K A Z                                      Miedźna, dnia 27.07.2012r.            

                Na podstawie art.35 ust.1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt. 6  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 30.11.2010r. Dz.U.Nr 102 poz.651z późniejszymi zmianami).

     Wójt Gminy Miedźna podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący samodzielnego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miedźna wraz z udziałem wynoszącym 252/10000 w użytkowaniu wieczystym działki nr 1813/23 przeznaczonego do sprzedaży w drodze publicznego ustnego przetargu nieograniczonego.

1.    Oznaczenie nieruchomości wg. księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Samodzielny lokal mieszkalny nr 2 zlokalizowany w budynku nr 3 zapisany w Księdze Wieczystej Sądu Rejonowego w Pszczynie pod nr KW KA1P/00075513/2 jako własność Gminy Miedźna, wraz z 252/10000 udziałem w części w użytkowaniu wieczystym działki 1813/23 zapisanej w  Księdze Wieczystej Sądu Rejonowego w Pszczynie pod nr KW KA1P/00048975/0.

2.   Powierzchnia lokalu przeznaczonego do sprzedaży: 29,55m2

3.  Opis oraz przeznaczenie nieruchomości:

Samodzielny lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 29,55 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym tj. piwnicy o powierzchni 2,45 m2 położony w Woli przy ulicy Klonowej w budynku nr 3, wraz z udziałem wynoszącym 252/10000 w użytkowaniu wieczystym działki 1813/23 zapisanej w Księdze Wieczystej Sądu Rejonowego w Pszczynie pod nr KA1P/00048975/0.

4.   Cena nieruchomości: 75 000,00 zł netto

5.  Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 30.11.2010r. Dz.U. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami) ustala się na 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 07.09.2012r.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy  Miedźna na okres 21 dni.

Wykaz wywieszono w dniu 27.07.2012r.

Wykaz zdjęto w dniu...........................