W Y K A Z                                    Miedźna, dnia 27.07.2012r.                

                Na podstawie art.35 ust.1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt. 6  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 30.11.2010r. Dz.U.Nr 102 poz.651z późniejszymi zmianami).

            Wójt Gminy Miedźna podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący samodzielnego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miedźna wraz z udziałem wynoszącym 309/10000 w użytkowaniu wieczystym działki nr 1814/23 przeznaczonego do sprzedaży w drodze publicznego ustnego przetargu nieograniczonego.

 1.   Oznaczenie nieruchomości wg. księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Samodzielny lokal mieszkalny nr 1 zlokalizowany w budynku nr 35 zapisany w Księdze Wieczystej Sądu Rejonowego w Pszczynie pod nr KW KA1P/00075172/9 jako własność Gminy Miedźna, wraz z 309/10000 udziałem w części w użytkowaniu wieczystym działki 1814/23 zapisanej w  Księdze Wieczystej Sądu Rejonowego w Pszczynie pod nr KW KA1P/00048966/4.

2.   Powierzchnia lokalu przeznaczonego do sprzedaży: 51,88 m2

3.   Opis oraz przeznaczenie nieruchomości:

Samodzielny lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 51,88 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym tj. piwnicy o powierzchni 1,81 m2 położony w Woli przy ulicy Lipowej w budynku nr 35, wraz z udziałem wynoszącym 309/10000 w użytkowaniu wieczystym działki 1814/23 zapisanej w Księdze Wieczystej Sądu Rejonowego w Pszczynie pod nr KA1P/00048966/4 .

4.  Cena nieruchomości: 130 000,00 zł netto.

5.   Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 30.11.2010r. Dz.U. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami) ustala się na 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 07.09.2012r.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy  Miedźna na okres 21 dni.

Wykaz wywieszono w dniu 27.07.2012r.

Wykaz zdjęto w dniu...........................