Miedźna dnia, 09.07.2012r.

                                                                                                          WYKAZ                                                

 dotyczący nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Woli przy ul. Międzyrzeckiej przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

         Na podstawie art.30 ust.1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001r. Dz.U. nr 142 poz.1591 z póżn. zmianami),  art.35 ust.1, ust.2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (tekst jednolity z 2010r. DZ. U. Nr.102, poz. 651 z póżn. zmianami), oraz Uchwały  Rady Gminy Miedźna nr XI/86/2007 z dnia 28.08.2007r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych położonych w Woli przy ulicach Pszczyńskiej i Międzyrzeckiej.

 

                     Wójt Gminy Miedźna podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący nieruchomości gruntowych niezabudowanych                                                                                           

        stanowiących  własność Gminy Miedźna włączonych Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2012r. (Dz.U. z 2012r. nr 0 poz.

        667) do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Tyska, położonych w Woli przy ulicy Międzyrzeckiej, przeznaczonych do        

        sprzedaży w drodze publicznego przetargu ustnego nieograniczonego.    

 

 

 

Numer działki

 

Powierzchnia

w ha

 

Księga Wieczysta

 

 

Użytek

 

Opis nieruchomości

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena nieruchomosci

netto

/do poniższych cen zostanie doliczony podatek Vat w wysokości 23%

 

 

1878/30

 

 

 

 

0,7231 ha

 

 

 

KA1P

/00037127/1

 

 

R IV b

 

 

Działki niezabudowane włączone do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Podstrefa Tyska

 

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Miedźna nr XLIII/359/2006 z dnia 06.06.2006r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ul. Pszczyńską i Międzyrzecką w Woli, przedmiotowe działki znajdują się na obszarze objętym oznaczeniem 1.U/P tj. podstawowym przeznaczeniem terenu jest zabudowa usługowo - produkcyjna, w ramach której ustala się użytkowanie terenu na potrzeby zabudowy usługowej, w tym budynków: zamieszkania zbiorowego wyłącznie w postaci hotelu, motelu, pensjonatu; użyteczności publicznej;usług handlu i gastronomii oraz obiektów produkcyjnych i działalności rzemieślniczej, z zastrzeżeniem ustaleń ogólnych zawartych w rozdz. 1, w szczególności § 4 oraz określonych rozdz. 2 § 11 ust. 3

 

 

1 301 580,00 zł

 

 

 

 

1879/30

 

 

0,5586 ha

 

 

KA1P

/00037127/1

 

 

R IV b

 

1 005 480,00 zł

 

 

         Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2  ustawy z  dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity z 2010r. Dz.U. Nr 102, poz.651/  ustala się na 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 19.08.2012r.                              

                                                                                                                 

         Niniejszy wykaz podlega: wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Miedźna na okres 21 dni, ogłoszeniu na stronie internetowej http://bip.miedzna.pl/, oraz ogłoszeniu w prasie tj. w Gazecie Pszczyńskiej.

Informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Miedźna w REFERACIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ,   

OCHRONY ŚRODOWISKA, GEODEZJI I MIENIA lub telefonicznie (32) 211-61-96 wew. 20.