W Y K A Z                                                   Miedźna, dnia 02.07.2012r.                          

nieruchomości położonej w Miedźnej przy ul. Bieruńskiej

przeznaczonej do dzierżawy

 

                Na podstawie art.35 ust.1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 30.11.2010r. Dz.U.Nr 102 poz.651 z późniejszymi zmianami).

                                                                                                         

            Wójt Gminy Miedźna podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miedźna, przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

 

1.            Oznaczenie nieruchomości wg. ksiegi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Grunt oznaczony nr działki 729/17 (użytek klasy RIIIb), zapisany w Księdze Wieczystej Sądu Rejonowego w Pszczynie pod nr KA1P /00008484/9 jako własność Gminy Miedźna.

2.                  Całkowita powierzchnia gruntu: 3644 m2.

3.                  Łączna powierzchnia gruntu przeznaczonego do dzierżawy:  2893 m2, w tym: 1148 m2 na okres 5 lat, 1745m2 na okres 10 lat.

4.                  Opis oraz przeznaczenie nieruchomości:

Grunt niezabudowany położony w Miedźnej przy ul. Bieruńskiej, przeznaczony do dzierżawy na rzecz sześciu osób fizycznych na prowadzenie działalności rolniczej.

5.                  Termin zagospodarowania nieruchomości: 01.08.2012r. - 31.07.2017r.

Termin zagospodarowania nieruchomości: 01.08.2012r. - 31.07.2022r.

6.            Wysokość opłat z tytułu dzierżawy:

Stawka czynszu za dzierżawę wynosi od 25,00 zł /ar/rok do 35,00 zł/ar/rok.

7.            Terminy wnoszenia opłat:

Czynsz dzierżawny płatny będzie jednorazowo do 30 września każdego roku przez cały okres trwania dzierżawy.

8.            Zasady aktualizacji opłat:

Wysokość czynszu waloryzowana będzie w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego publikowny w Monitorze Polskim. Waloryzacji nie przeprowadza się w roku w którym została zawarta umowa.

 

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy  Miedźna na okres 21 dni.

 

 

Wykaz wywieszono w dniu 02.07.2012r.

 

Wykaz zdjęto w dniu...........................