Miedźna, dnia 22.06.2012r.

                                                                       WYKAZ                                                     

dotyczący nieruchomości gruntowej  niezabudowanej położonej w Miedźnej przy ulicy Wiejskiej  przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Na podstawie art.30 ust.1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001r. Dz.U. nr 142 poz.159) oraz  art.35 ust.1, ust.2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o  gospodarce nieruchomościami  (tekst jednolity z 2010r. DZ. U. Nr.102, poz. 65)  i Uchwały  Rady Gminy Miedźna nr VII/52/2011 z dnia 26.04.2011r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Miedźnej przy ulicy Wiejskiej.

Wójt Gminy Miedźnapodaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miedźna, położonej  w Miedźnej przy ulicy Wiejskiej przeznaczonej do sprzedaży w drodze publicznego przetargu ustnego nieograniczonego.

                                                                                    §1

                                                   OPIS I PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona numerem działki 1618/8 o powierzchni 0,1225 ha, położona w sołectwie Miedźna przy ulicy Wiejskiej, zapisana w Księdze Wieczystej Sądu Rejonowego w Pszczynie pod nr KA1P/00048246/1 jako własność Gminy Miedźna.

Działka zgodnie z zaświadczeniem ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miedźna wydanym Przez Wójta Gminy Miedźna znajduje się na  terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej oznaczonej symbolem M3.  

Cena  nieruchomości gruntowej wynosi 91 200,00 zł netto.

                                                                                            §2                                                                   

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2  ustawy z  dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce  nieruchomościami /tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr.102, poz. 65/  ustala się na 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 02.08.2012r.                                                                                                               

                                                                                      §3

Niniejszy wykaz podlega: wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Miedźna na okres  21 dni, ogłoszeniu na stronie internetowej http://bip.miedzna.pl/, oraz ogłoszeniu w prasie tj.w Gazecie Pszczyńskiej.

 Informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Miedźna w REFERACIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ,  OCHRONY ŚRODOWISKA, GEODEZJI I MIENIA lub telefonicznie (32) 211-61-96 wew. 20.