Miedźna dnia, 22.06.2012r.

                                                                                               WYKAZ  

dotyczący nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Miedźnej przy ulicy Spółdzielczej 4, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

         Na podstawie art.30 ust.1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001r. Dz.U. nr 142 poz.159) oraz  art.35 ust.1, ust.2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (tekst jednolity z 2010r. DZ. U. Nr.102, poz. 65)  i Uchwały  Rady Gminy Miedźna nr VII/54/2011 z dnia 26.04.2011r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej położonej w  Miedźnej przy ulicy  Spółdzielczej 4.

Wójt Gminy Miedźnapodaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem administracyjno  -  produkcyjnym, stanowiącej własność Gminy Miedźna, położonej  w Miedźnej przy ulicy Spółdzielczej 4, przeznaczonej do sprzedaży w drodze  publicznego  przetargu ustnego nieograniczonego.

                                                                                                                      §1

                                                                                     OPIS I PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

 Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 377/1 o powierzchni 0,0982 ha, położona w sołectwie Miedźna przy ulicy   Spółdzielczej 4, zabudowana dwupoziomowym, jednoklatkowym i niepodpiwniczonym budynkiem administracyjno – produkcyjnym o powierzchni użytkowej 410,59m2 i  powierzchni zabudowy 294,96 m2.

Nieruchomość ta zapisana jest w Księdze Wieczystej Sądu Rejonowego w Pszczynie pod nr KA1P/00037523/7 jako własność Gminy Miedźna.

Cena  nieruchomości gruntowej wynosi  180 000,00 zł  (CENA ZWOLNIONA Z PODATKU VAT)

                                                                                                                         §2                                                   

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2  ustawy z  dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr.102, poz. 65/  ustala się na 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 02.08.2012r. 

                                                                                                                         §3

Niniejszy wykaz podlega: wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Miedźna na okres  21 dni, ogłoszeniu na stronie internetowej http://bip.miedzna.pl/, oraz ogłoszeniu w prasie tj. w Gazecie Pszczyńskiej.

Informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Miedźna w REFERACIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA, GEODEZJI I MIENIA lub telefonicznie (32) 211-61-96 wew. 20.