Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem

Na podstawie art. 35, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity z 2010r., Dz.U. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami/ Wójt Gminy Miedźna podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miedźna przeznaczonych do oddania w najem. 

Lokal użytkowy zlokalizowany w budynku położonym przy ul. Poprzecznej 1, 43-225 Wola

 1.    Oznaczenie przedmiotu najmu: lokal użytkowy wraz z udziałem w częściach wspólnych znajdujący się na I piętrze w budynku położonym w Woli, ul. Poprzecznej 1. Budynek zlokalizowany jest na działce 1746/37 o pow. 0,5122 ha zapisanej w KW nr 39083 Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie, zabudowanej obiektem III-kondygnacyjnym.

2.    Powierzchnia przedmiotu najmu:  lokal użytkowy - 50,00 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych tj. WC - 2 m2, korytarz – 26 m2. Razem powierzchnia użytkowa przedmiotu najmu: 78,00 m2.

3.    Opis przedmiotu najmu: lokal użytkowy o pow. 35,20 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych tj. WC – 1 m2, korytarz – 18 m2 oraz lokal użytkowy o pow. 14,80 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych tj. WC – 1 m2, korytarz – 8 m2.

4.    Przeznaczenie przedmiotu najmu: prowadzenie działalności handlowej lub usługowej.  

5.    Termin zagospodarowania: od dnia podpisania umowy najmu.

6.    Wysokość opłat z tytułu najmu: czynsz ustalony zostanie w wyniku postępowania przetargowego. Cena wywoławcza wynosi 13,00 zł netto za 1 m2 powierzchni użytkowej /słownie: trzynaście złotych 00/100/.

Oprócz czynszu najemca pokrywał będzie koszt utrzymania czystości i porządku   w wysokości 1,00 zł + 23 % VAT za 1m2 powierzchni użytkowej /słownie: jeden złoty 00/100/.

7.    Terminy wnoszenia opłat: czynsz płatny będzie miesięcznie z góry do 10-tego dnia każdego miesiąca bez oddzielnych wezwań w kasie lub na konto Urzędu Gminy Miedźna. Oprócz czynszu najemca będzie zobowiązany we własnym zakresie uiszczać opłaty za media.

8.    Zasady aktualizacji opłat: wysokość czynszu waloryzowana będzie w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i publikowany w Monitorze Polskim. Waloryzacji nie przeprowadza się w roku w którym została zawarta umowa.

9.    Informacje o przeznaczeniu do oddania w najem: umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony.

 Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miedźna w dniu 14.06.2012r. na okres  21 dni.

 Zdjęto z tablicy ogłoszeń w dniu …………………………..