Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem

Na podstawie art. 35, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity z 2010r., Dz.U. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami/ Wójt Gminy Miedźna podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miedźna przeznaczonych do oddania w najem.

 Lokal użytkowy – kiosk murowany zlokalizowany na placu targowym w Woli, ul. Pszczyńska, 43-225 Wola

 1. Oznaczenie przedmiotu najmu: lokal użytkowy – kiosk murowany oznaczony nr 5 i 6 znajdujący się na placu targowym w Woli, ul. Pszczyńska, 43-225 Wola, zlokalizowany na działkach nr 1410/33 i 1416/33 ha zapisanych w KW nr 31471 i KW nr 36480 Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie.

2. Powierzchnia przedmiotu najmu: 17,92 m2.

3. Opis przedmiotu najmu: lokal użytkowy - kiosk murowany składający się z dwóch pomieszczeń.

4. Przeznaczenie przedmiotu najmu: prowadzenie działalności handlowej lub usługowej.

5. Termin zagospodarowania: od dnia zawarcia umowy najmu.

6. Wysokość opłat z tytułu najmu: czynsz ustalony zostanie w wyniku postępowania przetargowego. Cena wywoławcza wynosi 13,00 zł + 23 % VAT za 1 m2 powierzchni użytkowej /słownie: trzynaście złotych 00/100 + VAT/.

6. Terminy wnoszenia opłat: czynsz płatny będzie miesięcznie z góry do 10-tego dnia każdego miesiąca bez oddzielnych wezwań w kasie lub na konto Urzędu Gminy Miedźna.

Oprócz czynszu najemca będzie zobowiązany we własnym zakresie uiszczać opłaty za media.

7. Zasady aktualizacji opłat: wysokość czynszu waloryzowana będzie każdego roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony za rok poprzedni przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Waloryzacji nie przeprowadza się w roku w którym została zawarta umowa.

8. Informacje o przeznaczeniu do oddania w najem: umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony.

 Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miedźna w dniu 14.06.2012r. na okres 21 dni.

 Zdjęto z tablicy ogłoszeń w dniu …………………………..