Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miedźna

Kolorowy pasek

Podatek od nieruchomości

 

Podatek od nieruchomości

 

Podatek od nieruchomości

W związku ze zmianą z dniem 01.01.2012r. stanu prawnego dotyczącego podatku od nieruchomości przypomina się o obowiązku składania deklaracji podatkowej przez osoby prawne w terminie do 31 stycznia 2019r. Podstawa prawne (Dz.U.2011 Nr 232 poz.1378) ustawa o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców.

1. Informacja na temat trybu odwoławczego: Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

2. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:
 
a.grunty, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,

b.budynki lub ich części,

c.budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

3. Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej będące:

- właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
- posiadaczami samoistnymi,
- użytkownikami wieczystymi,
posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości, jest bez tytułu prawnego.

4. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. W przypadku opodatkowania budowli albo budynku lub jego części obowiązek podatkowy powstaje 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona, albo w którym rozpoczęto użytkowania budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem. Jeżeli w trakcie roku podatkowego nastąpiło zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie. W razie zaistnienia powyższego zdarzenia powstaje obowiązek odpowiedniego skorygowania deklaracji, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia.
- wygasa z upływem miesiąca w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek ten ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek podatkowy.

5. Podatki są płatne przez:

- osoby fizyczne w oparciu o otrzymaną decyzję w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.
- osoby prawne, jednostki organizacyjne w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Ww. podmioty są zobowiązane wpłacać obliczony w deklaracji podatek - bez wezwania - na rachunek budżetu gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia. W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

6. Obowiązek składania informacji o nieruchomościach (budynkach, budowlach, gruntach) osób fizycznych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy.
 
7. Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

8. Zobowiązanie podatkowe nie powstaje pod warunkiem, że decyzja ustalająca lub określająca wysokość tego zobowiązania została doręczona po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Informacja na temat opłat: Opłata skarbowa w wysokości 17 zł za pełnomocnictwo.

W 2019r. stawki podatku od nieruchomości wynoszą rocznie:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,91 zł od 1m2 powierzchni                              
 
b) pod wodami powierzchniowymi, stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,71 zł od 1 ha powierzchni
 
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,35 zł od 1 m2 powierzchni

- gruntów oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako "dr" - drogi, innych niż określone w art. 2 ust. 3 pkt. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych - 0,06 zł od 1 m2 powierzchni

e) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2017 r.  poz.1023 z późn.zm), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,09 zł od 1m2 powierzchni.
 

2) od budynków lub ich części:

 a) mieszkalnych - 0,78 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
 
 b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 22,11 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
                             
 c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,98 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
 
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,78 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
 
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego  - 6,98 zł od 1m2 powierzchni użytkowej

- garaży wolnostojących - 7,90 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

3) od budowli:

a/ sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodowiągowe do 400 w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków - 0,6% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

b/ pozostałych - 2,0% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Zwolnienia

Z dniem 1 stycznia 2019r. zwalnia się z podatku od nieruchomości - budynki gospodarcze o powierzchni użytkowej od 50 m2 służące wyłączenie działalności rolniczej, z wyjątkiem budynków gospodarczych lub ich części określonych w art. 7 ust. 1 pkt. 4 b ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

 

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ DLA KLIENTÓW REFERATU PODATKÓW I OPŁAT, ZAMIESZCZONĄ PONIŻEJ ORAZ DOŁĄCZENIE JEJ DO SKŁADANEJ INFORMACJI W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI.

UWAGA! W PRZYPADKU WYPEŁNIENIA PÓL NIEOBOWIĄZKOWYCH PROSIMY O DOŁĄCZENIE ZGODY (ZAMIESZCZONA PONIŻEJ). 

 

Załączniki

Uchwała LV.343.2018 z dnia 16.10.2018r. (199.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości (163kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości (249.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości (29.4kB) Zapisz dokument  
Klauzula informacyjna_podatki (14.5kB) Zapisz dokument  
Zgoda_Rezygnacja_ na powiadamiania za pomocą_telefonu, e-mail, sms (17.3kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:renata
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:renata
Data wprowadzenia:2006-08-11 10:22:51
Opublikował:renata
Data publikacji:2006-08-11 11:45:02
Ostatnia zmiana:2019-01-03 13:23:53
Ilość wyświetleń:10554

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij