WYKAZ                                          Miedźna dnia, 06.06.2012r.

 lokali mieszkalnych położonych w Woli przy ulicy Szkolnej 27 przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Na podstawie  art. 13, art. 37 ust.2. pkt. 1, art. 34 ust. 1 pkt. 3, art. 67  ust.1.a, ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (tekst jednolity z 2010r. DZ. U. Nr.102, poz. 65z późniejszymi zmianami).

Wójt Gminy Miedźna podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący sprzedaży w drodze bezprzetargowej pięciu lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miedźna, położonych w Woli przy ul. Szkolnej 27, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej obejmującej: działkę nr 1234/51 o powierzchni całkowitej 0,1200 ha, zapisaną w Księdze Wieczystej Sądu Rejonowego w Pszczynie pod nr KA1P/00032419/0 jako własność Gminy Miedźna oraz budynek mieszkalny przy ulicy Szkolnej 27 stanowiący własność Gminy Miedźna.      

                                                                                      § 1

1.  Lokal mieszkalny nr 1 o ogólnej powierzchni  61,17 m2 ( w tym: powierzchnia mieszkalna lokalu 52,37 m2, oraz powierzchnia przynależna do lokalu – piwnica o powierzchni 8,80 m2 ), wraz z ułamkowym udziałem lokalu w części wspólnej wynoszącym 6117/29523, oraz z 248,63 m2  powierzchnią działki przynależnej do lokalu.

   Cena lokalu nr 1, wraz z gruntem do niego przynależnym wynosi: 112 795,00 zł.

2.    Lokal mieszkalny nr 2 o ogólnej powierzchni  47,95 m2 ( w tym: powierzchnia mieszkalna lokalu 39,06 m2, oraz powierzchnia przynależna do lokalu – piwnica o powierzchni 8,89 m2 ), wraz z ułamkowym udziałem lokalu w części wspólnej wynoszącym 4795/29523, oraz z 194,90 m2  powierzchnią działki przynależnej do lokalu.

   Cena lokalu nr 2, wraz z gruntem do niego przynależnym wynosi: 84 127,00 zł

3.   Lokal mieszkalny nr 3 o ogólnej powierzchni 63,83 m2 ( w tym: powierzchnia mieszkalna lokalu 52,60 m2, oraz powierzchnia przynależna do lokalu – piwnice o powierzchni 11,23 m2 ), wraz z ułamkowym udziałem lokalu w części wspólnej wynoszącym 6383/29523, oraz z 259,45 m2  powierzchnią działki przynależnej do lokalu. 

   Cena lokalu nr 3, wraz z gruntem do niego przynależnym wynosi: 113 290,00 zł

4.   Lokal mieszkalny nr 4 o ogólnej powierzchni 81,33 m2 ( w tym: powierzchnia mieszkalna lokalu 49,83 m2, oraz powierzchnia przynależna do lokalu – piwnica, strych w budynku mieszkalnym położonym w Woli przy ul. Szkolnej 27, wraz z garażem z gołębnikiem położonym w odrębnym budynku wolnostojacym położonym w granicach nieruchomości gruntowej nr 1234/51 o łącznej powierzchni 31,50 m2 ), wraz z ułamkowym udziałem lokalu w części wspólnej wynoszącym 8133/29523, oraz z 330,58 m2  powierzchnią działki przynależnej do lokalu.   

   Cena lokalu nr 4, wraz z gruntem do niego przynależnym wynosi: 129 746,00 zł

5.  Lokal mieszkalny nr 5 o ogólnej powierzchni 40,95 m2 ( w tym: powierzchnia mieszkalna lokalu 37,50 m2, oraz powierzchnia przynależna do lokalu – piwnica i strych o łącznej powierzchni 3,45 m2 ), wraz z ułamkowym udziałem lokalu w części wspólnej wynoszącym 4095/29523, oraz  z 166,45 m2  powierzchnią działki przynależnej do lokalu.    . 

    Cena lokalu nr 5, wraz z gruntem do niego przynależnym wynosi: 90 894,00 zł

                                                                                          § 2

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży znajduje się na terenie który nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

                                                                                          § 3

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2, ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr.102, poz. 65/  ustala się na 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 18.07.2012r.                                                                                      

                                                                                          § 4

 Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Miedźna na okres  21 dni.

 Informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Miedźna w REFERACIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA, GEODEZJI I MIENIA lub telefonicznie (32) 211-61-96 wew. 20.

 

Wykaz wywieszono dniu: 06.06.2012r

Wykaz zdjęto w dniu:..........................