W Y K A Z                                     Miedźna, dnia 24.05.2012r.               

                Na podstawie art.35 ust.1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt. 6  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 30.11.2010r. Dz.U.Nr 102 poz.651z późniejszymi zmianami).

Wójt Gminy Miedźna podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miedźna przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

 1.  Oznaczenie nieruchomości wg. ksiegi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Grunt oznaczony nr działki 99/35 zapisany w Księdze Wieczystej Sądu Rejonowego w Pszczynie pod nr KW KA1P/00008329/5 jako własność Gminy Miedźna.

2.    Powierzchnia gruntu przeznaczonego do sprzedaży: 0,0043 ha.

3.    Opis oraz przeznaczenie nieruchomości:

Grunt niezabudowany położony w Górze przy ulicy Wiosennej, położony na terenie który nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej tj. działki oznaczonej numerem 85/35.

4.  Cena nieruchomości:

1 760,00 zł + 23% Vat

5.   Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 30.11.2010r. Dz.U. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami) ustala się na 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 05.07.2012r.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy  Miedźna na okres 21 dni.

Wykaz wywieszono w dniu 24.05.2012r.

Wykaz zdjęto w dniu...........................