WYKAZ                   Miedźna dnia, 11.04.2012r.

                                        

  nieruchomości niezabudowanych położonych we Frydku przy ulicy Miodowej  przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

             Na podstawie art.35 ust.1, ust.2, pkt.: 1-4, 6, 11, 12 , ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (tekst jednolity z 2010r. DZ. U. Nr.102, poz. 65) ,Uchwały Rady Gminy Miedźna nr XXV/183/2008 z dnia                                                                                                                          

              05.08.2008r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, położonych we Frydku przy ulicy Miodowej w drodze publicznego przetargu ustnego nieograniczonego.  

           

 

         Wójt Gminy Miedźna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miedźna,  położonych                    

         we Frydku przy ulicy Miodowej przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

                                                                                                             §  1

                                                                             

Lp

Nr

działki

Powierzchnia

Nr

 KW

Położenie

Przeznaczenie

Cena  nieruchomości netto w /zł/

UWAGA! DO PONIŻSZYCH CEN WYWOŁAWCZYCH ZOSTANIE DOLICZONY OBOWIĄZUJĄCY PODATEK VAT (23%)

1.

524/47

0,1485

KA1P

/00034114/6

Frydek ul. Miodowa

Działki niezabudowane.

Decyzja Burmistrza Pszczyny na rzecz Wójta Gminy Miedźna

UiA7332/213/07 z 23.10.2007r.

 ustalająca warunki zabudowy

dla inwestycji polegającej na budowie jedynastu budynków jednorodzinnych z garażami.

Do wglądu w Urzędzie Gminy Miedźna.

73 200,00 zł

2.

525/47

0,1473

KA1P

/00034114/6

Frydek ul. Miodowa

72 800,00 zł

3.

526/47

0,1451

KA1P

/00034114/6

Frydek ul. Miodowa

72 000,00 zł

4.

528/47

0,1442

KA1P

/00034114/6

Frydek ul. Miodowa

71 100,00 zł

5.

529/47

0,1442

KA1P

/00034114/6

Frydek ul. Miodowa

71 100,00 zł

6.

530/47

0,1434

KA1P

/00034114/6

Frydek ul. Miodowa

71 000,00 zł

 

                                                                                  

                                                                                           

                                                          §  2                                                                    

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr.102, poz. 65/  ustala się na 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 23.05.2012r.

                                                                                               

                                                      §  3

 

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Miedźna na okres  21 dni.

 

Informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Miedźna w REFERACIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ,   

OCHRONY ŚRODOWISKA, GEODEZJI I MIENIA lub telefonicznie (032) 211-61-96 wew. 20.

 

         Wykaz wywieszono dniu: 11.04.2012r.

         Wykaz zdjęto w dniu:..........................