Zgodnie z art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity z 2010r., Dz.U. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami/ Wójt Gminy Miedźna informuje, że na tablicy ogłoszeń znajdującej się w budynku Urzędu Gminy Miedźna, ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna wywieszony został wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miedźna przeznaczonej  do oddania w najem:

- lokal użytkowy o pow. 137,25 m2 zlokalizowany w budynku w Woli, ul. Różana 25, 43-225 Wola stanowiący gminne mienie komunalne z przeznaczeniem na cele upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

      Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem

Na podstawie art. 35, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity z 2010r., Dz.U. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami/ Wójt Gminy Miedźna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miedźna przeznaczonej do oddania w najem.

 Lokal użytkowy zlokalizowany w budynku w Woli, ul. Różana 25, 43-225 Wola

 1.    Oznaczenie przedmiotu najmu: lokal użytkowy o pow. 137,25 m2 zlokalizowany  w budynku w Woli, ul. Różana 25, 43-225 Wola.

Budynek zlokalizowany jest na działce 1094/23 o pow. 0,1655 ha zapisanej w KW KA1P/00029959/3 Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie, zabudowanej obiektem II-kondygnacyjnym.

2.    Powierzchnia przedmiotu najmu:  137,25 m2.

3.    Opis przedmiotu najmu: lokal użytkowy o pow. 137,25 m2 składający się z pomieszczeń na parterze o pow. 53,00 m2, I piętro - 84,25 m2.

4.    Przeznaczenie przedmiotu najmu: na cele upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

5.    Termin zagospodarowania: od 15.05.2012r. do 14.02.2015r.

6.    Wysokość opłat z tytułu najmu: roczna stawka czynszu wynosi 100,00 zł + obowiązujący podatek VAT /słownie: sto złotych 00/100/.

7.    Terminy wnoszenia opłat: czynsz płatny będzie rocznie do 10-tego czerwca każdego roku kalendarzowego bez oddzielnych wezwań w kasie lub na konto Urzędu Gminy Miedźna.

Najemca będzie zobowiązany we własnym zakresie uiszczać opłaty za media.

8.    Zasady aktualizacji opłat: wysokość czynszu waloryzowana będzie w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i publikowany w Monitorze Polskim. Waloryzacji nie przeprowadza się w roku w którym została zawarta umowa.

9.    Informacje o przeznaczeniu do oddania w najem: umowa najmu zostanie zawarta na czas określony tj. od 15.05.2012r. do 14.02.2015r.

 Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miedźna w dniu 11.04.2012r. na okres  21 dni.

 Zdjęto z tablicy ogłoszeń w dniu ………………………….