W Y K A Z                        Miedźna, dnia 03.04.2012r.

Na podstawie art.35 ust.1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 30.11.2010r. Dz.U.Nr 102 poz.651z późniejszymi zmianami).

 

Wójt Gminy Miedźna podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miedźna przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.


 1. Oznaczenie nieruchomości wg. ksiegi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

  Grunt oznaczony nr działki 728/17 zapisany w Księdze Wieczystej Sądu Rejonowego w Pszczynie pod nr KW KA1P/00008484/9 jako własność Gminy Miedźna.

 2. Powierzchnia gruntu przeznaczonego do sprzedaży: 0,0716 ha.

 3. Opis oraz przeznaczenie nieruchomości:

  Grunt niezabudowany położony w Miedźnej przy ulicy Bieruńskiej, położony na terenie który nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych tj. działek oznaczonych numerami: 688/15, 689/15.

 4. Cena nieruchomości:

  28 576,00 zł (zwolniona z podatku Vat)

 5. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 30.11.2010r. Dz.U. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami) ustala się na 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 15.05.2012r.Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Miedźna na okres 21 dni.

Wykaz wywieszono w dniu 03.04.2012r.


Wykaz zdjęto w dniu...........................