Miedźna, dnia 23.03.2012r.                                       

                                          W Y K A Z                                                        

nieruchomości położonej w Górze przeznaczonej do dzierżawy

              Na podstawie art.35 ust.1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 30.11.2010r.Dz.U.Nr 102 poz.651z późniejszymi zmianami).

Wójt Gminy Miedźna podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miedźna, przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

 1. Oznaczenie nieruchomości wg. ksiegi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Grunt oznaczony nr działki 346/76 zapisany w Księdze Wieczystej Sądu Rejonowego w Pszczynie pod nr KA1P /00039214/2 jako własność Gminy Miedźna.

2.  Powierzchnia gruntu przeznaczonego do dzierżawy: 750 m2.

3.  Opis oraz przeznaczenie nieruchomości:

Grunt niezabudowany położony w Górze przy ulicy Kościelnej, przeznaczony na prowadzenie działalności rolniczej

4.  Termin zagospodarowania nieruchomości: 01.05.2012r. – 30.04.2022r.

5.   Wysokość opłat z tytułu dzierżawy:

Stawka czynszu za dzierżawę wynosi 35,00 zł/ar/rok.

6.  Terminy wnoszenia opłat:

Czynsz dzierżawny płatny będzie jednorazowo do 30 września każdego roku przez cały okres trwania dzierżawy.

7.  Zasady aktualizacji opłat:

Wysokość czynszu waloryzowana będzie w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego publikowny w Monitorze Polskim. Waloryzacji nie przeprowadza się w roku w którym została zawarta umowa.

 Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy  Miedźna na okres 21 dni.

 Wykaz wywieszono w dniu 23.03.2012r.

 Wykaz zdjęto w dniu...........................