Miedźna, dnia 23.03.2012r.

                                                 W Y K A Z                                                          

nieruchomości położonych w Górze przeznaczonych do dzierżawy.

                Na podstawie art.35 ust.1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 30.11.2010r. Dz.U.Nr 102 poz.651 z późniejszymi zmianami).                                                                      

            Wójt Gminy Miedźna podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący nieruchomości stanowiących własność Gminy Miedźna, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

 1.    Oznaczenie nieruchomości wg. ksiegi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Grunt oznaczony nr działek: 299/56, 300/56, 378/56, 379/56, 380/56, 381/56, 382/56, 383/56, 384/56, 385/56, 386/56 zapisany w Księdze Wieczystej Sądu Rejonowego w Pszczynie pod nr KA1P /00039214/2 jako własność Gminy Miedźna.

2.   Łączna powierzchnia gruntu przeznaczonego do dzierżawy: 73400 m2.

3.  Opis oraz przeznaczenie nieruchomości:

Grunt niezabudowany położony w Górze przy ulicy Cmentarnej, przeznaczony na prowadzenie działalności rolniczej.

4.   Termin zagospodarowania nieruchomości: 01.05.2012r. – 30.04.2022r.

5.  Wysokość opłat z tytułu dzierżawy:

Stawka czynszu za dzierżawę wynosi 3,00 zł/ar/rok.

6.   Terminy wnoszenia opłat:

Czynsz dzierżawny płatny do 30 września – każdego roku przez cały okres trwania dzierżawy.

7.  Zasady aktualizacji opłat:

Wysokość czynszu waloryzowana będzie w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego publikowny w Monitorze Polskim. Waloryzacji nie przeprowadza się w roku w którym została zawarta umowa.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy  Miedźna na okres 21 dni.

Wykaz wywieszono w dniu 23.03.2012r.

Wykaz zdjęto w dniu...........................