W Y K A Z                                                                    Miedźna, dnia 09.01.2012r.                          

nieruchomości położonej  w  Woli  przeznaczonej do dzierżawy

 

                Na podstawie art.35 ust.1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 30.11.2010r.Dz.U.Nr 102 poz.651z późniejszymi zmianami).

                                                                                                         

            Wójt Gminy Miedźna podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miedźna, przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

 

1.            Oznaczenie nieruchomości wg. ksiegi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Grunt oznaczony nr działki 1897/31 zapisany w Księdze Wieczystej Sądu Rejonowego w Pszczynie pod nr KA1P /00016908/7 jako własność Gminy Miedźna.

2.                  Powierzchnia gruntu przeznaczonego do dzierżawy: 20 m2.

3.                  Opis oraz przeznaczenie nieruchomości:

Grunt zabudowany kioskiem nietrwale związanym z gruntem (nie będącym własnością Gminy Miedźna) położony w Woli przy ulicy Lipowej, przeznaczony na prowadzenie działalności handlowej.

4.                  Termin zagospodarowania nieruchomości: 01.02.2012r. – 31.01.2015r.

5.            Wysokość opłat z tytułu dzierżawy:

Stawka czynszu za dzierżawę wynosi 5 zł netto za 1m2 gruntu.

6.            Terminy wnoszenia opłat:

Czynsz dzierżawny płatny będzie w dwóch ratach tj. do 31 marca – za okres od miesiąca stycznia do czerwca, oraz do 30 września – za okres od miesiąca lipca do grudnia.

7.            Zasady aktualizacji opłat:

Wysokość czynszu waloryzowana będzie w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego publikowny w Monitorze Polskim. Waloryzacji nie przeprowadza się w roku w którym została zawarta umowa.

 

 

            Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy  Miedźna na okres 21 dni.

 

 

Wykaz wywieszono w dniu 09.01.2012r.

 

Wykaz zdjęto w dniu...........................