Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miedźna

Kolorowy pasek

Postanowienie nr 1/10 dot. wykonania dokumentacji projektowej przebudowy dwóch skrzyżowań w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 w miejscowości Miedźna i Góra”

 

Miedźna, dnia 09.06.2010r.

Znak: GKM.7625-1/10 

Postanowienie nr 1/10

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000r., Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 63 ust 2 i art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach

postanawiam 

stwierdzić brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dwóch skrzyżowań w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 w miejscowości Miedźna i Góra”, Gmina Miedźna zlokalizowanego na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów pod numerami ewidencyjnymi 398/209, 527/209, 526/209, 495/209, 417/209, 400/209, 214, 376/213, 377/213, 367/213, 287/138, 382/43, 379/45, 376/48, 289/48, 137, 368/49, 285/138, 286/138, 283/55, 284/55, 192/134, 193/42, 194/42, 195/36, 169/42, 344/42, 345/42, 388/42, 387/42, 47, 206/140, 146, 207/58, 545/44, 544/44, 45, 429/46, 428/46, 374/185, 372/185, 125, 373/185, 318/186, 40, 245/14, 364/14, 363/14, 243/13, 343/13, 132, 294/12, 354/12, 352/12, 340/12, 339/12, 362/12, 361/12, 156/12, 206/140 w jednostce ewidencyjnej 2410032 Miedźna oraz obręb 0003 Góra.


Uzasadnienie 

Wnioskiem z dnia 25.03.2010r. /wpływ do urzędu 25.03.2010r./ Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice reprezentowanym przez p. Bronisława Waluga, „Projektowanie Konstrukcyjno Inżynieryjne”, ul. Niedurnego 30, 41-700 Ruda Śląska zwrócił się do Wójta Gminy Miedźna o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Wykonaniu dokumentacji projektowej przebudowy dwóch skrzyżowań w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 w miejscowości Miedźna i Góra”,


Do wniosku została załączona kata informacyjna przedsięwzięcia.


Zgodnie z art. 64, ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 z późniejszymi zmianami) przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.


Inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane na podstawie § 3, ust. 1, pkt. 56 - drogi publiczne o nawierzchni utwardzonej, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 29 i 30, z wyłączeniem ich remontu i przedsięwzięć polegających na budowie, przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce: zjazdu z drogi publicznej, przejazdu drogowego, pasa postojowego, pasa dzielącego, pobocza, chodnika, ścieżki rowerowej, konstrukcji oporowej, przepustu, kładki oraz obiektów i urządzeń wyposażenia technicznego dróg w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko z dnia 9 listopada 2004 r. (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami).


W związku z powyższym nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w zakresie przewidzianym w art. 63 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz.1227 z późniejszymi zmianami).

Nawiązując do powyższego zgodnie z zapisem art. 77, ust. 1, pkt. 1 i 2 wyżej cytowanej ustawy organ właściwy do wydania decyzji zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o uzgodnienie pismem z dnia 26.04.2010r., znak GKM.7625-1/10 oraz o wydanie opinii do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej pismem z dnia 26.04.2010r., znak GKM.7625-1/10 o obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz o konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.


Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach pismem z dnia 10.05.2010r. /wpływ do urzędu 18.05.2010r. /znak RDOŚ-24-WOOŚ/66131/362/10/kc uznał, że sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko i przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowiska dla planowanego przedsięwzięcia nie jest konieczne.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach pismem z dnia 05.05.2010r., /wpływ do urzędu 11.05.2010r. znak 17/NS/ZNS.523-46/383/10 wyraził opinię o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska dla planowanego przedsięwzięcia.


Spośród uwarunkowań określonych w art. 63 ust. 1 ustawy, w odniesieniu do wnioskowanego przedsięwzięcia nie znajdują zastosowania, ze względu na cechy i status obszaru, na którym planowana jest realizacja przedsięwzięcia, uwarunkowania określone w pkt. 1, lit e ,pkt. 2, lit. a, b, c, d, e, f, g, h, i, j,  pkt. 3, lit. b . Uwzględniając pozostałe uwarunkowania, wskazane poniżej, ustalono:  1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:


a/ skala przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji


Zakres planowanego przedsięwzięcia obejmować będzie przebudowę dwóch skrzyżowań w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 w miejscowości Miedźna i Góra. (skrzyżowanie DW 933 z DP 14553 oraz DW 933 z DP 14532 W rejonie skrzyżowań objętych opracowaniem krzyżują się następujące ulice: Skrzyżowanie DW 933 z DP 14553- Pszczyńska, Kręta, Topolowa. Skrzyżowanie DW 933 z DP 14532- Pszczyńska, Kościelna, Długa, Nad Wisłą. Istniejące skrzyżowania mają nawierzchnię asfaltową. Remont nawierzchni jezdni DW 933 na przedmiotowych odcinkach będzie wykonywany tak aby możliwe było zachowanie ciągłości ruchu podczas prac modernizacyjnych pasa drogowego. Remont nawierzchni ma na celu wzmocnienie istniejącej nawierzchni jezdni poprzez wykonanie bitumicznej nakładki na istniejących warstwach konstrukcyjnych. Ponadto przewidywane jest poszerzenie pasa drogowego poprzez zastosowanie nowych warstw konstrukcyjnych.


Powierzchnia niniejszej nieruchomości obejmować będzie jezdnię z betonu asfaltowego 5680 m2, powierzchnia poboczy gruntowych rzędu około 500 m2. Pozostała powierzchnia (wjazdów do posesji, chodników) około 1900 m2. Z uwagi na charakter planowanej inwestycji – (przebudowa skrzyżowań), nie ulega zmianie sposób dotychczasowego wykorzystania nieruchomości oraz zabudowania

pasa drogowego, nie ulega także zmianie funkcja oraz przeznaczenie terenu. Nieruchomość nadal pełnić będzie funkcję komunikacyjną o znaczeniu regionalnym - droga wojewódzka.


W ramach planowanej inwestycji przewiduje się:

- poszerzenie istniejącego pasa drogowego w celu przystosowania jego geometrii sytuacyjno wysokościowej do założeń przewidzianych w dokumentacji projektowej

- remont nawierzchni jezdni w obrębie skrzyżowania objętego opracowaniem

- zaprojektowanie nowego oznakowania poziomego i pionowego

- wykonanie nowych ciągów pieszych

- zaprojektowanie odwodnienia pasa drogowego (kanalizacja deszczowa)

- ewentualną wycinkę drzew i krzewów w przypadku ich kolizji z planowaną inwestycją

- ewentualną modernizację usytuowania i konstrukcji wjazdów do posesji.


Budowane wjazdy do posesji będą posiadały nawierzchnie z brukowej kostki betonowej koloru czerwonego ograniczonej od strony jezdni krawężnikiem betonowym najazdowym, a od strony bramy obrzeżem betonowym na ławie z oporem.
b/ powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie 


Przedsięwzięcie nie jest powiązane z innymi przedsięwzięciami, które mogłyby doprowadzić do kumulowania się oddziaływań na danym obszarze. 


c/ wykorzystanie zasobów naturalnych


Przedsięwzięcie nie jest powiązane z wykorzystaniem zasobów naturalnych.


d/ emisja i występowanie innych uciążliwości


Zużycie wody, surowców, paliw i energii wynikać będzie bezpośrednio z przyjętego procesu technologicznego prac, skali przedsięwzięcia, założonej technologii robót.

Szczegółowe ilości wykorzystywanych surowców zostaną przedstawione w kosztorysach i przedmiarach robót:


Zużycie w szacunkowej ilości około:

  • zużycie wody - 15m3 / dobę,

  • zużycie kruszywa jako materiał na podbudowy stabilizowane mechanicznie około 700-800m3

  • zużycie energii elektrycznej w ilości około 8 kVh/dobę

  • zużycie paliwa będzie w sposób bezpośredni powiązane z fazami realizacji inwestycji, zapotrzebowaniem maszyn do tego przeznaczonych. Na dzień dzisiejszy nie jest możliwe jednoznaczne określenie potrzebnego paliwa.  1. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt. 1, wynikające z :


 a/ zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać


Na przedmiotowym terenie nie występują żadne cenne pod względem przyrodniczym obiekty.

Planowana inwestycja przewiduje ewentualną wycinkę drzew i krzewów zgodnie z zapisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody /tekst jednolity z 2009r., Dz. U. Nr 151, poz. 1220 z późniejszymi zmianami/.


Przewiduje się występowanie następujących rodzajów substancji wprowadzanych do środowiska:


Nie przewiduje się emisji energii cieplnej jak również jakichkolwiek innych form energii. Wyjątek stanowi hałas spowodowany pracą maszyn budowlanych.


Na etapie budowy obiektu destrukt poasfaltowy nie nadający się do powtórnego wbudowania w ilości około 450-500m3.


Sposób składowania odpadów powinien umożliwić ich rozsegregowanie oraz selektywne wykorzystanie w sposób zgodny z przyjętą technologią prac, pociąga to za sobą konieczność wydzielenia miejsc, gdzie składowane będą odpady:

Miejsca te winne być:

- zabezpieczone przed dostępem osób trzecich,

- posiadać utwardzoną nawierzchnię, co zapobiegnie mieszaniu się materiałów pochodzących z rozbiórki z gruntem rodzimym,

- oznakowane w sposób odpowiedni,

- posiadać wydzielone sektory na różne rodzaje odpadów.


Posiadacz odpadów (wykonawca, jeśli Inwestor nie zastrzeże inaczej) jest odpowiedzialny za ich prawidłowe składowanie, wywóz oraz utylizację. Konieczne jest zapewnienie odpowiednich warunków transportu odpadów niebezpiecznych do miejsc ich unieszkodliwiania z równoczesnym zachowaniem wymogów zawartych w ustawie z dnia 28.października 2002r o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. nr 199 poz. 1671).


Odpady będą składowane w specjalnie przeznaczonych do tego miejscach, zaakceptowanych przez inwestora i zabezpieczonych przed dostępem osób trzecich.


Oddziaływania związane z fazą budowy obiektu będą miały charakter odwracalny oraz będą występowały w relatywnie krótkim czasie w stosunku do czasu eksploatacji obiektu.


Należy mieć na uwadze fakt, iż teren pod projektowaną inwestycje jest na dzień dzisiejszy terenem zabudowanym infrastrukturą drogową, a planowane przedsięwzięcie nie wykracza poza ślad istniejącej drogi wojewódzkiej nr 933 oraz dróg krzyżujących się z tą drogą.

Oddziaływania powiązane z fazą eksploatacji obiektu będą wynikały ze struktury rodzajowej i natężenia ruchu pojazdów.


Z uwagi na fakt podniesienia parametrów techniczno-eksploatacyjnych obiektu przewiduje się zmniejszenie uciążliwości obiektu dla otaczającego go środowiska (poprzez zmniejszenie emisji hałasu i spalin), zostanie to osiągnięte za pomocą:

- podniesienia płynności ruchu pojazdów

- zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

- remontu i poszerzenia pasa drogowego oraz budowę systemu odwodnienia


Materiały użyte do realizacji obiektu stanowią materiały nietoksyczne dla środowiska, posiadające niezbędne świadectwa i atesty. Wody opadowe z powierzchni jezdni zostaną ujęte przez projektowane wpusty. Wybudowana nawierzchnia o warstwie ścieralnej z mieszanki BA będzie szczelna co sprawi iż zanieczyszczenia pochodzące z nawierzchni nie będą się przedostawać do podłoża gruntowego w którym ulegałyby kumulacji, a zostaną ujęte systemem kanalizacji deszczowej.


Głównym czynnikiem będącym przyczyną hałasu komunikacyjnego jest ruch pojazdów, Ruch pojazdów w obszarze inwestycji będzie dość duży z uwagi na fakt iż, skrzyżowanie objęte opracowaniem znajduje się w ciągu DW 933. Wykonanie planowanej inwestycji poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego. Remont nawierzchni, modernizacja pasa drogowego oraz wyprofilowanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych zapewnią odpowiednie odprowadzanie wód opadowych ponadto zapobiegnie to niekontrolowanemu przedostawaniu się do środowiska szkodliwych substancji. Przewiduje się zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z jej ponownym wykorzystaniem. Zastosowanie maszyn i urządzeń sprawnych technicznie posiadających odpowiednie certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne dopuszczenia do eksploatacji przyczyni się do zminimalizowania emisji hałasu, spalin itp. do środowiska.


Planuje się zastosować technologie tradycyjne. Nawierzchnia projektowanej jezdni z betonu asfaltowego, układana przy pomocy rozkładarek do mas bitumicznych, roboty ziemne będą wykonywane maszynami do tego przeznaczonymi. Planuje się wykorzystanie transportu samochodowego przy realizacji planowanej inwestycji. Przewidywane jest zbilansowanie robót ziemnych w celu zmniejszenia ilości gruntu do odwiezienia na odkład. Projektant będzie dążyć do maksymalnego wykorzystania surowców z rozbiórki (destrukt poasfaltowy zostanie wykorzystany do produkcji nowej mieszanki mineralno bitumicznej- recykling nawierzchni). Materiały, które nie zostaną ponownie wykorzystane będą składowane w sposób zabezpieczający przed ich niekorzystnym wpływem na środowisko.


Organizacja robót, będzie uwzględniała zakres realizacji poszczególnych etapów i podetapów inwestycji, będzie ona następująca:

- roboty pomiarowe

- prace rozbiórkowe

- korytowanie pod nawierzchnię

- frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni

- budowa warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni

- budowa urządzeń infrastruktury (kanalizacja deszczowa)

Nie przewiduje się wariantowania przedsięwzięcia. W wypadku zaniechania inwestycji nie poprawi się komfort życia mieszkańców, a wpływ na środowisko przyrodnicze będzie większy niż w sytuacji zrealizowania inwestycji.


Obszar  przedsięwzięcia położony jest poza obszarami objętymi ochroną prawną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz.U. nr 92, poz.880 z późniejszymi zmianami). Ponadto także charakter i lokalizacja przedsięwzięcia wyklucza również możliwość istotnego oddziaływania na obszar Natura 2000.

Nie będzie transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze


Nie przewiduje się wystąpienia poważnej awarii przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii.


W przedmiotowym przypadku nie zachodzą szczegółowe uwarunkowania zawarte w § 5 ww. Rozporządzenia ze względu na rodzaj i skalę przedsięwzięcia. W związku z powyższym uwzględniając zakres przedsięwzięcia odstąpiono od sporządzenia raportu.Pouczenie

Na postanowienie niniejsze służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej za moim pośrednictwem w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia.

Otrzymują:

1. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice reprezentowanym przez p. Bronisława Waluga, „Projektowanie Konstrukcyjno Inżynieryjne”, ul. Niedurnego 30, 41-700 Ruda Śląska,

2. A/a.Do wiadomości:

  1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach, ul. Powstańców 41a, 40-024 Katowice,

  2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach, ul. Budowlanych 131, 43-100 Tychy. 
     

Załączniki

postanowienie (101.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Iwona
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Iwona
Data wprowadzenia:2010-06-10 09:22:19
Opublikował:Iwona
Data publikacji:2010-06-10 09:31:33
Ostatnia zmiana:2010-06-10 09:32:25
Ilość wyświetleń:1073

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij