Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miedźna

Kolorowy pasek

OTWARTY KONKURS NA POWIERZENIE ZADAŃ PUBLICZNYCH

 

Miedźna, dnia 01.07.2009r.

 

WÓJT GMINY MIEDŹNA

OGŁASZA

OTWARTY KONKURS NA POWIERZENIE ZADAŃ PUBLICZNYCH

 

Na podstawie Uchwały Nr XXIX/216/2008 z dnia 24.11.2008r. Rady Gminy Miedźna w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miedźna na rok 2009, z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie”,  Uchwały Nr XXXV/277/2009 Rady Gminy Miedźna z dnia 30.06.2009r.  oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.Nr 96 poz.873 z 2003r. z późniejszymi zmianami),

 

Konkurs obejmuje wspieranie wykonania zadania w obszarze kultury fizycznej, sportu, rekreacji:

 

1. Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej w sołectwie Miedźna.

 

Na przedstawione zadanie zamawiający przeznacza środki publiczne w wysokości 5 000 zł.

 

I. Zasady przyznawania dotacji

1.     Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003r. Nr 96, poz.873 z późn. zm.).

2.     Zadanie, o którego realizacje ubiega się oferent, powinno być przedmiotem jego działalności statutowej.

3.     Środki pochodzące z dotacji mogą być przeznaczone na :

- organizowanie powszechnych zajęć sportowych dla dzieci,  młodzieży,

- szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, promocja sportu w środowisku   wiejskim,

- prowadzenie zająć treningowych  i organizowanie zawodów sportowych,

- wspieranie wszelkich działań na rzecz upowszechniania kultury fizycznej,

  turystyki i rekreacji,

- utrzymanie bazy sportowej i rekreacyjnej.

     4.  Kwota przyznanej dotacji może być inna od określonej w ofercie. W takim  przypadku podmiot obowiązany jest do przedstawienia zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania i korekty kosztorysu realizacji zadania.

     5. Wójt Gminy Miedźna może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i popisania z nim umowy w przypadku:

         - rzeczywisty zakres zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie,

         - podmiot lub jego reprezentanci utracili zdolność do czynności prawnych,

         - zostały ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające

           wiarygodność i rzetelność oferenta.

 

  II. Termin realizacji zadania

Realizację powyższych zadań przewiduje się w okresie:  

od 07 sierpnia do 31 grudnia 2009r., po dacie podpisania umowy.

Oferent może wydatkować środki przyznane mu w trybie dotacji po dacie podpisania umowy. Wydatki poniesione przed tą datą nie będą rozliczone.

 

    III. Warunki realizacji zadania

1.   Działania, których realizację należy uwzględnić przy planowaniu zadania (pkt. 4 oferty):

- określenie finansowych środków własnych, z innych źródeł oraz wpłaty adresatów zadania,

- prowadzenie dokumentacji z realizacji zadania.

  2. Podmiot składający ofertę powinien mieć niezbędne doświadczenie w   organizacji tego typu zadań, zasoby osobowe oraz zasoby rzeczowe w postaci bazy materialno – technicznej lub dostęp do takiej bazy, zapewniające wykonanie zadania.

3. Szczegółowy termin i warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie.

 

III. Termin i miejsce składania ofert:

1.     Ogłoszenie o konkursie będzie umieszczone na stronie Gminy Miedźna www.miedzna.pl, BIP, tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Miedźna, oraz w dzienniku Gazeta Pszczyńska.

2.     Oferty należy składać wyłącznie na drukach zgodnych z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 grudnia 2005r. (Dz. U. 2005r. Nr 264, poz. 2207).

3.     Oferty należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności w okresie 30 dni od daty ogłoszenia niniejszego konkursu, w nieprzekraczalnym terminie do 31 lipca  2009r. w godzinach urzędowania.

4.     Oferty należy składać w sekretariacie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 43 – 225 Wola ul. Pszczyńska 9.

O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Woli. Każda oferta powinna posiadać adnotację:    Konkurs na dotację 2009r. w sołectwie Miedźna z określeniem podmiotu składającego ofertę.

Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami winny być ze sobą połączone (np. zszyte) i ponumerowane.

Oferty niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

5.     Formularze ofert można pobrać ze strony internetowej Gminy Miedźna www.miedzna.pl lub otrzymać w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli ul. Pszczyńska 9 w godzinach pracy sekretariatu (poniedziałek – piątek godz. 7.30 – 15.30).

 

  IV. Wymagana dokumentacja 

1.     Prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli.

2.     Aktualny odpis z rejestru (np. KRS) lub odpowiedni wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących, ważny 3 miesiące od daty wystawienia.

3.     Oświadczenie podmiotu zgodne z wzorem załącznika do oferty.

 

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości (niezależnie od oczekiwanej kwoty)

 

V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

1. Otwarcie ofert złożonych w terminie oraz oceny zgłoszonych ofert dokonywać              będzie powołana w tym celu przez Wójta Gminy Miedźna Komisja Konkursowa.

      2. Oferty na realizację w/w zadań będą rozpatrzone do 04 sierpnia 2009r.

  3. Przy ocenie zgłoszonych ofert Komisja Konkursowa kierować się będzie następującymi kryteriami:

- oceną możliwości realizacji zadania przez oferenta,

- oceną kalkulacji kosztów realizacji zadania w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

- uwzględnienie wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,

- wymiernymi korzyściami dla sołectwa Miedźna,

- rangą zadania dla rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

- zgodnością zadania z celami statutowymi oferenta,

- oszczędnego kalkulowania kosztów z uwzględnieniem środków własnych,

- efektami uzyskanymi w wyniku realizacji zadań w latach poprzednich,

- ilością dzieci i młodzieży objętych zadaniem,

- kompletnością i prawidłowością złożonej oferty.

       

    4. Wybór ofert zatwierdza Wójt Gminy Miedźna na wniosek Komisji Konkursowej.

    5. Ogłoszenie wyników niniejszego konkursu nastąpi po zatwierdzeniu przez Wójta Gminy Miedźna w formie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej Urzędu Gminy Miedźna i BIP.

 

VI. Uwzględniając wysokość środków przeznaczonych na realizacje powyższych zadań Komisja Konkursowa ma prawo nie przyznać dotacji oferentowi.

VII. Środki wykorzystane niezgodnie z określonym w umowie przeznaczeniem podlegają zwrotowi na określonych w umowie zasadach.

VIII. Wykorzystanie środków niezgodnie z przeznaczeniem wyklucza oferenta o ubieganie się o dotacje w następnych 3 latach.

IX. W kwestiach nieuregulowanych w powyższym konkursie mają zastosowanie przepisy Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r.

      

 

Załączniki

Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na 2009r_ w sołectwie Miedźna (37.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wzór umowy (59kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wzór oferty (79.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wzór sprawozdania dla organizacji pozarządowych z realiacji zadania publicznego za 2008r (68.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Marek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marek
Data wprowadzenia:2009-06-30 20:13:09
Opublikował:Marek
Data publikacji:2009-06-30 20:18:07
Ostatnia zmiana:2009-06-30 20:19:53
Ilość wyświetleń:2068

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij