Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miedźna

Kolorowy pasek

Decyzja nr 2/09 dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczących przedsięwzięcia polegającego na doposażeniu instalacji energetycznego spalania paliw w instalację do odsiarczania spalin dla Zakładu Ciepłowniczego Nr 2 w Woli

Miedźna, dnia 22.04.2009r.

Znak: GKM.7625-6/09 

D E C Y Z J A nr 2/09

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 ust. 1, 2 art. 85 ust. 1, ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227), a także art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego,

po rozpatrzeniu wniosku zdnia 09.01.2009r. /wpływ do urzędu 12.01.2009r./ złożonego przez Nadwiślańską Spółke Energetyczną Sp. z o.o., 32-620 Brzeszcze, ul. A. Mickiewicza 2 reprezentowaną przez Inżynierię i Ochronę Środowiska Dorota Knieć, ul. Żabińskiego 21/5, 44-121 Gliwice o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczących przedsięwzięcia polegającego na „doposażeniu instalacji energetycznego spalania paliw w instalację do odsiarczania spalin metodą amoniakalną z wykorzystaniem reagent Deemis /dla kotłów typu WR-5 i WR-25/ eksploatowanej w Zakładzie Ciepłowniczym Nr 2 Czeczott w Woli przy ul. Pszczyńskiej

stwierdzam

 

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko   dla przedsięwzięcia polegającego na „doposażeniu instalacji energetycznego spalania paliw w instalację do odsiarczania spalin metodą amoniakalną z wykorzystaniem reagent Deemis /dla kotłów typu WR-5 i WR-25/ eksploatowanej w Zakładzie Ciepłowniczym Nr 2 Czeczott w Woli przy ul. Pszczyńskiej 2” realizowanego na terenie Zakładu Ciepłowniczego Nr 2 w Woli przy ul. Pszczyńskiej 2.

Charakterystyka przedsięwzięcia oraz karta przedsięwzięcia stanowią odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

UZASADNIENIE

 

Wnioskiem z dnia 09.01.2009r. /wpływ do urzędu 12.01.2009r./ Nadwiślańska Spółka Energetyczna sp. z o.o., 32-620 Brzeszcze, ul. A. Mickiewicza 2 reprezentowana przez Inżynieria i Ochrona Środowiska Dorota Knieć, ul. Żabińskiego 21/5, 44-121 Gliwice zwróciła się do Wójta Gminy Miedźna o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczących przedsięwzięcia polegającego na „doposażeniu instalacji energetycznego spalania paliw w instalację do odsiarczania spalin metodą amoniakalną z wykorzystaniem reagent Deemis /dla kotłów typu WR-5 i WR-25/ eksploatowanej w Zakładzie Ciepłowniczym Nr 2 Czeczott w Woli przy ul. Pszczyńskiej 2”. Do wniosku została załączona kata informacyjna przedsięwzięcia realizowanego na terenie Zakładu Ciepłowniczego Nr 2 w Woli przy ul. Pszczyńskiej 2.

Zgodnie z art. 63, ust. 2 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 z późniejszymi zmianami) przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 

Przedmiotowa inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane na podstawie § 3 ust. 1, pkt 4 – elektrownie konwencjonalne, elektrociepłownie lub inne instalacje do spalania paliw w celu wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 3, o mocy cieplnej rozumianej jako ilość energii wprowadzonej w paliwie do instalacji w jednostce czasu przy ich nominalnym obciążeniu, nie niższej niż 25 MW, a przy stosowaniu paliwa stałego, w tym biomasy w rozumieniu przepisów o standardach emisyjnych z instalacji - nie niższej niż 10 MW rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami) w związku z powyższym nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w zakresie przewidzianym w art. 63 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz.1227 z późniejszymi zmianami).

 

Nawiązując do powyższego zgodnie z zapisem art. 77, ust. 1 wyżej cytowanej ustawy organ właściwy do wydania decyzji stosownie do art. 156 zwrócił się o uzgodnienie do Starosty Pszczyńskiego pismem z dnia 03.02.2009r., znak GKM.7625/2/1/09 oraz o wydanie opinii do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej pismem z dnia 03.02.2009r., znak GKM.7625/2/2/09 o obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz o konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Starostwo Powiatowe w Pszczynie pismem z dnia 05.03.2009r., /wpływ do urzędu 12.03.2009r./ znak RO.7633-3/09 oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach opinią z dnia 09.03.2009r. /wpływ do urzędu 16.03.2009r./, znak 17/NS/ZNS.523-15/132/09 uznali, że sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko i przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowiska dla planowanego przedsięwzięcia nie jest konieczne.

Spośród uwarunkowań określonych w art. 63 ust.1 ustawy, w odniesieniu do wnioskowanego przedsięwzięcia nie znajdują zastosowania, ze względu na cechy i status obszaru, na którym planowana jest realizacja przedsięwzięcia, uwarunkowania określone w pkt. 1, lit e ,pkt. 2, lit. a, b, c, d, e, f, g, h, i, j,  pkt. 3, lit. b. 

Uwzględniając pozostałe uwarunkowania, wskazane poniżej, ustalono:

  1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a/ skala przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji

Planowane przedsięwzięcie zrealizowane zostanie na terenie Zakładu Ciepłowniczego Nr 2 „Czeczott” zlokalizowanego na działce nr 1510/14 o powierzchni 1,364 ha, w Woli przy ul. Pszczyńskiej 2, prowadzonego przez Nadwiślańską Spółkę Energetyczną Sp. z o.o. w Brzeszczach przy ul. Adama Mickiewicza 2.

Planowana inwestycja będzie polegać na budowie instalacji do odsiarczania spalin metodą amoniakalną z wykorzystaniem preparatu Deemis (dla kotłów WR-5 i WR-25).

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

·        wykonanie trzech kontenerów magazynowych z regałami na 12 zbiorników z reagentem Deemis, każdy o pojemności 1 m3 (po 4 zbiorniki w gotowym kontenerze) w miejscu istniejącej wiaty magazynowej,

·        wydzielenie części istniejącej wiaty pod pompownię reagenta Deemis,

·        wykonanie układów dozowania dla każdego kotła (przewody dozowania wykonane z węży elastycznych poprowadzonych w systemie korytek kablowych),

·        wykonanie instalacji wody do natrysku do przemywania oczu w pompowni reagenta Deemis (przyłącze do rurociągu instalacji wodnej wewnątrz budynku ciepłowni).

 

Powierzchnia obiektów objętych ww. przedsięwzięciem tj. obiekty budowlane ogółem wynosi 25,6 m2.

Po zastosowaniu planowanej technologii roczna emisja di tlenku siarki ulegnie zmniejszeniu o około 120 Mg.

Nie przewiduje się wystąpienia poważnej awarii przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii.

Na terenach położonych w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji usytuowane są obiekty przynależne do KWK „Piast”, Ruch II. Na tym obszarze dominuje zabudowa charakterystyczna dla terenów wykorzystywanych na cele przemysłowe.

W pobliżu zakładu nie znajdują się obszary parków narodowych i leśnych kompleksów promocyjnych.

b/ powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie 

Przedsięwzięcie nie jest powiązane z innymi działaniami które mogłyby doprowadzić do kumulowania się oddziaływań na danym obszarze. 

c/ wykorzystanie zasobów naturalnych

Realizacja planowanego przedsięwzięcia:

·      nie wpłynie na zużycie wody, surowców, materiałów i paliw,

·      nie wpłynie na wzrost produkcji ciepła,

·      wpłynie na zużycie energii elektrycznej,

·      spowoduje konieczność stosowania reagenta Deemis.

d/ emisja i występowanie innych uciążliwości

Emisja niezorganizowana wystąpi na etapie robot budowlanych i będzie spowodowana ruchem samochodowym oraz przeprowadzaniem prac montażowych pompowni i kontenerów magazynowych zbiorników reagenta Deemis. Uciążliwość ta będzie krótkotrwała i ustanie po zakończeniu robot budowlanych.

Wzrost emisji niezorganizowanej pyłu do powietrza w związku ze zwiększeniem ruchu samochodowego nie będzie znaczny.

 

Planowane przedsięwzięcie ma na celu ograniczenie emisji ditlenku siarki, do poziomu określonego w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji – 1 500 mg/m3u gazów odlotowych w warunkach umownych, przy zawartości 6% tlenu w gazach odlotowych, z zainstalowanych w Zakładzie kotłów WR-5 i WR-25. Planowane przedsięwzięcie ma charakter proekologiczny i nie będzie wiązać się ze wzrostem emisji substancji do powietrza.

 

Roczna emisja ditlenku siarki ulegnie zmniejszeniu o około 120 Mg. Należy jednak zaznaczyć, iż powyższe wielkości zostały wyznaczone w oparciu o obowiązujące standardy emisyjne (załącznik nr I do ww. rozporządzenia w sprawie standardów emisyjnych z instalacji), prognozowanego czasu emisji (określonych w aktualnej decyzji Starosty Pszczyńskiego udzielającej pozwolenia zintegrowanego), a zatem emisja rzeczywista może być znacznie niższa.

Z uwagi na fakt, iż:

·        po realizacji planowanego przedsięwzięcia emisja godzinowa ditlenku siarki również ulegnie zmniejszeniu,

·        realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wpłynie na warunki wprowadzania substancji do powietrza,

·        większa emisja określona w aktualnej decyzji Starosty Pszczyńskiego nie powoduje przekraczania dopuszczalnych poziomów i wartości odniesienia,

Realizacja przedsięwzięcia nie będzie także powodować przekraczania obowiązujących dopuszczalnych poziomów i wartości odniesienia.

Z wyników pomiarów stężeń substancji do powietrza przeprowadzonych z wykorzystaniem mobilnej instalacji odsiarczania spalin metodą Deemis wynika, iż planowane przedsięwzięcie nie powinno być także źródłem emisji amoniaku i siarczanu amonu.

Realizacja przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z koniecznością wprowadzenia zmian w decyzji Starosty Pszczyńskiego z dnia 30 czerwca 2006 r. udzielającej pozwolenia zintegrowanego w zakresie dopuszczalnych ilości substancji wprowadzanych do powietrza.

 

  1. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt. 1, wynikające z :

 a/ zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać

Przedmiotem działalności NSE Sp. z o.o. prowadzonej w Zakładzie Ciepłowniczym Nr 2 „Czeczott” jest:

·        wytwarzanie ciepła na podstawie decyzji – koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,

·        przesyłanie i dystrybucja ciepła na podstawie decyzji – koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Ww. koncesje zostały wydane na okres do 15 listopada 2025 r.

Przedmiotem działalności Zakładu Ciepłowniczego Nr 2 „Czeczott” jest produkcja i dystrybucja ciepła w postaci gorącej wody na potrzeby ogrzewania obiektów kopalni KWK „Piast” Ruch II, budynków mieszkalnych i obiektów użyteczności publicznej z terenu Woli.

Ciepłownia eksploatuje 14 lokalnych stacji wymienników ciepła zlokalizowanych na terenie Woli.

Teren zadania inwestycyjnego nie jest objęty programem Natura 2000, nie wchodzi w skład terenów prawnie chronionych, obszarów węzłowych, korytarzy ekologicznych czy też systemu ECONET – Polska. Charakter i lokalizacja przedsięwzięcia wyklucza również możliwość istotnego oddziaływania na obszar Natura 2000.

Biorąc pod uwagę proekologiczny charakter planowanego przedsięwzięcia oraz jego lokalizację przewiduje się zmniejszenie oddziaływania Zakładu Ciepłowniczego Nr 2 „Czeczott” na tereny sąsiadujące.

Nie będzie transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze.

Nie przewiduje się wystąpienia poważnej awarii przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii.

Zasięg oddziaływania planowanej inwestycji będzie mieścił się w granicach działek do których Inwestor posiada tytuł prawny.

Zgodnie wymogami art. 85 ust. 3 cyt. wyżej ustawy informacja o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, została podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń i na stronie internetowej Urzędu Gminy Miedźna.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego   w Bielu-Białej, za pośrednictwem Wójta Gminy Miedźna w terenie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach posiada ważność 4 lata od dnia, w którym stała się ostateczna. Termin powyższy może ulec wydłużeniu o 2 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać  na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1.  Nadwiślańska Spółka Energetyczna sp. z o.o., 32-620 Brzeszcze, ul. A. Mickiewicza 2,

2. Inżynieria i Ochrona Środowiska Dorota Knieć, ul. Żabińskiego 21/5, 44-121 Gliwice.

3. A/a.

 

Do wiadomości:

1.       Starostwo Powiatowe w Pszczynie, ul. 3-go Maja 10, 43-200 Pszczyna,

2.      Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach, ul. Budowlanych 131, 43-100 Tychy. 
 Załącznik Nr 1

Znak: GKM.7625-6/09 

 

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

do decyzji nr 2/09 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na

„doposażeniu instalacji energetycznego spalania paliw w instalację do odsiarczania spalin metodą amoniakalną z wykorzystaniem reagent Deemis /dla kotłów typu WR-5 i WR-25/ eksploatowanej w Zakładzie Ciepłowniczym Nr 2 Czeczott w Woli przy ul. Pszczyńskiej 2”.

Planowane przedsięwzięcia realizowane będzie na działce o numerze ewidencyjnym 1510/14 o powierzchni 1,364 ha, będącej w użytkowaniu wieczystym przez Nadwiślańską Spółkę Energetyczną Sp. z o.o. Brzeszcze.

Celem przedsięwzięcia jest ograniczenie ilości tlenku siarki (IV) o wzorze SO2 (inna nazwa ditlenek siarki, dwutlenek siarki, bezwodnik siarkawy) wprowadzanego do powietrza z ww. źródeł spalania węgla kamiennego do poziomu określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 260, poz. 2181 z poźn. zmianami).

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

·        montaż trzech kontenerów magazynowych z regałami na 12 zbiorników z reagentem Deemis, każdy o pojemności 1 m3 (po 4 zbiorniki w gotowym kontenerze), w miejscu istniejącej wiaty magazynowej,

·        wydzielenie części istniejącej wiaty pod pompownię reagenta Deemis,

·        wykonanie układów dozowania dla każdego kotła (przewody dozowania wykonane z węży elastycznych poprowadzone w systemie korytek kablowych),

·        wykonanie instalacji wody do natrysku do przemywania oczu w pompowni reagenta Deemis (przyłącze do rurociągu instalacji wodnej wewnątrz budynku kotłowni).

 

Prawidłowa eksploatacja planowanej instalacji odsiarczania spalin nie będzie wiązać się z możliwością powstawania ponadnormatywnych oddziaływań na środowisko. Pozwoli ograniczyć oddziaływanie Zakładu Ciepłowniczego Nr 2 „Czeczott” w Woli na jakość powietrza w jej otoczeniu. Zabudowa instalacji odsiarczana spalin jest realizacją obowiązku narzuconego w decyzji Starosty Pszczyńskiego z dnia 30 czerwca 2006 r. udzielającej pozwolenia zintegrowanego (znak: RO.7644-5/05/06).

 

 

 

 

 

 

 Załącznik Nr 2

Znak: GKM.7625-6/09 

 

KARTA PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

do decyzji nr 2/09 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „doposażeniu instalacji energetycznego spalania paliw w instalację do odsiarczania spalin metodą amoniakalną z wykorzystaniem reagent Deemis /dla kotłów typu WR-5 i WR-25/ eksploatowanej w Zakładzie Ciepłowniczym Nr 2 Czeczott w Woli przy ul. Pszczyńskiej 2”.

 Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia:

 

Planowane przedsięwzięcie zrealizowane zostanie na terenie Zakładu Ciepłowniczego Nr 2 „Czeczott” zlokalizowanego na działce nr 1510/14 o powierzchni 1,364 ha, w Woli przy ul. Pszczyńskiej 2, prowadzonego przez Nadwiślańską Spółkę Energetyczną Sp. z o.o. w Brzeszczach przy ul. Adama Mickiewicza 2.

Planowana inwestycja będzie polegać na budowie instalacji do odsiarczania spalin metodą amoniakalną z wykorzystaniem preparatu Deemis (dla kotłów WR-5 i WR-25).

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

·        wykonanie trzech kontenerów magazynowych z regałami na 12 zbiorników z reagentem Deemis, każdy o pojemności 1 m3 (po 4 zbiorniki w gotowym kontenerze) w miejscu istniejącej wiaty magazynowej,

·        wydzielenie części istniejącej wiaty pod pompownię reagenta Deemis,

·        wykonanie układów dozowania dla każdego kotła (przewody dozowania wykonane z węży elastycznych poprowadzonych w systemie korytek kablowych),

·        wykonanie instalacji wody do natrysku do przemywania oczu w pompowni reagenta Deemis (przyłącze do rurociągu instalacji wodnej wewnątrz budynku ciepłowni).

 

Powierzchnia obiektów objętych ww. przedsięwzięciem tj. obiekty budowlane ogółem wynosi 25,6 m2.

Po zastosowaniu planowanej technologii roczna emisja di tlenku siarki ulegnie zmniejszeniu o około 120 Mg.

Nie przewiduje się wystąpienia poważnej awarii przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii.

Na terenach położonych w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji usytuowane są obiekty przynależne do KWK „Piast”, Ruch II. Na tym obszarze dominuje zabudowa charakterystyczna dla terenów wykorzystywanych na cele przemysłowe.

W pobliżu zakładu nie znajdują się obszary parków narodowych i leśnych kompleksów promocyjnych.

              

 Rodzaj technologii:

W Zakładzie Ciepłowniczym Nr 2 „Czeczott” wytwarzana jest energia cieplna z węgla kamiennego w trzech kotłach wodnych typu WR-5 (1 szt.), WR-10 (1 szt.) – kocioł przeznaczony do derogacji, WR-25 (1 szt.). Kotły wyposażone są w paleniska rusztowe, mechaniczne przeznaczone do spalania miału węgla kamiennego.

 

Łączna moc cieplna nominalna netto/brutto w Zakładzie wynosi 46,48/57,67 MW.

 

Wentylatory powietrza podmuchowego podają powietrze do paleniska. Każdy kocioł wodny posiada po jednym (lub po dwa) wentylatorze powietrza wtórnego usytuowanym na poziomie odżużlania.

 

Ewentualne warianty przedsięwzięcia:

 

Z uwagi na specyfikę działania Zakładu produkcja ciepła w postaci gorącej wody na cele centralnego ogrzewania i podgrzania wody oraz na potrzeby technologiczne możliwe jest funkcjonowanie instalacji energetycznego spalania paliw w rożnych wariantach (a tym samym planowanych instalacji odsiarczania).

 

Zakład Ciepłowniczy Nr 2 „Czeczott” pracuje przez cały rok w ruchu ciągłym przez 24 h na dobę. W okresie grzewczym od października do marca pracuje jeden kocioł wodny WR-25 lub dwa kotły wodne WR-25 i WR-10 lub WR-5. W okresie letnim pracuje kocioł wodny WR-5 lub kocioł WR-10.

 

Wielkość produkcji ciepła w poszczególnych podokresach pracy Zakładu uzależniona jest od potrzeb odbiorców i zależy w dużym zakresie od temperatur zewnętrznych.

Należy także zaznaczyć, iż planowana metoda odsiarczania spalin umożliwia następujące możliwości wtrysku reagenta:

·        przy nastawieniu stałej maksymalnej wydajności – spaliny odsiarczane będą okresowo

do niższego niż wymagane stężenia dwutlenku siarki, bo i tak cały reagent przereaguje,

·        bądź okresowe ręczne nastawianie wydajności wtrysku w zależności od stężenia dwutlenku siarki w spalinach, monitorowanego za pomocą przenośnego analizatora spalin.

Zmiana wydajności wtrysku korygowana będzie na bieżąco na podstawie wskazań analizatora

spalin. Uzyskanie zadanych skuteczności oczyszczania spalin nastąpi w ciągu 20 minut (czas rozruchu w przypadku krótkotrwałego postoju wynosić będzie 5 min.).

Przewidywana ilość  wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw i energii:

 

Realizacja planowanego przedsięwzięcia:

·        nie wpłynie na zużycie wody, surowców, materiałów i paliw,

·        nie wpłynie na wzrost produkcji ciepła,

·        wpłynie na zużycie energii elektrycznej,

·        spowoduje konieczność stosowania reagenta Deemis.

 

Zbiorczo przewidywane zmiany w zużyciu wody, surowców, materiałów, paliw i energii oraz w wielkości produkcji przedstawiono w poniższych tabelach:

 

Zmiany w ilościach wykorzystywanych mediów

 

Media, surowce

Jednostka

Stan aktualny

 

Stan po realizacji

Przedsięwzięcia

Energia elektryczna

MW

2 384

2 500

Miał węglowy

Mg/a

20 000

20 000

Woda

m3/a

20 125

20 125

Chlorek sodu

Mg/a

4

4

Trojpolifosforan sodu

Mg/a

0,3

0,3

Reagent Deemis

m3/a

-

1971

 

 

Zmiana wielkości produkcji

 

Wielkość produkcji ciepła

Jednostka

Stan aktualny

 

Stan po realizacji

przedsięwzięcia

GJ/rok

300 000

300 000

 

1Zużycie preparatu niezbędne do ograniczenia stężenia SO2 do poziomu 1 400 mg/Nm3; dla paliwa o zawartości 1,2% siarki całkowitej i założonej ciągłej pracy instalacji odsiarczania spalin.

 

Przedsięwzięcia chroniące środowisko:

 

Celem realizacji analizowanego przedsięwzięcia jest ograniczenie ilości ditlenku siarki powstającego podczas procesu spalania węgla kamiennego z dwóch kotłów WR-5 i WR-25 do poziomów określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 260, poz. 2181 z poźn. zmianami) obowiązujących po dniu 31 grudnia 2007 r. Działanie to realizowane będzie

w wyniku zainstalowania instalacji odsiarczania spalin metodą Deemis.

Konieczność zabudowy instalacji odsiarczania spalin wynika z faktu, iż dostawcą węgla jest Kompania Węglowa S.A. KWK „PIAST” Ruch II (umowa Nr 297/KW/W/2005 z dnia 4 marca 2005 r.). Warunki techniczne układu nawęglania, tj. bezpośrednie połączenie systemu taśmociągów z zakładem przeróbki węgla (brak możliwości składowania i załadunku) nie pozwalają na zmianę dostawcy węgla. Z tego powodu Zakład w zakresie jakości zużywanego

węgla jest uzależniony od swojego stałego dostawcy i nie ma technicznej możliwości zmiany paliwa na paliwo o niższej zawartości popiołu czy siarki.

Należy podkreślić, iż:

·        planowana do wdrożenia metoda odsiarczania spalin charakteryzuje się wysoką skutecznością usuwania dwutlenku siarki, porównywalną ze skutecznością instalacji konwencjonalnych – sprawność odsiarczania wynosi w zależności od potrzeb (od 10-95%),

·        w trakcie procesu redukcji dwutlenku siarki, ulegają częściowemu zredukowaniu tlenki azotu proces ten jest tym skuteczniejszy im niższa jest temperatura spalin, co się wiąże z utlenieniem tlenku azotu do dwutlenku azotu,

·        w każdym procesie ograniczania emisji dwutlenku siarki powstaje odpad, może to być elementarna siarka, kwas siarkowy lub gips,

·        produkt reakcji (siarczan amonu i azotan amonu) będzie wytrącany wraz z popiołem przy użyciu urządzeń odpylających, nie przekraczając obowiązujących standardów emisyjnych pyłu,

·        dynamiczna charakterystyka eksploatacyjna instalacji pozwala na szybkie jej uruchomienie i zatrzymanie – czas rozruchu do uzyskania zadanych skuteczności oczyszczania spalin wynoszący 20 minut (czas rozruchu w przypadku krótkotrwałego postoju wynosi 5 min.),

·        instalacja posiada prostą konstrukcję, wymagającą jedynie niewielkiej przestrzeni,

·        koszty inwestycyjne oraz eksploatacyjne są niskie.

 

Powyższe wpływa na fakt, iż technologia odsiarczania spalin metodą amoniakalną z wykorzystaniem preparatu Deemis jest rozwiązaniem konkurencyjnym dla metod konwencjonalnych.

Elementem planowanej instalacji odsiarczania spalin będzie dwanaście naziemnych zbiorników reagenta Deemis o pojemności 1 m3 każdy.

 

W celu zminimalizowania ich oddziaływań na środowisko:

·        zbiorniki będą przechowywane w planowanych trzech kontenerach magazynowych z regałami na zbiorniki reagenta Deemis (pod istniejącą wiatą),

·        tworzywo, z którego wykonane będą zbiorniki będzie odporne na działanie reagenta,

·        elementy zbiorników nie będą zawierać składników zdolnych do wywołania niebezpiecznej reakcji z przechowywanym w nich reagentem lub wyraźnie osłabiać zbiornik, w szczególności przez przyspieszenie starzenia i wzrost kruchości,

·        w zbiornikach będzie pozostawiona wolna przestrzeń w celu zabezpieczenia przed przelaniem się reagenta lub trwałym odkształceniem zbiornika zamkniętego w wyniku powiększenia się jego objętości pod wpływem wzrostu temperatury,

·        podłoże pod zbiornikami, wraz z fundamentem, będzie izolowane od gruntu w sposób zapewniający ochronę gruntu przed skażeniem w przypadku powstania awarii spowodowanej nieszczelnością zbiornika,

·        zbiorniki będą oznakowane.

 

Podłoga oraz ściany do wysokości 1 m pompowni reagenta Deemis wyłożone zostaną płytkami z materiału odpornego na jego działanie, a jako zabezpieczenie antystatyczne zastosowane zostaną odpowiednie maty. Ewentualne wycieki preparatu będą usuwane na sucho z użyciem odpowiednich mat absorpcyjnych nasączonych neutralizatorem firm Topserw.

Ewentualne wycieki reagenta nie będą wprowadzane do kanalizacji.

Instalacja odsiarczania spalin powinna być obsługiwana przez personel odpowiednio przeszkolony w zakresie znajomości budowy i działania urządzeń oraz przepisów BHP i ppoż.

Pracownicy zatrudnieni przy obsłudze instalacji reagenta Deemis powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej, tj.:

·        rękawice ochronne,

·        okulary ochronne w szczelnej obudowie,

·        ubrania ochronne lub fartuchy odporne na działanie chemikaliów.

 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa obsługi instalacji zaprojektowano:

·        wentylację mechaniczną w pompowni reagenta Deemis,

·        natrysk do przemywania oczu.

 

W rejonie instalacji odsiarczania planuje się zamieszczenie tabliczek ostrzegawczych.

 

Dodatkowo należy podkreślić, iż:

·        produkt poreakcyjny będzie wraz z żużlem paleniskowym, popiołem i pyłem z odpylaczy transportowany istniejącym obudowanym przenośnikiem taśmowym do istniejących silosów stalowych,

·        przy usytuowaniu pompowni reagenta Deemis brano pod uwagę m.in. lokalizację terenów chronionych akustycznie, przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowe oraz względy ekonomiczne związane z przesyłem mediów.

 

Prawidłowa eksploatacja planowanej instalacji nie tylko nie będzie wiązać się z możliwością powstawania ponadnormatywnych oddziaływań na środowisko, ale przede wszystkim pozwoli ograniczyć oddziaływanie Zakładu Ciepłowniczego Nr 2 „Czeczot” na jakość powietrza.

Na terenie na którym zlokalizowane jest przedsięwzięcie brak jest obszarów podlegających specjalnej ochronie.

W związku z powyższym nie zachodzi konieczność zastosowania dodatkowych rozwiązań zapewniających ochronę środowiska.

 

Rodzaje i przewidywane ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska:

 W przedmiotowym przypadku nie przewiduje się wprowadzania do środowiska żadnych substancji i energii naruszających środowisko naturalne.

Możliwe transgeniczne oddziaływanie na środowisko:

W ww. przedsięwzięciu nie przewiduje się transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późniejszymi zmianami) znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia:

 Przedsięwzięcie nie ma wpływu na obszar sieci Natura 2000.

Załączniki

decyzja (110.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Jacek Bednorz
Data utworzenia:2009-04-22 12:00:16
Wprowadził do systemu:Jacek Bednorz
Data wprowadzenia:2009-04-22 12:00:59
Opublikował:Jacek Bednorz
Data publikacji:2009-04-22 12:09:41
Ostatnia zmiana:2009-04-22 12:09:44
Ilość wyświetleń:2508

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij