Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miedźna

Kolorowy pasek

Postanowienie nr 1/09 o "wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody wyższej niż 10 m3/h ze studni S-2 w Gilowicach" - Gmina Miedźna zlokalizowane na działce nr 793/14 o pow. 0,5636 ha

Miedźna, dnia 01.04.2009r.

Znak: GKM.7624-1/09 

Postanowienie nr 1/09

Na podstawie art. 123 ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity z  2000 r., Dz. U. Nr 98, poz. 1071z późniejszymi zmianami) oraz art. 63 ust 2 i art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 z późniejszymi zmianami) po zasięgnięciu opinii Starosty Pszczyńskiego zgodnie z art. 156 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach

postanawiam 

stwierdzić brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody wyższej niż 10 m3/h ze studni S-2 w Gilowicach” - Gmina Miedźna zlokalizowane na działce nr 793/14 o pow.

Uzasadnienie 

Wnioskiem z dnia 09.01.2009r. /wpływ do urzędu 13.01.2009r./ Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Górze przy ul. Topolowej 6, 43-227 Miedźna zwrócił się do Wójta Gminy Miedźna o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczących przedsięwzięcia polegającego na „wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody wyższej niż 10 m3/h ze studni S-2 w Gilowicach” - Gmina Miedźna zlokalizowane na działce nr 793/14 o pow. 0,5636 ha. Do wniosku została załączona kata informacyjna przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 64, ust. 2 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 z późniejszymi zmianami) przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Przedmiotowa inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane na podstawie § 3 ust. 1 pkt 65 – urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód podziemnych o zdolności poboru wody nie niższej niż 10 m3/h niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 35 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko              (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami) w związku z powyższym nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w zakresie przewidzianym w art. 63 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz.1227 z późniejszymi zmianami).

Nawiązując do powyższego zgodnie z zapisem art. 77, ust. 1 wyżej cytowanej ustawy organ właściwy do wydania decyzji stosownie do art. 156 zwrócił się o uzgodnienie do Starosty Pszczyńskiego pismem z dnia 12.02.2009r., znak GKM.7625/4/09 oraz o wydanie opinii do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej pismem z dnia 12.02.2009r., znak GKM.7625/3/09 o obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz o konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Starostwo Powiatowe w Pszczynie pismem z dnia 04.03.2009r., znak RO.7633-5/09 oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach opinią z dnia 27.02.2009r., znak 17/NS/ZNS.523-21/156/09 uznali, że sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko i przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowiska dla planowanego przedsięwzięcia nie jest konieczne.

Spośród uwarunkowań określonych w art. 63 ust.1 ustawy, w odniesieniu do wnioskowanego przedsięwzięcia nie znajdują zastosowania, ze względu na cechy i status obszaru, na którym planowana jest realizacja przedsięwzięcia, uwarunkowania określone w pkt. 1, lit e ,pkt. 2, lit. a, b, c, d, e, f, g, h, i, j,  pkt. 3, lit. b . 

Uwzględniając pozostałe uwarunkowania, wskazane poniżej, ustalono:

  1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a/ skala przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody wyższej niż 10 m3/h ze studni S-2 w Gilowicach - Gmina Miedźna zlokalizowane na działce nr 793/14 o pow. 0,5636 ha. Zasoby eksploatacyjne studni ustalono zgodnie ze złożoną dokumentacją w ilości 48,5 m3/h uzyskanej przy depresji 3,4 m.

b/ powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie 

Przedsięwzięcie nie jest powiązane z innymi działaniami które mogłyby doprowadzić do kumulowania się oddziaływań na danym obszarze. 

c/ wykorzystanie zasobów naturalnych

Na ww. działce jest już usytuowana stacja uzdatniania wody oraz studnia S-1, która dotychczas stanowiła jedyne źródło zaopatrzenia stacji uzdatniania wody w wodę. Cały teren wykorzystywany jest wyłącznie do celu poboru i uzdatniania wody podziemnej, ogrodzony, zagospodarowany na „zielono”.

d/ emisja i występowanie innych uciążliwości

Urządzeniem wodnym, jakim jest studnia -  poziom wodonośny o głębokości 12,7 m  eksploatowany będzie przy pomocy pompy. Ujmowana woda z przedmiotowej studni będzie po uzdatnieniu wprowadzona do sieci wodociągowej zaopatrującej w wodę mieszkańców gminy.

W związku z powyższym eksploatacja ujęcia wód podziemnych nie powodując żadnych negatywnych skutków nie stanowi żadnej uciążliwości dla środowiska naturalnego.                              

  1. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt. 1, wynikające z :

 a/ zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać

Woda ujmowana ze studni doprowadzana będzie do stacji uzdatniania wody zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie ujęcia, a następnie po uzdatnianiu wprowadzona będzie do sieci wodociągowej zaopatrującej w wodę mieszkańców gminy.

Zasięg oddziaływania planowanej inwestycji będzie mieścił się w granicach działek, do których Inwestor posiada tytuł prawny.

Obszar  przedsięwzięcia położony jest poza obszarami objętymi ochroną prawną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz.U. nr 92, poz.880 z późniejszymi zmianami). Ponadto także charakter i lokalizacja przedsięwzięcia wyklucza również możliwość istotnego oddziaływania na obszar Natura 2000, uzasadnia to właściwość Starosty Pszczyńskiego w sprawie wydania ww. opinii. 

Nie będzie transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze

Nie przewiduje się wystąpienia poważnej awarii przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii.

Pouczenie

Na postanowienie niniejsze służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej za moim pośrednictwem w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia.     

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1.  Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z/s  w Górze,  ul. Topolowa 6, 43-227 Miedźna.

2. A/a.

 

Do wiadomości:

1.      Starostwo Powiatowe w Pszczynie, ul. 3-go Maja 10, 43-200 Pszczyna,

2.      Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach, ul. Budowlanych 131, 43-100 Tychy. 
 

Załączniki

postanowienie (63.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Jacek Bednorz
Data utworzenia:2009-04-15 12:55:39
Wprowadził do systemu:Jacek Bednorz
Data wprowadzenia:2009-04-15 12:56:23
Opublikował:Jacek Bednorz
Data publikacji:2009-04-15 13:00:41
Ostatnia zmiana:2009-04-15 13:01:11
Ilość wyświetleń:1422

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij