Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miedźna

Kolorowy pasek

Otwarty Konkurs na powierzenie zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej, sportu, rekreacji:

 

Miedźna, dnia 29.12.2008r


WÓJT GMINY MIEDŹNA

OGŁASZA

OTWARTY KONKURS NA POWIERZENIE ZADAŃ PUBLICZNYCH


Na podstawie Uchwały Nr XXIX/216/2008 z dnia 24.11.2008r w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miedźna na rok 2009, z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie”, oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z 2003r. z późniejszymi zmianami),


Konkurs obejmuje wspieranie wykonania zadania w obszarze kultury fizycznej, sportu, rekreacji:


1. Szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu.

2. Organizowanie imprez turystyczno – rekreacyjnych.


Na przedstawione zadania zamawiający przeznacza środki publiczne w wysokości 125 000 zł.


I. Zasady przyznawania dotacji

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003r. Nr 96, poz.873 z późn. zm.).

 2. Zadanie, o którego realizacje ubiega się oferent, powinno być przedmiotem jego działalności statutowej.

 3. Środki pochodzące z dotacji mogą być przeznaczone na :

- organizowanie powszechnych zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób

dorosłych,

- szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, promocja sportu w środowisku wiejskim,

- prowadzenie zająć treningowych i organizowanie zawodów sportowych,

- wspieranie wszelkich działań na rzecz upowszechniania kultury fizycznej,

turystyki i rekreacji,

- utrzymanie bazy sportowej i rekreacyjnej.

4. Kwota przyznanej dotacji może być inna od określonej w ofercie. W takim przypadku podmiot obowiązany jest do przedstawienia zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania i korekty kosztorysu realizacji zadania.

5. Wójt Gminy Miedźna może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i popisania z nim umowy w przypadku:

- rzeczywisty zakres zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie,

- podmiot lub jego reprezentanci utracili zdolność do czynności prawnych,

- zostały ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające

wiarygodność i rzetelność oferenta.


II. Termin realizacji zadania

Realizację powyższych zadań przewiduje się w okresie:

od 05 lutego do 31 grudnia 2009r., po dacie podpisania umowy.

Oferent może wydatkować środki przyznane mu w trybie dotacji po dacie podpisania umowy. Wydatki poniesione przed tą data nie będą rozliczone.


III. Warunki realizacji zadania

 1. Działania, których realizację należy uwzględnić przy planowaniu zadania (pkt. 4 oferty):

- określenie finansowych środków własnych, z innych źródeł oraz wpłaty adresatów zadania,

- prowadzenie dokumentacji z realizacji zadania.

2. Podmiot składający ofertę powinien mieć niezbędne doświadczenie w organizacji tego typu zadań, zasoby osobowe oraz zasoby rzeczowe w postaci bazy materialno – technicznej lub dostęp do takiej bazy, zapewniające wykonanie zadania.

3. Szczegółowy termin i warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie.


III. Termin i miejsce składania ofert:

 1. Ogłoszenie o konkursie będzie umieszczone na stronie Gminy Miedźna www.miedzna.pl, BIP, tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Miedźna, oraz w dodatku Gazeta Pszczyńska.

 2. Oferty należy składać wyłącznie na drukach zgodnych z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 grudnia 2005r. (Dz. U. 2005r. Nr 264, poz. 2207).

 3. Oferty należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności w okresie 30 dni od daty ogłoszenia niniejszego konkursu, w nieprzekraczalnym terminie do 02 lutego 2009r. w godzinach urzędowania.

 4. Oferty należy składać w sekretariacie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 43 – 225 Wola ul. Pszczyńska 9.

O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Woli. Każda oferta powinna posiadać adnotację: Konkurs na dotację 2009r. z określeniem podmiotu składającego ofertę.

Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami winny być ze sobą połączone (np. zszyte) i ponumerowane.

Oferty niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 1. Formularze ofert można pobrać ze strony internetowej Gminy Miedźna www.miedzna.pl lub otrzymać w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli ul. Pszczyńska 9 w godzinach pracy sekretariatu (poniedziałek – piątek godz. 7.30 – 15.30).


IV. Wymagana dokumentacja

 1. Prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli.

 2. Aktualny odpis z rejestru (np. KRS) lub odpowiedni wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących, ważny 3 miesiące od daty wystawienia.

 3. Oświadczenie podmiotu zgodne z wzorem załącznika do oferty.


Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości (niezależnie od oczekiwanej kwoty)


V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

1. Otwarcie ofert złożonych w terminie oraz oceny zgłoszonych ofert dokonywać będzie powołana w tym celu przez Wójta Gminy Miedźna Komisja Konkursowa.

2. Oferty na realizację w/w zadań będą rozpatrzone do 04 lutego 2009r.

3. Przy ocenie zgłoszonych ofert Komisja Konkursowa kierować się będzie następującymi kryteriami:

- ilością dzieci i młodzieży objętych zadaniem,

- oceną możliwości realizacji zadania przez oferenta,

- oceną kalkulacji kosztów realizacji zadania w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

- uwzględnienie wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,

- wymiernymi korzyściami dla mieszkańców Gminy,

- rangą zadania dla rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

- zasięgiem działania podmiotu ubiegającego się o dotację,

- zgodnością zadania z celami statutowymi oferenta,

- analizą wykonania zadań w 2007r. pod kątem rzetelności i terminowości,

- oszczędnego kalkulowania kosztów z uwzględnieniem środków własnych,

- efektami uzyskanymi w wyniku realizacji zadania w roku ubiegłym.

4. Wybór ofert zatwierdza Wójt Gminy Miedźna na wniosek Komisji Konkursowej.

5. Ogłoszenie wyników niniejszego konkursu nastąpi po zatwierdzeniu przez Wójta Gminy Miedźna w formie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej Urzędu Gminy Miedźna i BIP.


VI. Uwzględniając wysokość środków przeznaczonych na realizacje powyższych zadań Komisja Konkursowa ma prawo nie przyznać dotacji oferentowi.

VII. Środki wykorzystane niezgodnie z określonym w umowie przeznaczeniem podlegają zwrotowi na określonych w umowie zasadach.

VIII. Wykorzystanie środków niezgodnie z przeznaczeniem wyklucza oferenta o ubieganie się o dotacje w następnym roku.

IX. W kwestiach nieuregulowanych w powyższym konkursie mają zastosowanie przepisy Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r.

Załączniki

wzór sprawozdania (68.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wzór umowy (59kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wzór oferty (79.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oferta (93.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
sprawozdanie (106.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
umowa (65.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Iwona Maśka
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Iwona Maśka
Data wprowadzenia:2008-12-29 13:45:52
Opublikował:Iwona Maśka
Data publikacji:2008-12-29 13:49:09
Ostatnia zmiana:2009-01-13 10:24:10
Ilość wyświetleń:2269

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij