Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miedźna

Kolorowy pasek

Otwarty konkurs na powierzenie zadań publicznych - Działanie skierowane do osób uzależnionych ich rodzin poprzez organizowanie wyjazdów trzeźwościowych o charakterze terapeutycznym

  

WÓJT GMINY MIEDŹNA

OGŁASZA

OTWARTY KONKURS NA POWIERZENIE ZADAŃ PUBLICZNYCH


w sferze zadań określonych w art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 21 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tj. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych


I. RODZAJ ZADANIA


Działanie skierowane do osób uzależnionych ich rodzin poprzez organizowanie wyjazdów trzeźwościowych o charakterze terapeutycznym


Szczegółowy opis zadania stanowi załącznik do wzoru oferty


II. WYSOKOŚĆ ŚRODKOW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA:


Kwota na zadanie w roku 2008 wynosi 10.000,00 zł


III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:

 1. Zlecenie realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nastąpi w drodze powierzenia zadania wraz z udzieleniem dotacji przez Gminę Miedźna na finansowanie jego realizacji, po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

 2. Wzór oferty, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. (Dz.U. z 2005 r. , Nr 264 poz. 2207) zwanego dalej „rozporządzeniem” , stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 3. Dotacja może zostać przyzna nawet wtedy , gdy zostanie zgłoszona tylko jedna oferta na wykonanie zadania publicznego.

 4. Udzielenie dotacji z budżetu gminy nastąpi na podstawie umowy, której wzór został określony w rozporządzeniu i stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.


IV. TERMIN I WARUNIKI REALIZACJI ZADANIA:

 1. Przyznane środki finansowe zostaną przekazane na wyodrębniony rachunek bankowy dotowanego w ciągu 10 dni od daty podpisania umowy.

 2. Środki zostaną przekazane do 04 sierpnia 2008 r

 3. Dotowany jest zobowiązany do wykorzystania dotacji zgodnie z celem na jaki ją uzyskał na warunkach określonych umową i harmonogramem wykonania zadania.

 4. Dotujący sprawuje kontrolę prawidłowości wykonania zadania przez dotowanego w tym wydatkowania przekazanych mu środków finansowych. Dotujący może badać dokumenty i inne informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonania zadania. Dotowany na żądanie kontrolującego zobowiązany jest dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego.

 5. Dotujący zlecający zadanie publiczne dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania w szczególności: stanu realizacji zadania efektywności rzetelności i jakości wykonania zadania , prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania, prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i postanowieniach umowy.

 6. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania powinno zostać sporządzone do dnia 31 października 2008r. wg wzoru określonego w rozporządzeniu i stanowiącego załącznik Nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

 7. Dotujący może żądać częściowych sprawozdań ( miesięcznych , kwartalnych) z wykonania zadania , wg wzoru jak wyżej.

 8. Przyznane środki finansowe dotowany powinien wykorzystać do dnia
  29.08. 2008 r. Środki finansowe nie wykorzystane do tego terminu zobowiązany jest zwrócić w terminie do 29.08.2008 r. na rachunek dotującego.

 9. Do zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane opłacane ze środków pochodzących z dotacji, dotowany stosuje przepisy prawa zamówień publicznych .

V. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności w okresie 30 dni od daty ogłoszenia niniejszego konkursu, w nieprzekraczalnym do 21 lipca 2008 r. do godz. 900 , w sekretariacie Urzędu Gminy w Miedźnej lub pocztą na adres: Urząd Gminy Miedźna
43-227 Miedźna ul. Wiejska 131 .

O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do UG w Miedźnej

Oferty należy składać z adnotacją: Konkurs na dotację 2008 r. z określeniem podmiotu składającego ofertę.

Oferty niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Składanie ofert zgodnie ze wzorem - standardowy formularz oferty dostępny jest w Urzędzie Gminy Miedźnej ul. Wiejska 131 43-227 Miedźna oraz na stronie internetowej Gminy Miedźna.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

1. Otwarcie ofert złożonych w terminie oraz oceny zgłoszonych ofert dokonywać będzie powołana w tym celu przez Wójta Gminy Miedźna Komisja Oceniająca.

2. Oferty na realizację w/w zadań będą rozpatrzone do 21 lipca 2008 r.

3. Przy dokonywaniu wyboru ofert na realizację zadania publicznego oceniane będzie:

 1. możliwości realizacji zadania przez oferenta,

 2. przedstawiona kalkulacji kosztów realizacji zadania w tym, celowość i zasadność ponoszonych kosztów,

 3. uwzględnienie wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,

 4. zgodnością zadania z celami statutowymi oferenta,

 5. analizą wykonania zadań w 2007 r. pod kątem rzetelności i terminowości,

 6. oszczędnego kalkulowania kosztów z uwzględnieniem środków własnych,

 7. efektami uzyskanymi w wyniku realizacji zadania w roku ubiegłym,

 8. ilością dzieci i młodzieży objętych zadaniem,

4. Wybór oferty zatwierdza Wójt Gminy Miedźna,

5. Ogłoszenie wyników niniejszego konkursu nastąpi po zatwierdzeniu przez Wójta Gminy Miedźna w formie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy Miedźna.

VII. Uwzględniając wysokość środków przeznaczonych na realizacje powyższych zadań Komisja Konkursowa ma prawo nie przyznać dotacji oferentowi.

VIII. Środki wykorzystane niezgodnie z określonym w umowie przeznaczeniem podlegają zwrotowi na określonych w umowie zasadach.

IX. Wykorzystanie środków niezgodnie z przeznaczeniem wyklucza oferenta o ubieganie się o dotacje w następnym roku.

X. W kwestiach nieuregulowanych w powyższym konkursie mają zastosowanie przepisy Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r.

Załączniki

ogłoszenie o konkursie pożytku publicznego (84.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wzór oferty dla organizacji pożytku publicznego (111.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wzór sprawozdania (106.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wzór umowy (75.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Renata
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Renata
Data wprowadzenia:2008-06-11 12:27:54
Opublikował:Renata
Data publikacji:2008-06-11 12:33:32
Ostatnia zmiana:2008-06-17 15:19:36
Ilość wyświetleń:2657

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij