WÓJT GMINY MIEDŹNA

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w Referacie Inwestycji i Remontów

w wymiarze 3/4 etatu

 

Wymagania niezbędne:

1.      wykształcenie: wyższe preferowany kierunek budownictwo, ochrona środowiska, inżynieria komunalna,

2.      doświadczenie zawodowe: minimum 5 letni staż pracy,

3.      znajomość przepisów ustawy prawo budowlane, prawo zamówień publicznych, ustawa o finansach   
        publicznych, o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, Kodeks cywilny, Kodeks
        postępowania administracyjnego, ustawa o ochronie danych osobowych,

4.      wiedza ogólna i zawodowa w zakresie prowadzenia inwestycji i remontów,

5.      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełnych praw publicznych,

6.      brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
        publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7.      nieposzlakowana opinia,

8.      obywatelstwo polskie,

9.      prawo jazdy kat. B.

 

Wymagania dodatkowe:

1.      mile widziane uprawnienia budowlane,

2.      umiejętność pracy w zespole,

3.      znajomość i umiejętność obsługi komputera oraz urządzeń biurowych,

4.      umiejętność analitycznego myślenia,

5.      samodzielność i inicjatywa działania,

6.      dobra organizacja pracy,

7.      umiejętność interpretacji procedur i przepisów prawnych,

8.      komunikatywność w kontaktach z petentami i innymi instytucjami,

9.      kreatywność, inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,

10.   sprawna i efektywna organizacja pracy.

 

 Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.      realizacja zadań Referatu Inwestycji i Remontów w zakresie planowanych i prowadzonych inwestycji
        z udziałem środków własnych i zewnętrznych,

2.      przygotowanie, przeprowadzenie i zakończenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych przy
        zachowaniu obowiązujących przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

3.      realizacja zamówień poniżej 130 000 zł zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych,

4.      przygotowywanie kompleksowej dokumentacji formalno - prawnej niezbędnej do rozpoczęcia, realizacji
        i odbioru inwestycji,

5.      wykonywanie czynności związanych z prowadzonymi robotami remontowymi i inwestycyjnymi:
       uzgodnienia, negocjacje, uzyskiwanie pozwolenia na budowę, przekazanie placu budowy, odbiory
       częściowe i końcowe, przeglądy gwarancyjne.

6.      rozliczenie zadań remontowych i inwestycyjnych,

7.      przygotowywanie projektów zleceń i umów cywilno-prawnych z zakresu zadań referatu,

8.      sporządzanie dokumentów związanych z przyjęciem inwestycji jako środek trwały,

9.      sporządzanie sprawozdań.

Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca biurowa, przy monitorze powyżej 4 godzin. Wymaga częstych wyjazdów w teren.

Występują bariery  architektoniczne w dostępności do budynku, do pomieszczeń biurowych 
i sanitarnych.  Brak podjazdów oraz wind dla niepełnosprawnych.

 

 Wymagane dokumenty i  oświadczenia 

1)      list motywacyjny,

2)      życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej i przedstawieniem dodatkowych
        umiejętności,

3)      kwestionariusz osobowy (plik do pobrania),

4)      kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy,

5)      kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata,
        który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada
        2008 r. o pracownikach samorządowych,

6)      oświadczenie o niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne
        przestępstwa skarbowe (plik do pobrania),

7)      oświadczenie  kandydata o nieposzlakowanej opinii,

8)      oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej bądź o profilu prowadzenia takiej
        działalności. (plik do pobrania),

9)      oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (plik do pobrania)

 Wymagane dokumenty aplikacyjne składa się w zaklejonych i opisanych kopertach: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Inwestycji i Remontów" w Kancelarii Urzędu Gminy Miedźna  (I piętro) lub przesyłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Miedźna ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna. Dokumenty należy składać do dnia 10 listopada 2021 r. 

W przypadku przesyłki pocztowej ważny jest dzień wpływu do Urzędu. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.miedzna.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miedźna umiejscowionej
w budynku administracyjnym Urzędu Gminy.

Dodatkowych informacji o naborze udziela Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów.

 

Inne informacje:

1.      Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji
        zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę
        upublicznienia niniejszego ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

2.      Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni o terminie
        i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej bądź testu kwalifikacyjnego drogą telefoniczną lub e-mailową.