OR.2110.1.2021

 

WÓJT GMINY MIEDŹNA

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

w pełnym wymiarze czasu pracy.

 Wymagania niezbędne:

 

1.      wykształcenie: wyższe,

2.      znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o ochronie danych osobowych, Kodeksu postępowania administracyjnego, Prawa ochrony środowiska, Prawa wodnego, Prawa geologicznego i górniczego, o  udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz znajomość aktów prawa miejscowego  w zakresie ochrony powietrza,

3.      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełnych praw publicznych,

4.      brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5.      cieszenie się nieposzlakowaną opinią,

6.      obywatelstwo polskie,

7.      prawo jazdy kat. B

Wymagania dodatkowe:

 

1.      wykształcenie z zakresu ochrony środowiska, inżynierii środowiska lub dziedzin pokrewnych,

2.      doświadczenie zawodowe – praca w jednostce samorządu terytorialnego,

3.      znajomość Prawa łowieckiego, o przeciwdziałaniu narkomanii, o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy,

4.      znajomość i umiejętność obsługi komputera oraz urządzeń biurowych,

5.      umiejętność redagowania pism urzędowych,

6.      umiejętność analitycznego myślenia,

7.      samodzielność i inicjatywa działania,

8.      dobra organizacja własnej pracy,

9.      umiejętność pracy w zespole,

10.  umiejętność interpretacji procedur i przepisów prawnych,

11.  komunikatywność w kontaktach z petentami i innymi instytucjami,

12.  komunikatywność, rzetelność, staranność, odpowiedzialność.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

1.      realizacja zadań mających na celu tworzenie i aktualizację gminnych programów dotyczących ochrony środowiska oraz raportów z ich wykonania,

2.      informowanie odpowiednich służb, inspekcji o występowaniu zagrożeń środowiska, w tym także podejmowanie działań kontrolnych,

3.      realizacja zadań wynikających z ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko:

a)      prowadzenie postępowania w zakresie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

b)      współpraca z pozostałymi komórkami Urzędu w zakresie kwalifikowalności podejmowanych działań pod kątem konieczności uzyskania ww. decyzji,

c)      udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,

4.      procedowanie spraw związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych,

5.      weryfikacja nieruchomości pod kątem spełnienia przesłanek do naliczenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji i prowadzenie spraw dotyczących naliczenia tej opłaty,

6.      procedowanie spraw związanych z naruszeniem stanu wody na gruncie,

7.      procedowanie spraw związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji dla mieszkańców na modernizację źródeł ciepła – realizacja PONE,

8.      prowadzenie kontroli w zakresie eksploatacji urządzeń powodujących emisję do powietrza,

9.      przygotowywanie opinii dotyczących aktów prawa miejscowego w zakresie ochrony środowiska,

10.  przygotowywanie opinii w sprawie rocznych planów łowieckich sporządzanych przez dzierżawców obwodów łowieckich,

11.  współdziałanie z dzierżawcami i zarządcami obwodów łowieckich w sprawach związanych z gospodarką łowiecką, w szczególności informowanie o terminach polowań oraz przekazywanie ewentualnych zastrzeżeń właścicieli gruntów,

12.  współdziałanie przy wprowadzaniu uproszczonego planu urządzenia lasu na gruntach prywatnych,

13.  przygotowywanie opinii oraz uzgodnień, przyjmowanie dokumentacji w zakresie gospodarowania złożami,

14.  przygotowywanie opinii do planu ruchu zakładu górniczego,

15.  procedowanie spraw związanych z udzielaniem zezwoleń na uprawę maku lub konopi włóknistych oraz nakładaniem obowiązku niszczenia upraw w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa,

16.  procedowanie spraw związanych z udzielaniem zaświadczeń o okresach pracy w gospodarstwie rolnym oraz poświadczania posiadania gospodarstwa rolnego,

17.  przygotowywanie sprawozdań w zakresie wydatkowania środków na ochronę środowiska, korzystania ze środowiska (KOBIZE, naliczanie opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska przez gminę), realizacji programu ochrony powietrza,

18.   inicjowanie i realizacja działań w zakresie edukacji ekologicznej,

19.  udział w kontrolach, oględzinach i czynnościach sprawdzających w związku z zaistniałymi interwencjami i skargami mieszkańców,

Szczegółowy zakres czynności zostanie ustalony po zakończeniu procedury naboru.

 

Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

 

Praca biurowa, przy monitorze powyżej 4 godzin. Występują bariery architektoniczne w dostępności do budynku, do pomieszczeń biurowych i sanitarnych. Brak podjazdów oraz wind dla niepełnosprawnych.

 

Wymagane dokumenty i  oświadczenia:

 

1)      list motywacyjny,

2)      życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej i przedstawieniem dodatkowych umiejętności,

3)      kwestionariusz osobowy (plik do pobrania),

4)      kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i staż pracy,

5)      kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

6)      oświadczenie o niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwa skarbowe (plik do pobrania),

7)      oświadczenie  kandydata o nieposzlakowanej opinii,

8)      oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej bądź o profilu prowadzenia takiej działalności (plik do pobrania),

9)      oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (plik do pobrania).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne składa się w zaklejonych i opisanych kopertach: „Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska" w Kancelarii Urzędu Gminy w Miedźnej  (I piętro) lub przesyłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Miedźnej ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna. Dokumenty należy składać do dnia 8 marca 2021 r. 

 

W przypadku przesyłki pocztowej ważny jest dzień wpływu do Urzędu.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.miedzna.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miedźna umiejscowionej w budynku administracyjnym Urzędu Gminy.

 

Dodatkowych informacji o naborze udziela kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i  Ochrony Środowiska.

 

Inne informacje:

 

1.       Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

2.       Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni  o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej bądź testu kwalifikacyjnego drogą telefoniczną lub e-mailową.  

 

 

Wójt Gminy

Jan Słoninka