Zarządzenie Nr OR.0050.221.2020
Wójta Gminy Miedźna

z dnia 24 listopada 2020 r.

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów - przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej oceniającej oferty składane w ramach otwartych konkursów ofert

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 t.j. ze zm.) w związku z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057 t. j. ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§1

Postanawia się przeprowadzić otwarty nabór kandydatów - przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych gminy Miedźna, w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych – dla zadań pod nazwą:

  1. Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Miedźna do Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Koło w Pszczynie z siedzibą w Piasku”,

  2. „Dowóz dzieci z terenu gminy Miedźna do Polskiego Związku Niewidomych Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży, organizacja pozarządowa z siedzibą w Rudołtowicach”.

   §2

   1. W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, które spełniają następujące kryteria:

    1. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,

    2. działają w organizacji pozarządowej lub w podmiotach, o których mowa a art. 3 ust. 3 ustawy.

   2. W skład komisji konkursowej nie mogą być powołani reprezentanci podmiotów, które ubiegają się w danym postępowaniu konkursowym o środki z budżetu na realizację zadań lub pozostają z oferentami w takich relacjach, które mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

   3. Podmioty działające na terenie gminy Miedźna lub na rzecz jej mieszkańców zgłaszają kandydatury na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia w Kancelarii Urzędu Gminy Miedźna, ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna lub elektronicznie na adres e-mail:urzad@miedzna.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.12.2020r.

§3

 1. Wyboru kandydatów - przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej dokona Wójt Gminy Miedźna.

 2. Wójt Gminy Miedźna powołuje komisję konkursową najpóźniej w dniu jej pierwszego posiedzenia.

 3. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

§4

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Miedźna.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik do zarządzenia NR.OR.0050. .2020

Wójta Gminy Miedźna z dnia 24.11.2020 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Przedstawiciela organizacji pozarządowej do prac komisji konkursowej na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w okresie od 16.12.2020 r. do 18.12.2020 r..- zadania pod nazwą:

 1. Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Miedźna do Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Koło w Pszczynie z siedzibą w Piasku”,

 2. „Dowóz dzieci z terenu gminy Miedźna do Polskiego Związku Niewidomych Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży, organizacja pozarządowa z siedzibą w Rudołtowicach”.

DANE DOTYCZĄCE KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI

Imię i nazwisko kandydata

Dane kontaktowe kandydata (adres do korespondencji, tel. kontaktowy, e-mail)

Funkcja pełniona w organizacji pozarządowej/podmiocie

Nazwa organizacji pozarządowej/podmiotu (proszę podać pełną nazwę oraz nr KRS lub właściwego rejestru, ewidencji potwierdzającej status prawny)

Opis doświadczeń i umiejętności kandydata, które będą przydatne w pracach komisji konkursowej

Oświadczenie:

Wyrażam zgodę na zgłoszenie mojej osoby do komisji konkursowej oceniającej oferty organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych.

…………………………………..

(miejscowość, data)

…………………………………..

(podpis kandydata)

Pieczątka organizacji/podmiotu i czytelny podpis osoby

upoważnionej do reprezentowania organizacji

pozarządowej/ podmiotu z ramienia którego występuje kandydat

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy Miedźna danych osobowych jest Wójt Gminy Miedźna. Adres Urzędu Gminy Miedźna: ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna, tel. 32 211 61 60;

 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna, tel. 32 211 61 60 wew. 26, adres e-mail: iodo@miedzna.pl;

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia otwartego naboru kandydatów - przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych gminy Miedźna, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i e RODO.

 4. Odbiorcą Pani/Pana danych będzie: Gmina Miedźna ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna

 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych;

 6. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat zgodnie z JRWA (kat. 524 BE-5).

 8. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwości ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 9. Posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgodny na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 10. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 11. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany lub w formie profilowania.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1 ze zmianami) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury konkursowej dot. rozpatrywania ofert.

…………………………………..

(miejscowość, data) ……………………………………..

(podpis kandydata)