OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Miedźna, działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dla mieszkańców gminy Miedźna, w sferze zadań określonych w art. 4 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 1. Rodzaj zadań publicznych i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację, wraz z terminem realizacji:

  1. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Miedźna do Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Koło w Pszczynie z siedzibą w Piasku”– kwota 56 000,00 zł, termin realizacji: 04.01.2021 r.- 31.12.2021 r.

  2. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Miedźna do Polskiego Związku Niewidomych Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży, organizacja pozarządowa z siedzibą w Rudołtowicach” – kwota 34 398,00 zł, termin realizacji: 04.01.2021 r.- 31.12.2021 r.

II. Podmioty uprawnione do złożenia oferty:

 1. Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057).

 2. Podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 3. Realizacja zadania publicznego musi w całości mieścić się w zakresie działalności statutowej Organizacji pozarządowej/podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

III. Zasady przyznawania dotacji:

 1. Zlecenie realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nastąpi w drodze powierzenia wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji przez gminę Miedźna na finansowanie lub dofinansowanie jego realizacji, po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

 2. Ofertę, podpisaną przez osoby do tego uprawnione, należy złożyć na wzorze przyjętym Rozporządzeniem z dnia 24 października 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań – stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 3. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia dotacji z budżetu Gminy regulować będzie umowa zawarta pomiędzy wyłonionym w konkursie podmiotem a Organem zlecającym, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia. Sprawozdanie częściowe oraz końcowe z wykonania zadania publicznego powinno być sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

 4. Dopuszcza się składania ofert częściowych.

 5. Złożenie oferty na realizację zadania nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

 6. Organ zlecający zastrzega sobie prawo:

 • odwołania konkursu bez podania przyczyn,

 • zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego,

 • nie wybrania żadnej oferty,

 • przyznania dotacji w wysokości niższej od określonej w ofercie, po złożeniu pisemnego oświadczenia podmiotu o możliwości realizacji zadania w niższej kwocie, zaproponowanej przez Organ zlecający.

 1. Dopuszcza się możliwość realizacji tego samego zadania przez kilka podmiotów.

 2. Dopuszcza się możliwość przekazania części zadania do realizacji przez podwykonawców. W ofercie należy dokładnie określić rodzaj podwykonawców wraz ze wskazaniem zakresu, w jakim będą uczestniczyć w realizacji zadania, oraz potwierdzeniem, że posiadają odpowiednią wiedzę, kwalifikacje i warunki do realizacji wskazanej części zadania.

 3. W przypadku przyznania dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana, po pisemnym oświadczeniu przez wyłoniony podmiot, wykonania zadania w kwocie dotacji niższej niż w złożonej ofercie, przed podpisaniem umowy należy dostarczyć korektę kosztorysu zadania, korektę harmonogramu realizacji zadania.

IV. Dodatkowo do oferty należy załączyć:

Dokumenty potwierdzające kwalifikacje kadry, dopuszczenie samochodu do udziału
w ruchu drogowym (zależy od rodzaju zadania).

Ww. dokumenty mogą być przedstawione w kserokopii, potwierdzone za zgodność
z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu (kserokopia/każda skserowana strona powinna być opatrzona datą, napisem „zgodność kserokopii z oryginałem”, pieczątką organizacji/podmiotu, podpisana przez osoby do tego upoważnione). Dokumenty powinny być spięte i umieszczone np. w skoroszycie.

   1. Termin i miejsce składania ofert - w Kancelarii Urzędu Gminy w Miedźnej (1 piętro), ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna; do 16.12.2020 r., do godz. 08 00 /decyduje data wpływu oferty do UG Miedźna/. Oferty należy składać w zamkniętych, opisanych kopertach /nazwa podmiotu, nazwa zadania, na które została złożona oferta/ z dopiskiem „Konkurs na dowóz ………./wpisać treść zadania zgodnie z pkt. I/”.

   2. Tryb wyboru ofert:

 1. Oferty rozpatrywać będzie Komisja powołana przez Wójta Gminy Miedźna.

 2. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne, prawidłowe pod względem formalno-prawnym i merytorycznym.

 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 4. Wybór oferty będzie zawierał uzasadnienie wyboru.

 5. Od podjętych rozstrzygnięć o wyborze oferty nie przysługuje odwołanie.

 6. O podjętych rozstrzygnięciach składający ofertę zostaną powiadomieni pisemnie jak i również wyniki konkursu zostaną ogłoszone przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miedźna, oraz na stronie Internetowej BIP Urzędu Gminy Miedźna.

VII. Kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru ofert:

 1. Przy dokonywaniu wyboru ofert na realizację zadania publicznego oceniane
  będzie:

 1. możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę (zasoby rzeczowe, kadrowe, lokalowe, sprzętowe, kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie realizatorów ),

 2. przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym celowość i zasadność ponoszonych wydatków,

 3. realizacja zadań publicznych w roku poprzedzającym, w zakresie rzetelności wykonania zadania objętego umową oraz celowego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi,

 4. dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań podobnego rodzaju,

 5. kompletność, prawidłowość i merytoryczna zawartość złożonej oferty,

 6. merytoryczna wartość oferty (zasięg działania, cel działania, zakładane rezultaty realizacji zadania, osiągnięcia),

 7. zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet Gminy (w tym wielkość środków własnych i środków publicznych),

 8. dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem – wiarygodność (rzetelność i terminowość rozliczeń), opinie i rekomendacje.

Za każde kryterium przyznawane będzie od 1 do 5 punktów.

Wymagana minimalna liczba punktów uprawniająca oferentów do otrzymania dotacji wynosi 50 % maksymalnej sumy punków możliwych do uzyskania.

 1. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań jest uzależniona od kwoty środków przeznaczonych na realizację zadań wymienionych w rozdz. I na dany rok budżetowy.

VIII. Termin rozpatrzenia ofert:

Oferty zostaną rozpatrzone do dnia: 16.12.2020 r. do godz.1530

IX. Warunki realizacji zadania

 1. Przyznane środki finansowe na realizację zadań zostaną przekazane w 2 transzach.

 2. Przyznane środki finansowe na realizację zadania w ramach I transzy zostaną przekazane na rachunek bankowy w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy.

 3. Sposób rozliczenia środków finansowych zostanie określony w umowie.

 4. Podmiot przyjmujący zadanie do realizacji jest zobowiązany do wykorzystania dotacji zgodnie z celem, na jaki ją uzyskał i na warunkach określonych umową|i harmonogramem wykonania zadania.

 5. Organ zlecający dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania, a w szczególności:

 • stanu realizacji zadania,

 • efektywności,

 • rzetelności i jakości wykonania zadania,

 • prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania,

 • prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.

Organ zlecający może badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonania zadania. Podmiot przyjmujący zadanie do realizacji na żądanie kontrolującego – Organ zlecający, zobowiązany jest dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego – Organ zlecający.

 1. Sprawozdanie częściowe oraz końcowe z wykonania zadania powinno zostać sporządzone w terminie określonym w umowie.

 2. Organ zlecający dodatkowo może żądać częściowych sprawozdań, w tym miesięcznych lub kwartalnych z wykonania zadania.

 3. Podmiot przyjmujący zadanie do realizacji jest zobowiązany do dokumentowania wydatków zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 351).

 4. Warunkiem przekazania kolejnej transzy środków jest zatwierdzenie rozliczenia częściowego poprzednio otrzymanej transzy.

 5. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie na podstawie przedłożonej oferty.

X. Na realizację powyższych zadań Gmina Miedźna przeznaczyła następujące kwoty:

Rok

W zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych

Kwota

2020

W zakresie działania I

37 497,60 zł

W zakresie działania II

34 398,00 zł

2021

W zakresie działania I

56 000,00 zł

W zakresie działania II

34 398,00 zł

XI. Informacja o zrealizowanych przez gminę Miedźna w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, z uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.

Rok realizacji zadania

Nazwa zadania

Wysokość przekazanej dotacji

2019

„Dowóz dzieci z terenu gminy Miedźna do Polskiego Związku Niewidomych Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży, organizacja pozarządowa z siedzibą w Rudołtowicach”

23 799,35 zł

„Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Miedźna do Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Koło w Pszczynie
z siedzibą w Piasku”

39 770,00 zł

2020

„Dowóz dzieci z terenu gminy Miedźna do Polskiego Związku Niewidomych Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży, organizacja pozarządowa z siedzibą w Rudołtowicach”

34 398,00 zł

„Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Miedźna do Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Koło w Pszczynie
z siedzibą w Piasku”

37 497,60 zł

Szczegółowe informacje o konkursie zawarte są w Warunkach konkursu ofert na realizację zadań publicznych, dostępnych w Zespole Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli - tel. /32/ 211-61-77 lub 211-63-54 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Miedźna – bip.miedzna.pl

Miedźna, dnia 24.11.2020r.