ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miedźna

ul. Wiejska 131

43-227 Miedźna

tel. 32/2116338

e-mail: inwestycje@miedzna.pl          

 

1       OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest całkowita „Rozbiórka budynku przy ul. Różanej 25 w Woli

1.1          Zamówienie wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych:

45111300-1 roboty rozbiórkowe

1.2          Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Obiekt jest budynkiem o prostej bryle architektonicznej. Posiada kondygnację parteru oraz piętra. Przedmiotowy budynek wykonany jest w konstrukcji murowanej posadowionej na fundamencie żelbetowym. Stropy w budynku wykonane są w konstrukcji żelbetowej monolitycznej oraz z  prefabrykowanych płyt kanałowych.   Dach wykony jest jako dwuspadowy o konstrukcji drewnianej kryty blachą.

2          TERMIN SKŁADANIA OFERT

2.1          Oferta powinna być przesłana/złożona do dnia 02.11.2020 r. do godz. 12:00.

2.2          Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej bip.miedzna.pl.

3          MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Urząd Gminy Miedźna

ul. Wiejska 131

43-227 Miedźna

-  Kancelaria Główna lub

-  adres e-mail: kancelaria@miedźna.pl.

4          TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

4.1.    Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 15.12.2020 r.