Konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miedźna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że trwają prace związane z przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Górze oraz cmentarza komunalnego i urządzeń znajdujących się w Woli..

W związku z powyższym przygotowano wstępny projekt uchwały w przedmiocie sprawy, który przedkładamy do konsultacji, aby zebrać uwagi i opinie organizacji pozarządowych
i innych uprawnionych podmiotów.

Na Państwa opinie oczekujemy od 14 października do 20 października 2020r .
Można je składać za pomocą formularza zgłaszania opinii:

  • osobiście w Kancelarii Urzędu Gminy Miedźna,
  • przesłać drogą elektroniczną na adres: urzad@miedzna.pl,
  • przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Miedźna, ul. Wiejska 131, 43–227 Miedźna (decyduje data wpływu do Urzędu).