Miedźna, dnia 05.08.2020


Wójt Gminy Miedźna
ogłasza
II publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości
położonej w Górze przy ul. Pszczyńskiej.

 

I Przedmiotem przetargu jest działka niezabudowana położona w Górze przy ul. Pszczyńskiej oznaczona numerem 387/42, zapisana w Księdze Wieczystej Sądu Rejonowego w Pszczynie pod nr KA1P/00032127/6 jako własność Gminy Miedźna.
Działka posiada dostęp do uzbrojenia w zakresie sieci wodociągowej, gazowej, energii elektrycznej, oraz kanalizacji sanitarnej.
Przedmiotowa nieruchomość posiada wydane warunki zabudowy
decyzja Burmistrza Pszczyny znak:
UiA.1.097.2016 z dnia 2 sierpnia 2016r. ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji pn. “Budowa budynku
mieszkalno usługowego” na działce nr 387/42 w Górze przy ul. Pszczyńskiej, oraz zgodę na lokalizację zjazdu z
drogi wojewódzkiej 933 ul. Pszczyńskiej (do wglądu).
Działka nie są obciążona prawem osób trzecich i jest wolna od zobowiązań.

II Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 60 000,00 zł netto / słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych/. Do powyższej ceny zostanie doliczony podatek Vat w wysokości 23%.

II Przetarg na zbycie działki nr 387/42 odbędzie się w dniu 11 .09.2020 r. o godzinie 10 00 w budyn ku Urzędu Gminy Miedźna przy ul. Wiejskiej 131, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Miedźna.
a) Wadium w wysokości 9 000,00zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych) należy wnieść w pieniądzu do
07.09.2020r. na konto Urzędu Gminy Miedźna Bank Spółdzielczy w Mie dźnej nr 04 8446 0006 2001
0000 1179 0006 . Za dzień wpłacenia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku z kwotą wpłaty na koncie Urzędu Gminy Miedźna.
b) Przy dokonywaniu wpłaty wadium należy określić, że wpłata dot. przetargu na sprzedaż działki w Górze przy ul. Pszczyńskiej.
c) Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od daty odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub za kończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Przed otwarciem przetargu osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowejdowód wpłaty wadium oraz następujące dokumenty
a) osoby fizyczne dowód osobisty lub paszport,
b) reprezentanci osoby prawnej dokument tożsamości oraz aktualny odpis z właściwego rejestru,
wskazujący umocowanie do reprezentowania danej osoby prawnej,
c) pełnomocnicy dokument tożsamości oraz oryginał pełnomocnictwa upoważniającego do działania
na każdym etapie prze targu,
d) osoby prawne aktualny odpis z właściwego rejestru, wskazujący umocowanie osób, które podpisały
pełnomocnictwo do reprezentowania danej osoby,
e) cudzoziemcy stosowne zezwolenie wynikające z ustawy z dnia 24.03.1920 o nabywaniu
nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U.2020.poz. 35 t.j. ze zm.).

IV. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, ze postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Do wylicytowanej
w przetargu ceny dolicza się podatek Vat.

V. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu o spisaniu umowy notarialnej, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

VI. Koszty zakupu nieruchomości, w tym koszty aktu notarialnego, oraz opłaty sądowej ponosi nabywca nieruchomości.

VII. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się 05.06.2 020r. Informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Miedźna w Biurze Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości, telefonicznie 032 211 61 96 wew 20 lub na stronie http://bip.miedzna.pl/
 

WÓJT GMINY
Jan Słoninka