Zamawiający:
Gmina Miedźna

Tytuł przetargu:
Kompleksowa realizacja w formie „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn.:
„Modernizacja oświetlenia dróg, ulic i placów w Gminie Miedźna.”


CPV:
45311200-2

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony powyżej 211.000 euro

Warunki:
Zgodnie z SIWZ

Termin realizacji:
30.07.2021

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w Kancelarii Urzędu Gminy w Miedźnej, przy ul. Wiejskiej 131, pokój nr 15 w budynku A lub przesyłką kurierską, pocztową (poleconą) na adres: Gmina Miedźna, ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna

Oferty można składać do:
2020-10-05 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2020-10-05 godz: 12:30

Miejsce otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego - Sala Konferencyjna - parter Urzędu Gminy Miedźna, ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna

Kryteria wyboru:
Zgodnie z SIWZ

Wadium:
25 000,00 zł

Uwagi:


Firmy uczestniczące