Zapytanie ofertowe nr GKO.271.11.2020

 

dot. zamówienia, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych

równowartości kwoty 30.000 euro (netto).

 

WÓJT GMINY MIEDŹNA

zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.:

„Malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniach sali przyjęć okolicznościowych

oraz kuchni zlokalizowanych na I piętrze budynku gminnego

przy ulicy Wojciecha Korfantego 70 w Gilowicach”

zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym.

  

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miedźna

ul. Wiejska 131

43-227 Miedźna

tel. 32/ 211 61 96, 211 61 60 wew. 43 lub 519-347-288

e-mail: kancelaria@miedzna.pl

1.         OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

          Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zamówienia pn.:

„Malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniach sali przyjęć okolicznościowych oraz kuchni zlokalizowanych na I piętrze budynku gminnego przy ulicy Wojciecha Korfantego 70 w Gilowicach” zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym.

1.1       Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniach sali przyjęć okolicznościowych oraz kuchni  zlokalizowanych na I piętrze budynku gminnego przy ulicy Wojciecha Korfantego 70 w Gilowicach, zgodnie  z przedmiarem i zakresem robót określonych w zapytaniu ofertowym.

1.2       Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:

1)      Zmycie farby na ścianach o łącznej powierzchni około 156,00 m2 (w tym: 147,00 m2 sala przyjęć okolicznościowych; 9,00 m2 kuchnia) oraz na sufitach o łącznej powierzchni około 75,00 m2 ( w tym sala 66,00 m2 i kuchnia 9,00 m2);

2)      Przygotowanie sufitu kasetonowego do malowania o powierzchnia około 75,00 m2(w tym: 66,00 m2 sala przyjęć okolicznościowych i  9,00 m2 kuchnia);

3)      Uzupełnienie drobnych ubytków wraz z przeszpachlowaniem istniejących zarysowań,

4)      Pomalowanie farbą podkładową powierzchni przeznaczonych do malowania;

5)      Dwukrotne malowanie ścian oraz sufitów kasetonowych, podwieszanych na ruszcie metalowym w pomieszczeniach sali przyjęć okolicznościowych oraz w kuchni. Łączna powierzchnia ścian wynosi około 156,00 m2 (w tym: 147,00 m2 sala przyjęć okolicznościowych; 9,00 m2 kuchnia). Wysokość ścian jest zróżnicowana,max wysokość podłoga-sufit wynosi około 3,46 m. Malowanie sufitu podwieszanego kasetonowego o łącznej powierzchni około 75,00 m2 (w tym: 9 m2 kuchnia i 66 m2 sala przyjęć okolicznościowych) farbą zmywalną lateksową (odporną na szorowanie) firmy KABE, BECKERS, DULUX, MAGNAT lub równoważną w gamie barw jasnych pastelowych, sufit w kolorze białym. Kolor wymaga uzgodnienia z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia m.in. farb i innych akcesoriów malarskich wraz z materiałami zabezpieczającymi, które są niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.

W przypadku zastosowania produktu równoważnego Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia stosownych dokumentów potwierdzających równoważność zastoso- wanych materiałów. Dokumenty wymagają akceptacji Zamawiającego.

6)      Przed rozpoczęciem prac: zabezpieczenie folią, osłonami kartonowymi i/lub taśmą ochronną stolarki okiennej i drzwiowej, lamp sufitowych - 16 szt., 3 grzejników, podłóg, listew osłonowych grzejników, listew ściennych drewnianych wokół ścian na sali  na wysokości 70 cm licząc od podłogi o szerokości 20 cm, listew przypodłogowych, oznakowani wyjść ewakuacyjnych - 5 szt., wywietrzników, kratek wentylacyjnych, włączników światła i gniazdek, parapetów, karniszy / rolet okiennych i lambrekinów lub ich demontaż i ponowny montaż, mebli kuchennych, boilera elektrycznego,2 szt. okapów kuchennych, piecy kuchennych, zlewów, lodówki, stołów i krzeseł  z pomieszczenia sali przyjęć ewentualne ich wyniesienie na czas trwania prac malarskich i ponowne wniesienie po zakończeniu, zabezpieczenie klimatyzatora;

7)      Wszelkie związane z tym prace pomocnicze.

 

Dodatkowe dane:

Zgodnie z dokonanym obmiarem:

powierzchnia ścian wynosi łącznie około 156,00 m2, w tym: sala 147,00 m2, kuchnia 9,00 m2. Powierzchnia sufitów wynosi łącznie około 75,00 m2: sala 66,00 m2, kuchnia 9,00 m2. Wysokość ścian w kuchni liczona powyżej wysokości kafelek do sufitu wynosi około 0,764 m. Wysokość pomieszczenia sali przyjęć okolicznościowych jest zróżnicowana, max wysokość podłoga-sufit wynosi 3,46 m2.                             

Wymiar okien na sali przyjęć okolicznościowych: 1) 3,328 x 1,444 = 4,806 m2, 2) 1,497 x 1,987 = 2,975 m2, 3) 1,497 x 1,987 = 2,975 m2.

Drzwi wejściowe na salę przyjęć okolicznościowych szklane w ramie aluminiowej  o wym. 1,388 x 2,203 = 3,058 m2.  W kuchni drzwi drewniane pełne o wymiarach 0,969 x 2,010 = 1,948 m2.

Na sufitach w sali przyjęć okolicznościowych oraz w kuchni kasetony gipsowe o wymiarach 60 x 60 cm na ruszcie aluminiowym. Pomiędzy kasetonami zamontowane lampy sufitowe w ilości 13 sztuk na sali oraz 3 sztuki w kuchni.

Obmiar jest podany pomocniczo, ma charakter orientacyjny i nie stanowi podstawy do obliczenia wynagrodzenia Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji powyższych pomieszczeń i dokonania własnego obmiaru robót. W sytuacji,gdy Wykonawca nie skorzysta z tego uprawnienia wynagrodzenie nastąpi w oparciu o dane wskazane w zapytaniu ofertowym, zgodnie z dokonanym przez Zamawiającego obmiarem przedmiotu zamówienia.

W podanym obmiarze nie dokonano odliczenia otworów okiennych i drzwiowych. W zakresie przedmiotu zamówienia mieści się również malowanie ościeżnic oraz otworów okiennych i drzwiowych.

Zaleca się, aby Wykonawca zdobył, na własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być przydatne do przygotowania oferty, zawarcia umowy i wykonania przedmiotu zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca.

Realizacja prac prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej, warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych, oraz z należytą starannością w ich wykonaniu, bezpieczeństwie, dobrą jakością i właściwą organizacją.

1.3       Osoby do kontaktu celem ustalenia szczegółów wizji lokalnej budynku:

Renata Czudaj – Inspektor Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Barbara Tyrna – Inspektor Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, tel. 32/ 211 61 96, 211 61 60 wew. 43 lub 519-347-288.

1.4       Zamawiający wymaga również udzielenia rękojmi na okres 36 miesięcy.

1.5       Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia. 

1.6      Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.

 

2.              TERMIN SKŁADANIA OFERT

2.1       Oferta powinna być przesłana/złożona do dnia 04.08.2020 r. do godz. 15.00.

 Za datę złożenia uznaje się dzień wpływu oferty do Kancelarii Głównej tut. Urzędu.

2.2     Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej www.bip.miedzna.pl

3.               MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

- osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Miedźna, ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna:      Kancelaria Główna,

- przesłanie w formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą e-PUAP,

- przesłanie pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Miedźna, ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna.  

                       

4.             FORMA SKŁADANIA OFERT

4.1         Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem operatora pocztowego, poprzez skrzynkę podawczą e-PUAP, kuriera lub dostarczona osobiście w wersji papierowej.

4.2     Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:

a)  jej treść nie odpowiada treści ogłoszenia lub

b)  została złożona przez podmiot:

-       niespełniający warunków udziału w postępowaniu lub

-        powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym,

c)  została złożona po terminie składania ofert określonym w ogłoszeniu.

4.3     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

4.4     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Oferty wariantowe, jako niespełniające wymogów ZO, zostaną odrzucone.

4.5     Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać  swoją ofertę.

4.6     W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

4.7     Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane                               z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

4.8     Wykonawca powinien określić cenę na podstawie Załącznika nr 1 do ZO.

4.9     Oferta powinna być sporządzona zgodnie ze wzorem formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

4.10   Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

4.11   Ogłoszenie o zamówieniu umieszczono na stronie internetowej www.bip.miedzna.pl

 

5.             TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

5.1     Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 25.08.2020 r.

 

6        WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

6.1     Termin płatności 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

6.2     Okres gwarancji 24 miesiące.

 

7               KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

7.1     Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Cena ofertowa – 100%.

 

8               INNE POSTANOWIENIA

8.1         Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania w sprawie wyboru Wykonawcy bez wyboru żadnej z ofert.

8.2         Wykluczeni zostaną Wykonawcy, którzy będą powiązani z Zamawiającym osobowo
lub kapitałowo. Warunek zostanie zweryfikowany na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym ust. 2 pkt f).

 

9               INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT ZAMÓWIENIA DOSTĘPNE SĄ

9.1         W Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pod numerem telefonu 32/ 211 61 96, 211 61 60  wew. 43, 519-347-288 lub pod adresem e-mail: rczudaj@miedzna.pl.  

9.2         Osoby do kontaktów: inspektor Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  - Renata Czudaj, inspektor Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Barbara Tyrna.

9.3         Na stronie internetowej znajdującej się pod adresem: www.bip.miedzna.pl

 

10           INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

10.1     O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem:

         www.bip.miedzna.pl oraz droga mailową.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy

Załącznik nr 2 – Projekt umowy