Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miedźna

Kolorowy pasek

Zapytanie ofertowe na sporządzenie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miedźna."

                                                                                                                                                                                                                                                                                            Miedźna, dnia 20.02.2020r.

GPN.2600.1.2020            

 OGŁOSZENIE

 o zamówieniu, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (netto)

 WÓJT GMINY MIEDŹNA

 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.:

 Sporządzenie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miedźna.

         I.            OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.       Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sporządzeniu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Gminy Miedźna, zgodnie z przepisami prawa tj. ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018r. poz. 1945), oraz stosownymi przepisami wykonawczymi.

2.       Obszar opracowania – teren w granicach administracyjnych całej Gminy Miedźna o powierzchni 5008 ha. Skala opracowania 1:10 000 na mapie topograficznej z wykorzystaniem mapy cyfrowej w zakresie dostępnym.

 

      II.            ZAKRES PRAC ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.       przygotowanie zawiadomień, wykazu odpowiedzi i stanowisk instytucji i organów właściwych do uzgodnienia i opiniowania projektu studium wraz z ich analizą,

2.       przygotowanie tabelarycznego wykazu wniosków dotyczących studium, propozycji ich rozpatrzenia (wraz z uzasadnieniem), oraz graficzne przedstawienie ich rozmieszczenia,

3.       przygotowanie projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Gminy Miedźna, oraz prognozy oddziaływania na środowisko i uzyskanie dla nich akceptacji Zamawiającego,

4.       przygotowanie projektów wystąpień o uzgodnienia i opinie wraz z rozdzielnikami oraz kompletem materiałów niezbędnych do przesłania właściwym instytucjom i organom,

5.       przygotowanie tabelarycznego wykazu uzgodnień i opinii dotyczących projektu studium wraz z analizą możliwości ich uwzględnienia (z uzasadnieniem),

6.       przedstawienie projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Gminy Miedźna, uwzględniającego zmiany wynikające z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień, oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wyłożenia do publicznego wglądu (w tym: przygotowanie projektów ogłoszeń i obwieszczeń,

7.       przygotowanie protokołu z dyskusji publicznej zorganizowanej w czasie wyłożenia projektu studium do publicznego wglądu,

8.       przygotowanie tabelarycznego wykazu uwag dotyczących projektu studium wraz z ich analizą, informacyjną o sposobie rozstrzygnięcia i informacją graficzną (przestrzennym rozmieszczeniem),

9.       przedstawienie projektu studium w wersji gotowej do przekazania Radzie Gminy Miedźna (w tym projektu uchwały, uzasadnienia oraz rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wraz         z uzasadnieniem),

10.   przygotowanie dokumentacji prac planistycznych o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia    27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wraz z projektem wystąpienia do Wojewody Śląskiego o ocenę zgodności z przepisami prawnymi, zapis części tekstowej oraz rysunku studium wg. wymogów edytora aktów prawnych,

11.   sporządzenie projektu uzasadnienia oraz podsumowania, o którym mowa w art. 42 pkt. 2 oraz art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji i środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

    III.            ZAKRES CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.       Prowadzenie bieżących konsultacji z Zamawiającym w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia (w tym osobiste stawiennictwo w siedzibie Urzędu Gminy Miedźna na prośbę Zamawiającego),

2.       udział w spotkaniach dotyczących uzgodnień i opiniowania projektu studium (jeżeli zajdzie taka potrzeba),

3.       udział w posiedzeniach właściwych merytorycznie komisji stałych Rady Gminy Miedźna oraz   w sesjach Rady Gminy Miedźna (w tym przygotowanie materiałów, prezentacji itp.)

4.       udział w dyskusji publicznej podczas wyłożenia projektu studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (zapoznanie wszystkich zainteresowanych z rozwiązaniami przyjętymi w projekcie studium, udzielanie wyjaśnień),

5.       udział w konsultacjach społecznych, przygotowanie prezentacji dotyczącej procedury planistycznej, udzielanie wyjaśnień interesariuszom, sporządzenie podsumowania (raportu)       z konsultacji społecznych wynikających z umowy grantowej na przeprowadzenie pogłębionych konsultacji w ramach projektu „Przestrzeń do rozmowy – rozbudowany system konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym”,

6.       współpraca przy sporządzaniu ewentualnych stanowisk (opinii) Wójta Gminy Miedźna w trakcie trwania procedury planistycznej (jeżeli zajdzie taka potrzeba),

7.       udział w czynnościach niezbędnych do doprowadzenia studium do zgodności z przepisami prawa w sytuacji rozstrzygnięcia nadzorczego lub stwierdzenia nieważności uchwały przez Wojewodę Śląskiego.

     IV.            TERMIN SKAŁDANIA OFERT

 Oferta powinna być złożona do dnia 28.02.2020r.

     V.            MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Kancelaria Urzędu Gminy Miedźna ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna

Skrzynka elektroniczna: urzad@miedzna.pl

 VI.            FORMA SKŁADANIA OFERT

1.       Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera, dostarczona osobiście w wersji papierowej lub przesłana pocztą elektroniczną na adres: urzad@miedzna.pl

2.       Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny jednostkowej netto i brutto za sporządzenie prac i czynności określonych w Rozdziale II w punktach 1 -11, oraz w Rozdziale III w punktach 1 -7.

3.       Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4.       Oferty złożone przez oferenta nie spełniające warunków zapytania ofertowego zostaną odrzucone.

5.       Brak wymaganych informacji i dokumentów wymaganych przy składaniu ofert spowoduje odrzucenie oferty.

6.       Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7.       Postępowanie jest prowadzone bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych, w związku z czym wykonawcy nie przysługuje żadne środki odwoławcze przewidziane w ustawie PZP.

8.       Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, na każdym jego etapie bez podania przyczyny

9.       Zamawiający powiadomi wszystkich oferentów o wynikach postępowania oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty.

   VII.            TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA I WARUNKI PŁATNOŚCI

 1.       Termin realizacji usługi: w etapach określonych w załączniku nr 1 do umowy przy czym przedłożenie Zamawiającemu ostatecznego projektu Studium wraz z listą nieuwzględnionych uwag oraz projektu uchwały wraz z uzasadnieniem – celem przedstawienia Radzie Gminy do uchwalenia nastąpi w terminie do 15 września 2021r.

2.       Zapłata za przedmiot zamówienia nastąpi zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 1 do projektu umowy.

 VIII.            WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1.       O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia. Ponadto posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

2.       Wykonawca wykaże, że posiada doświadczenia zawodowe polegające na opracowaniu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego w okresie ostatnich 3 lat, o powierzchni opracowania nie mniejszej niż 100 ha.

3.       Wraz z ofertą Wykonawca składa:

a)       dowody potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami     o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawienie przed podmiot na rzecz którego usługa była wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze, Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

b)      Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

c)       Formularz cenowy

d)      Oświadczenie Wykonawcy (załącznik do zapytania).

     IX.            KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: cena ofertowa – 100%

       X.            INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT ZAMÓWIENIA

Biuro Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości 32 211 61 96 wew 22.

     XI.            INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH - RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia      27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO”, Urząd Gminy Miedźna informuje że:

- Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy Miedźna danych osobowych jest: Wójt Gminy Miedźna, Adres Urzędu Gminy Miedźna: 43-227 Miedźna ul. Wiejska 131, tel.: 32 2116160, adres e-mail: urzad@miedzna.pl

- Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym może się Pani /Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób:

- Pod adresem poczty elektronicznej: iod@miedzna.pl;

- Pisemnie na adres siedziby Administratora;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO oraz ustawy „o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” (Dz. u. z 2018r., poz 1945     z późn. zm.) w celu związanym z zapytaniem ofertowym pn.: „opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, decyzji zmieniających w/w decyzje, na terenie Gminy Miedźna w 2020r”.

Odbiorcami do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe będą użytkownicy strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Miedźna oraz organy właściwe do załatwienia na mocy przepisów prawa.

Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń** podmioty świadczące usługi serwisowe dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych oraz podmioty uprawnione z mocy prawa.

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do załatwienia sprawy – zgodnie z kategorią archiwalną określoną w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych przez 5 lat. (2600 kat. B5).

Przysługuje państwu:

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

- prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia w sytuacji, gdy przetwarzane danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,

- prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

- prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;

- prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Państwa dane nie będą profilowane ani przekazywane do państw trzecich.

Podanie powyższych danych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie lub podanie niepełnych danych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. 
 

ZAŁĄCZNIKI

·         Załącznik nr 1 – Formularz cenowy

·         Załącznik nr 2 – Dokumenty z których będzie wynikało że Wykonawca spełnia jeden z warunków określonych w Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy

Załączniki

Zapytanie ofertowe (12.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał formularz (72.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. oświadczenie (51.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (652.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Wójt Gminy Miedźna Jan Słoninka
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marek Brol
Data wprowadzenia:2020-02-20 14:13:18
Opublikował:Marek Brol
Data publikacji:2020-02-20 14:42:10
Ostatnia zmiana:2020-03-03 13:13:49
Ilość wyświetleń:207

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij