Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miedźna

Kolorowy pasek

Ogłosznie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych dla mieszkańców gminy Miedźna, w sferze zadań określonych w art. 4 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 215/2019
Wójta Gminy Miedźna z dnia 5 grudnia 2019 r.

 

 

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Miedźna, działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dla mieszkańców gminy Miedźna, w sferze zadań określonych w art. 4 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.

 

I.     Rodzaj zadań publicznych i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację, wraz z terminem realizacji:

 

1.             „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Miedźna do Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Koło
w Pszczynie z siedzibą w Piasku”kwota 37 497,60 zł, term. realizacji: 02.01.2020 r.- 31.12.2020 r.

2.            „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Miedźna do Polskiego Związku Niewidomych Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjne dla dzieci
i młodzieży, organizacja pozarządowa z siedzibą w Rudołtowicach”
kwota  38 833,40 zł, term. realizacji:  02.01.2020 r.- 31.12.2020 r.

 

II.  Podmioty uprawnione do złożenia oferty:

1. Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 688).

2. Podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3. Realizacja zadania publicznego musi w całości mieścić się w zakresie działalności statutowej Organizacji pozarządowej/podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

 

III. Zasady przyznawania dotacji:

1.        Zlecenie realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nastąpi w drodze powierzenia wykonania zadania wraz
z udzieleniem dotacji przez gminę Miedźna na finansowanie  lub dofinansowanie jego realizacji, po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

2.        Ofertę, podpisaną przez osoby do tego uprawnione, należy złożyć na wzorze przyjętym Rozporządzeniem z dnia 24 października 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań – stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3.      Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia dotacji z budżetu Gminy regulować będzie umowa zawarta pomiędzy wyłonionym w konkursie podmiotem
a Organem zlecającym, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia. Sprawozdanie częściowe oraz końcowe z wykonania zadania publicznego powinno być sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

4.        Dopuszcza się składania ofert częściowych.

5.        Złożenie oferty na realizację zadania nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

6.        Organ zlecający zastrzega sobie prawo:

-      odwołania konkursu bez podania przyczyn,

-      zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego,

-             nie wybrania żadnej oferty,

-             przyznania dotacji w wysokości niższej od określonej w ofercie, po złożeniu pisemnego oświadczenia podmiotu o możliwości realizacji zadania w niższej kwocie, zaproponowanej przez Organ zlecający.

7.        Dopuszcza się możliwość realizacji tego samego zadania przez kilka podmiotów.

8.        Dopuszcza się możliwość przekazania części zadania do realizacji przez podwykonawców. W ofercie należy dokładnie określić rodzaj podwykonawców wraz ze wskazaniem zakresu, w jakim będą uczestniczyć w realizacji zadania, oraz potwierdzeniem, że posiadają odpowiednią wiedzę, kwalifikacje i warunki do realizacji wskazanej części zadania.

9.        W przypadku przyznania dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana, po pisemnym oświadczeniu przez wyłoniony podmiot, wykonania zadania w kwocie dotacji niższej niż w złożonej ofercie, przed podpisaniem umowy należy dostarczyć korektę kosztorysu zadania, korektę harmonogramu realizacji zadania.

 

IV. Dodatkowo do oferty należy załączyć:

Dokumenty potwierdzające kwalifikacje kadry, dopuszczenie samochodu do udziału
w ruchu drogowym (zależy od rodzaju zadania).

Ww. dokumenty mogą być przedstawione w kserokopii, potwierdzone za zgodność
z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu (kserokopia/każda skserowana strona powinna być opatrzona datą, napisemzgodność kserokopii
z oryginałem, pieczątką organizacji/podmiotu, podpisana przez osoby do tego upoważnione). Dokumenty powinny być spięte i umieszczone np. w skoroszycie.

 

V.      Termin i miejsce składania ofert - w Kancelarii Urzędu Gminy w Miedźnej (1 piętro), ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna; do 27.12.2019 r., do godz. 08 00 /decyduje data wpływu oferty do UG Miedźna/. Oferty należy składać w zamkniętych, opisanych kopertach /nazwa podmiotu, nazwa zadania, na które została złożona oferta/
z dopiskiemKonkurs na dowóz  ………./wpisać treść zadania zgodnie z pkt. I/.

 

VI.   Tryb wyboru ofert:

1.    Oferty rozpatrywać będzie Komisja powołana przez Wójta Gminy Miedźna.

2.    Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne, prawidłowe pod względem formalno-prawnym i merytorycznym.

3.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4.    Wybór oferty będzie zawierał uzasadnienie wyboru.

5.    Od podjętych rozstrzygnięć o wyborze oferty nie przysługuje odwołanie.

6.    O podjętych rozstrzygnięciach składający ofertę zostaną powiadomieni pisemnie jak
i również wyniki konkursu zostaną ogłoszone przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miedźna, oraz na stronie Internetowej BIP Urzędu Gminy Miedźna.

 

VII. Kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru ofert:

1.    Przy dokonywaniu wyboru ofert na realizację zadania publicznego oceniane
będzie:

a)        możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę (zasoby rzeczowe, kadrowe, lokalowe, sprzętowe, kwalifikacje, uprawnienia
i doświadczenie realizatorów ),

b)        przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym celowość i zasadność ponoszonych wydatków,

c)        realizacja zadań publicznych w roku poprzedzającym, w zakresie rzetelności wykonania zadania objętego umową oraz celowego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi,

d)       dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań podobnego rodzaju,

e)        kompletność, prawidłowość i merytoryczna zawartość złożonej oferty,

f)         merytoryczna wartość oferty (zasięg działania, cel działania, zakładane rezultaty realizacji zadania, osiągnięcia),

g)        zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet Gminy (w tym wielkość środków własnych i środków publicznych),

h)        dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządemwiarygodność (rzetelność
i terminowość rozliczeń), opinie i rekomendacje.

 

Za każde kryterium przyznawane będzie od 1 do 5 punktów.

 

     Wymagana minimalna liczba punktów uprawniająca oferentów do otrzymania dotacji wynosi 50 % maksymalnej sumy punków możliwych do uzyskania.

 

2.    Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań jest uzależniona od kwoty środków przeznaczonych na realizację zadań wymienionych w rozdz. I na dany rok budżetowy.

 

VIII. Termin rozpatrzenia ofert:

Oferty zostaną rozpatrzone do dnia: 27.12.2019 r. do godz.1400

 

IX. Warunki realizacji zadania

1.        Przyznane środki finansowe na realizację zadań zostaną przekazane w 2 transzach.

2.        Przyznane środki finansowe na realizację zadania w ramach I transzy zostaną przekazane na rachunek bankowy w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy.

3.        Sposób rozliczenia środków finansowych zostanie określony w umowie.

4.        Podmiot przyjmujący zadanie do realizacji jest zobowiązany do wykorzystania dotacji zgodnie z celem, na jaki uzyskał i na warunkach określonych umową|
i harmonogramem wykonania zadania.

5.        Organ zlecający dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania, a w szczególności:

-         stanu realizacji zadania,

-         efektywności,

-         rzetelności i jakości wykonania zadania,

- prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania,

- prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.

Organ zlecający może badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonania zadania. Podmiot przyjmujący zadanie do realizacji na żądanie kontrolującegoOrgan zlecający, zobowiązany jest dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującegoOrgan zlecający.

6.     Sprawozdanie częściowe oraz końcowe z wykonania zadania powinno zostać sporządzone w terminie określonym w umowie.

7.     Organ zlecający dodatkowo może żądać częściowych sprawozdań, w tym miesięcznych lub kwartalnych z wykonania zadania.

8.     Podmiot przyjmujący zadanie do realizacji jest zobowiązany do dokumentowania wydatków zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U.z 2019 r. poz. 351).

9.    Warunkiem przekazania kolejnej transzy środków jest zatwierdzenie rozliczenia częściowego poprzednio otrzymanej transzy.

10.    Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie na podstawie przedłożonej oferty.

 

X. Na realizację powyższych zadań Gmina Miedźna przeznaczyła następujące kwoty:

 

Rok

W zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych

Kwota

2019

W zakresie działania I

39 770,00 zł

W zakresie działania II

23 799,35 zł

2020

W zakresie działania I

37 497,60 zł

W zakresie działania II

38 833,40 zł

 

XI. Informacja o zrealizowanych przez gminę Miedźna w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju
i związanych z nimi kosztami, z uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.

 

Rok realizacji zadania

Nazwa zadania

Wysokość przekazanej dotacji

 

 

 

 

2018

„Dowóz dzieci z terenu gminy Miedźna do Polskiego Związku Niewidomych Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży, organizacja pozarządowa z siedzibą w Rudołtowicach”

 

 

 

23 980,00 zł

„Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Miedźna do Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Pszczynie”

 

 

32 285,00 zł

 

 

 

2019

„Dowóz dzieci z terenu gminy Miedźna do Polskiego Związku Niewidomych Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży, organizacja pozarządowa z siedzibą w Rudołtowicach”

 

 

23 799,35 zł

Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Miedźna do Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną, Koło w Pszczynie
z siedzibą w Piasku”

 

 

39 770,00 zł

 

Szczegółowe informacje o konkursie zawarte w Warunkach konkursu ofert na realizację zadań publicznych, dostępnych w Zespole Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli - tel. /32/ 211-61-77 lub 211-63-54 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Miedźnawww.miedzna.pl

                                                                      

Miedźna, dnia 05.12.2019 r.                                                                                             

 

Załączniki

ogłoszenie o konkursie (318.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 2 - oferta (274.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 2 oferta (242.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 3 - umowa (31.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załacznik nr 3 - umowa (460.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 4 - sprawozdanie (217.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 4 - sprawozdanie (182.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarządzenie nr 215.2019 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert (57.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarzadzenie nr 230 podział środków (53.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Wójt Gminy Miedźna Jan Słoninka
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marek Brol
Data wprowadzenia:2019-12-05 15:23:33
Opublikował:Marek Brol
Data publikacji:2019-12-05 15:25:03
Ostatnia zmiana:2019-12-30 20:28:42
Ilość wyświetleń:277

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij