Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miedźna

Kolorowy pasek

Wójt Gminy Miedźna ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w pełnym wymiarze czasu pracy.

OR.2110.7.2019


WÓJT GMINY MIEDŹNA


ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska


w pełnym wymiarze czasu pracy.


Wymagania niezbędne:


 1. wykształcenie: wyższe,

 2. znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o ochronie danych osobowych, ustawy o ochronie zwierząt, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o odpadach oraz Prawa ochrony środowiska,

 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełnych praw publicznych,

 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 5. cieszenie się nieposzlakowaną opinią,

 6. obywatelstwo polskie,

 7. prawo jazdy kat. B

Wymagania dodatkowe:


 1. wykształcenie z zakresu ochrony środowiska i dziedzin pokrewnych

 2. wiedza ogólna z zakresu ochrony środowiska,

 3. mile widziany staż pracy

 4. znajomość i umiejętność obsługi komputera oraz urządzeń biurowych,

 5. umiejętność redagowania pism urzędowych,

 6. umiejętność analitycznego myślenia,

 7. samodzielność i inicjatywa działania,

 8. dobra organizacja własnej pracy,

 9. umiejętność pracy w zespole,

 10. umiejętność interpretacji procedur i przepisów prawnych,

 11. komunikatywność w kontaktach z petentami i innymi instytucjami,

 12. komunikatywność, rzetelność, staranność, odpowiedzialność.


Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:


  1. Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wraz z aktami wykonawczymi.

  2. Przygotowywanie projektów aktów prawa miejscowego w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

  3. Przygotowywanie dokumentacji przetargowej w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

  4. Kontrola realizacji usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, w tym współpraca z podmiotem realizującym te usługi na terenie gminy.

  5. Przyjmowanie i weryfikacja sprawozdań podmiotów wpisanych w rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.

  6. Prowadzenie ewidencji: zawartych umów na odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

  7. Prowadzenie sprawozdawczości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

  8. Przygotowywanie opinii do projektów aktów prawa miejscowego oraz decyzji administracyjnych w zakresie gospodarowania odpadami.

  9. Realizacja spraw związanych z ustawą o ochronie zwierząt w tym między innymi przygotowanie i nadzór nad realizacją gminnego programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

  10. Prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem i rozliczeniem dotacji związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w tym weryfikacja wniosków i przygotowanie umów.

  11. Prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie gospodarki odpadami.


Szczegółowy zakres czynności zostanie ustalony po zakończeniu procedury naboru.


Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:


Praca biurowa, przy monitorze powyżej 4 godzin. Występują bariery architektoniczne w dostępności do budynku, do pomieszczeń biurowych i sanitarnych. Brak podjazdów oraz wind dla niepełnosprawnych.


Wymagane dokumenty i oświadczenia:


 1. list motywacyjny,

 2. życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej i przedstawieniem dodatkowych umiejętności,

 3. kwestionariusz osobowy (plik do pobrania),

 4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i staż pracy,

 5. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

 6. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwa skarbowe (plik do pobrania),

 7. oświadczenie kandydata o nieposzlakowanej opinii,

 8. oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej bądź o profilu prowadzenia takiej działalności (plik do pobrania),

 9. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (plik do pobrania).


Wymagane dokumenty aplikacyjne składa się w zaklejonych i opisanych kopertach: „Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska" w Kancelarii Urzędu Gminy w Miedźnej (I piętro) lub przesyłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Miedźnej ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna. Dokumenty należy składać do dnia 16 grudnia 2019 r.


W przypadku przesyłki pocztowej ważny jest dzień wpływu do Urzędu.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.miedzna.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miedźna umiejscowionej w budynku administracyjnym Urzędu Gminy.


Dodatkowych informacji o naborze udziela kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.


Inne informacje:


 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

 2. Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej bądź testu kwalifikacyjnego drogą telefoniczną lub e-mailową.


Załączniki

ogłoszenie o naborze (139.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kwestionariusz osobowy (30kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kwestionariusz osobowy (39.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie - działalność gospodarcza (24kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie - działalność gospodarcza (53.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie - przetwarzanie danych (35.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadzenie o niekaralności (35.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Wójt Gminy Miedźna Jan Słoninka
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marek Brol
Data wprowadzenia:2019-12-04 15:05:21
Opublikował:Marek Brol
Data publikacji:2019-12-04 15:18:04
Ostatnia zmiana:2019-12-04 15:24:42
Ilość wyświetleń:684

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij