Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miedźna

Kolorowy pasek

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. zamówienia, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (netto) WÓJT GMINY MIEDŹNA zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.: „Obsługa bankowa budżetu Gminy Miedźna i jednostek organizacyjnych”,

Sprawa nr FN.271.8.2019

Miedźna, 05.11.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

dot. zamówienia, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (netto)

WÓJT GMINY MIEDŹNA

zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.:

Obsługa bankowa budżetu Gminy Miedźna i jednostek organizacyjnych”,

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miedźna

ul. Wiejska 131

43-227 Miedźna

tel. 32/2116219

e-mail: urzad@miedzna.pl

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiot zamówienia obejmuje obsługę bankową Gminy Miedźna i 15 jednostek organizacyjnych:

- Urząd Gminy Miedźna,

- Szkoła Podstawowa im. St. Hadyny we Frydku,

- Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Górze,

- Zespół Szkół w Woli,

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnej,

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli,

- Liceum Ogólnokształcące im. Prof. Zbigniewa Religi w Gilowicach,

- Gminne Przedszkole Publiczne „Bajka” we Frydku,

- Gminne Przedszkole Publiczne im. J. Brzechwy w Górze,

- Gminne Przedszkole Publiczne nr 2 im. W. Chotomskiej w Woli,

- Gminne Przedszkole Publiczne nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli,

- Zespół „Kubusiowe Maluchy” w Woli,

- Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z. s. w Woli,

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej z. s. w Woli,

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miedźnej z. s. w Woli.Przedmiot zamówienia w szczególności obejmuje:

 • otwieranie i prowadzenie rachunków bankowych (szacunkowo ok. 100 rachunków bankowych rocznie),

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany w trakcie umowy liczby obsługiwanych rachunków bankowych, co nie spowoduje konieczności zmiany umowy.

 • realizacja poleceń przelewu w formie elektronicznej,

(obecnie ok. 59 000 przelewów rocznie),

W przypadku braku dostępu do systemu bankowości elektronicznej Wykonawca umożliwi realizację przelewów w formie papierowej.

 • wydawanie codziennie wyciągów bankowych,

Wyciąg powinien zawierać co najmniej: numer wyciągu, datę obciążenia/uznania rachunku, datę obciążenia rachunku osoby dokonującej wpłatę na rachunki Gminy, rodzaj operacji (treść), kwotę operacji, dane kontrahenta, saldo początkowe, saldo końcowe, sumę uznań, sumę obciążeń, potwierdzenie stanu salda.

 • wydawanie blankietów czekowych (ok. 170 rocznie ),

 • wydawanie zaświadczeń o posiadaniu rachunków bankowych, opinii i innych (ok. 5 rocznie),

 • lokowanie środków na rachunkach lokat krótkoterminowych, w tym lokatach typu overnight,

 • udostępnienie systemu bankowości elektronicznej, w tym w szczególności:

- zainstalowanie i serwis systemu,

- przeniesienie bazy danych z obecnie wykorzystywanego systemu bankowości elektronicznej do systemu proponowanego przez bank,

- przeszkolenie pracowników w zależności od zgłoszonych potrzeb,

- pobieranie codziennych wyciągów bankowych w postaci plików elektronicznych, z  możliwością ich wydrukowania wraz z pojedynczymi transakcjami,

- automatyczne rozksięgowanie w systemach finansowo-księgowych Zamawiającego, poprzez pobranie z systemu bankowości elektronicznej odpowiedniego pliku,

- usługa identyfikacji przychodzących płatności masowych – zamawiający korzysta z  systemów informatycznych firmy Rekord SI Bielsko-Biała,

 • wpłaty i wypłaty gotówkowe dokonywane przez posiadacza rachunku/osoby trzecie w kasie banku,

 • posiadanie 2 placówek na terenie gminy Miedźna tj.(oddziały, filie lub punkty kasowe), w tym co najmniej po jednej w miejscowości Wola i Miedźna. W przypadku nie posiadania przez Wykonawcę placówek Wykonawca zobowiąże się, że w ciągu 1 miesiąca od podpisania umowy będzie posiadać 2 placówki na terenie gminy Miedźna (oddziały, filie lub punkty kasowe), w tym w Miedźnej i w Woli.

 • obsługa kasowa w zakresie wypłat zasiłków i świadczeń dla osób fizycznych w  miejscowościach Wola i Miedźna ( ilość świadczeń ok. 2 200, wartość świadczeń 1 100 000,00 zł).

 • Naliczanie i kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych powinno następować na koniec każdego miesiąca.

 1. Udzielenie kredytu odnawialnego w rachunku podstawowym:

 1. Bank udzieli Gminie w każdym roku budżetowym w okresie trwania umowy odnawialny kredyt w rachunku podstawowym na pokrycie występującego w  ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy określonego uchwałą budżetową odrębnie w każdym roku budżetowym,

 2. wysokość kredytu będzie określona uchwałą Rady Gminy Miedźna w sprawie budżetu na dany rok.

 3. umowa kredytu będzie podpisywana corocznie na wniosek zamawiającego w  okresie trwania umowy.

 4. podpisanie umowy kredytowej będzie uzależnione od upoważnienia udzielonego przez Radę Gminy Miedźna – Wójtowi Gminy Miedźna oraz sytuacji finansowej i potrzeb finansowych Gminy.

 5. od uruchomienia kredytu w rachunku podstawowym (budżetu) nie będzie pobierana prowizja przygotowawcza ani inne opłaty związane z jego obsługą.

 6. jedynym kosztem kredytu odnawialnego będzie oprocentowanie. Oprocentowanie kredytu w całym okresie obowiązywania Umowy będzie stanowiła zmienna stopa procentowa oparta na stawce WIBOR 1M z  20 dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc odsetkowy, powiększona o marżę banku. Marża Banku będzie stała w całym okresie obowiązywania umowy, zgodnie z przedstawioną ofertą.

Odsetki naliczane będą od kwoty wykorzystanego kredytu.

Do obliczania odsetek przyjmuje się, że rok liczy 365 dni lub 366 dni.

 1. Na uruchomienie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym Zamawiający podpisze odrębną umowę kredytową i dokona wszystkich czynności bankowych związanych z udzieleniem kredytu.

Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco.

 1. Termin realizacji: 01.01.2020-31.12.2022 r.

 2. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 12.11.2019 r. do godziny 12:00

 3. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Urząd Gminy Miedźna

ul. Wiejska 131

43-227 Miedźna

Kancelaria Główna

 1. FORMA SKŁADANIA OFERT:

Oferta powinna być złożona wg załącznika do zaproszenia w wersji papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Obsługa bankowa budżetu Gminy Miedźna i jednostek organizacyjnych”, przesłana za pośrednictwem poczty tradycyjnej, za pomocą faksu, drogą elektroniczną bądź też dostarczona osobiście.

W sytuacji podpisania propozycji cenowej przez osobę, dla której prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych z ofertą wraz z propozycją cenową należy złożyć Pełnomocnictwo w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

Propozycje złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 31.12.2022 r. 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Oferent musi spełniać warunki z art. 22 ust. 1 Pzp, a w tym:

 1. posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

 2. posiadać wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia,

 3. dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

 4. znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

 5. posiadać siedzibę/oddział/filię/punkty kasowe na terenie Gminy Miedźna

lub zobowiązujemy się najpóźniej do dnia 1 m-ca uruchomić oddział/filię/punkty kasowe do obsługi kasowej budżetu Gminy Miedźna.


 1. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Cena ofertowa – 100%.Cena oferowana winna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego Wykonawcy.

Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia winna być podana jako ryczałt w okresie miesięcznym za całość usług określonych w punkcie 1.

Wszystkie koszty, związane z opracowaniem i przedłożeniem oferty ponosi Wykonawca,
niezależnie od wyniku postępowania.

W toku badania i oceny propozycji Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Dopuszcza się możliwość negocjacji złożonych propozycji.

 1. INNE POSTANOWIENIA:

 1. Sprawozdania budżetowe oraz inne dane finansowe na temat budżetu Gminy Miedźna dostępne są na stronie www.bip.miedzna.pl w zakładce: Finanse gminy. 1. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT ZAMÓWIENIA DOSTĘPNE SĄ:

W Referacie Finansowym, pod numerem telefonu 32 211 62 19 lub pod adresem e-mail: finanse@miedzna.pl.

Osoby do kontaktów:

Skarbnik Gminy Ewa Ligenza

 1. ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik - Formularz Ofertowy

Załączniki

zapytanie-ofertowe (302.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
formularz ofertowy (19.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyniki postępowania (40.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Wójt Gminy Miedźna Jan Słoninka
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marek Brol
Data wprowadzenia:2019-11-05 14:43:01
Opublikował:Marek Brol
Data publikacji:2019-11-05 14:47:56
Ostatnia zmiana:2019-11-18 08:35:24
Ilość wyświetleń:194

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij