Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miedźna

Kolorowy pasek

Zimowe utrzymanie dróg administracyjnych przez Gminę Mieźna w sezonie zimowym 2019

Zamawiającym jest:

Gmina Miedźna z siedzibą w Miedźnej, ul. Wiejska 131,

43-227 Miedźna, telefon: (32) 211-61-96, 211-63-38, fax: (32) 212-88-75

e-mail: urzad@miedzna.pl,   www.miedzna.pl

 

 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

2.1 Postępowanie prowadzone będzie w trybie: zapytanie ofertowe dla  zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro (słownie: trzydziestu tysięcy euro).

 

2.2 Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zgodnie z art. 4 pkt. 8 ww. ustawy.

 

2.3 Rodzaj zamówienia: usługa

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg administrowanych przez Gminę Miedźna w sezonie zimowym 2019/2020.

 

Zakres robót obejmuje:

Odśnieżanie oraz likwidację śliskości dróg, chodników i parkingów administrowanych przez Gminę Miedźna w 8  sołectwach tj.: Frydek, Gilowice, Góra, Grzawa, Miedźna, Wola, Wola I, Wola II.

Przedmiot zamówienia obejmuje niżej wymienione rejony:

 

Rejon 1  – Frydek

Rejon 2 – Gilowice

Rejon 3 – Miedźna i Grzawa

Rejon 4 - Wola

Rejon 5 - Wola I, Wola II

Rejon 6  – Góra

Łączna długość dróg objętych zakresem zamówienia wynosi ok. 70 km, chodników  o  pow.
 ok. 1 ha i placów o powierzchni ok. 1,5 ha.

 

Poprzez zimowe utrzymanie dróg w powyższych rejonach rozumie się:

a)      powiadomienie o prowadzeniu akcji czynnej i utrzymywanie kontaktu telefonicznego
z koordynatorem (sołtysi), 24 godz. /dobę, co oznacza, że:

-        wykonawca musi być w dyspozycji sprzętowej i osobowej 24 godz. /dobę,

-        czas reakcji na każde wezwanie zamawiającego (koordynatora) nie może być dłuższy niż 0,5 h od momentu wezwania,

-        przez cały okres wykonywania przedmiotu zamówienia wykonawca oraz osoby wyznaczone do odśnieżania muszą być wyposażeni w środki łączności telefonicznej (telefon komórkowy-warunek konieczny), co pozwoli na stały, 24 godz./dobę kontakt z Zamawiającym; Wykonawca jest zobowiązany do udostępnienia tych numerów Zamawiającemu,

b)      bieżące odśnieżanie dróg, chodników  i parkingów,

c)      usuwanie gołoledzi i gładzi śniegowej z zastosowaniem środków w niebezpiecznych miejscach, tj. na zakrętach, w rejonie skrzyżowań, na podjazdach, lub w miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego. Gołoledź należy usuwać przy użyciu:

-        piasku, stale - w miejscach wyżej wymienionych, lub

-        środków chemicznych w postaci stałej lub zwilżonej (soli drogowej typu chlorek sodu lub magnezu lub wapnia) – na żądanie Zamawiającego  w wyznaczonych miejscach,

-        mieszaniny piasku  i  w/w środków chemicznych - na żądanie Zamawiającego
w wyznaczonych miejscach.

Gładź śniegową (utwardzoną, ujeżdżoną warstwę śniegu) należy usuwać poprzez posypywanie kruszywem naturalnym lub sztucznym o uziarnieniu do 4 mm,

d)      w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania pojazdów oraz postępowania zgodnie z „Instrukcją oznakowania robót w pasie drogowym” i przepisami BHP. Za szkody powstałe z tytułu nieprawidłowego oznakowania robót lub nieprzestrzegania przepisów BHP odpowiedzialny jest Wykonawca,

e)      do obowiązków wykonawcy będzie należało również cotygodniowe informowanie Zamawiającego o przebiegu prowadzenia akcji w postaci dostarczenia protokołu pracy – oddzielnie dla każdego rejonu, potwierdzony przez koordynatora akcji. Protokół powinien zawierać:

-        datę prowadzenia prac,

-        rodzaj wykonanej pracy,

-        ilość godzin,

-        imię i nazwisko operatora,

-        miejsce pracy,

-        potwierdzenie wykonania należytego usługi przez Koordynatora (sołtysi).

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
 

od podpisania umowy do 03.04.2020 r.

 

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

O udzielenie zamówienia mogą  ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki  dotyczące :

a)      posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

b)      posiadania  wiedzy i doświadczenia,

c)      dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

 

w celu spełnienia warunku dot. potencjału technicznego - należy wykazać dysponowanie:

 

wymagane minimum: wykonawca musi posiadać następujący sprzęt (jako posiadacz samoistny lub zależny) pojazdy do odśnieżania muszą być dopuszczone do ruchu oraz posiadać stały napęd obu osi (napęd na 4 koła) i mocy co najmniej 80 KM

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

 

1.      Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

7.      OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

 

1.    Ofertę należy sporządzić dokładnie wg załączonego do zapytania formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1.

2.    Do oferty należy załączyć:

2.1    Formularz ofertowy,

2.2    Formularz kalkulacji ceny

2.3    Dokument lub dokumenty z których będzie wynikać uprawnienie do podpisania oferty np.: aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej, aktualny statut spółki (wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed terminem składania ofert).

2.4    Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia następujące warunki:

a)    posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

b)   posiadania  wiedzę i doświadczenie,

c)    dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d)   znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

 

2.5    Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń, technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wg zał.3

2.6    Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wg zał. 4,

 

3.    Ofertę można składać w postaci papierowej oznaczonej nazwą i adresem Wykonawcy oraz nazwą przedmiotu zamówienia: „Zapytanie o cenę na realizację zadania: Zimowe utrzymanie dróg administrowanych przez Gminę Miedźna w sezonie zimowym 2019” oraz
i elektronicznej na adres e-mail: kancelaria@miedzna.pl

4.    Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

5.    Zaleca się, aby wszystkie kartki sporządzonej oferty były ponumerowane kolejnymi numerami, a całość oferty trwale zespolona.

6.    Wszystkie oświadczenia, zaświadczenia i załączniki muszą być podpisane przez osobę lub osoby posiadające uprawnienia do reprezentowania oraz składania oświadczeń woli
 w zakresie praw i obowiązków majątkowych wykonawcy.

 

8.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 

1.      Oferty należy składać w Kancelarii Urzędu Gminy w Miedźnej, ul. Wiejska 131 pokój nr 15
w budynku A lub przesyłką pocztową           poleconą) na adres: Gmina Miedźna, ul. Wiejska 131, 43-227            MIEDŹNA

2.      Termin złożenia ofert upływa w dniu 07.11.2019 r. o godz. 12.00.

3.      Przy przesyłce pocztowej termin musi być na tyle wyprzedzający, by dotrzymana została powyższa data. Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

4.      Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.

 

Załączniki

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (21.9kB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 1a Form.kalkulacji ceny (37kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 Oświadczenie wykonawcy (29.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy dot. sprzętu (40.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 Oświadczenie wykaz pracowników (39.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5 umowa_zimowe utrzymanie dróg (88.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zimowe utrzymanie dróg - siwz IR.271.1.142019, (2.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyb oferty na zimowe utrz dróg (28.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Bugno
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Agnieszka Bugno
Data wprowadzenia:2019-10-30 15:24:49
Opublikował:Agnieszka Bugno
Data publikacji:2019-10-30 15:33:50
Ostatnia zmiana:2019-11-08 09:26:48
Ilość wyświetleń:71

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij