Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miedźna

Kolorowy pasek

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. zamówienia, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (netto) oferty na wykonanie zamówienia pn.: „Obsługa bankowa budżetu Gminy Miedźna i jednostek organizacyjnych”,

Sprawa nr FN.271.6.2019                                                                 Miedźna, 15.10.2019 r.ZAPYTANIE OFERTOWE


dot. zamówienia, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (netto)WÓJT GMINY MIEDŹNA


zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.:


Obsługa bankowa budżetu Gminy Miedźna i jednostek organizacyjnych”,


 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miedźna

ul. Wiejska 131

43-227 Miedźna

tel. 32/2116219

e-mail: urzad@miedzna.pl

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiot zamówienia obejmuje obsługę bankową Gminy Miedźna i 15 jednostek organizacyjnych:

- Urząd Gminy Miedźna,

- Szkoła Podstawowa im. St. Hadyny we Frydku,

- Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Górze,

- Zespół Szkół w Woli,

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnej,

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli,

- Liceum Ogólnokształcące im. Prof. Zbigniewa Religi w Gilowicach,

- Gminne Przedszkole Publiczne „Bajka” we Frydku,

- Gminne Przedszkole Publiczne im. J. Brzechwy w Górze,

- Gminne Przedszkole Publiczne nr 2 im. W. Chotomskiej w Woli,

- Gminne Przedszkole Publiczne nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli,

- Zespół „Kubusiowe Maluchy” w Woli,

- Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z. s. w Woli,

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej z. s. w Woli,

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miedźnej z. s. w Woli.Przedmiot zamówienia w szczególności obejmuje:

 • otwieranie i prowadzenie rachunków bankowych (szacunkowo ok. 100 rachunków bankowych rocznie),

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany w trakcie umowy liczby obsługiwanych rachunków bankowych, co nie spowoduje konieczności zmiany umowy.

 • realizacja poleceń przelewu w formie elektronicznej,

(obecnie ok. 59 000 przelewów rocznie),

W przypadku braku dostępu do systemu bankowości elektronicznej Wykonawca umożliwi realizację przelewów w formie papierowej.

 • wydawanie codziennie wyciągów bankowych,

Wyciąg powinien zawierać co najmniej: numer wyciągu, datę obciążenia/uznania rachunku, datę obciążenia rachunku osoby dokonującej wpłatę na rachunki Gminy, rodzaj operacji (treść), kwotę operacji, dane kontrahenta, saldo początkowe, saldo końcowe, sumę uznań, sumę obciążeń, potwierdzenie stanu salda.

 • wydawanie blankietów czekowych (ok. 170 rocznie ),

 • wydawanie zaświadczeń o posiadaniu rachunków bankowych, opinii i innych (ok. 5 rocznie),

 • lokowanie środków na rachunkach lokat krótkoterminowych, w tym lokatach typu overnight,

 • udostępnienie systemu bankowości elektronicznej, w tym w szczególności:

- zainstalowanie i serwis systemu,

- przeniesienie bazy danych z obecnie wykorzystywanego systemu bankowości elektronicznej do systemu proponowanego przez bank,

- przeszkolenie pracowników w zależności od zgłoszonych potrzeb,

- pobieranie codziennych wyciągów bankowych w postaci plików elektronicznych, z  możliwością ich wydrukowania wraz z pojedynczymi transakcjami,

- automatyczne rozksięgowanie w systemach finansowo-księgowych Zamawiającego, poprzez pobranie z systemu bankowości elektronicznej odpowiedniego pliku,

- usługa identyfikacji przychodzących płatności masowych – zamawiający korzysta z  systemów informatycznych firmy Rekord SI Bielsko-Biała,

 • wpłaty i wypłaty gotówkowe dokonywane przez posiadacza rachunku/osoby trzecie w kasie banku,

 • posiadanie 2 placówek na terenie gminy Miedźna tj.(oddziały, filie lub punkty kasowe), w tym co najmniej po jednej w miejscowości Wola i Miedźna. W przypadku nie posiadania przez Wykonawcę placówek Wykonawca zobowiąże się, że w ciągu 2 miesięcy od podpisania umowy będzie posiadać 2 placówki na terenie gminy Miedźna (oddziały, filie lub punkty kasowe), w tym w Miedźnej i w Woli.

 • obsługa kasowa w zakresie wypłat zasiłków i świadczeń dla osób fizycznych w  miejscowościach Wola i Miedźna ( ilość świadczeń ok. 2 200, wartość świadczeń 1 100 000,00 zł).

 • Wykonawca musi zapewnić wykonywanie czynności związanych z obsługą budżetu Gminy Miedźna oraz jednostek organizacyjnych w dni robocze w godzinach od 8.00-16.00.

 • Naliczanie i kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych powinno następować na koniec każdego miesiąca.

 1. Udzielenie kredytu odnawialnego w rachunku podstawowym:

 1. Bank udzieli Gminie w każdym roku budżetowym w okresie trwania umowy odnawialny kredyt w rachunku podstawowym na pokrycie występującego w  ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy określonego uchwałą budżetową odrębnie w każdym roku budżetowym,

 2. wysokość kredytu będzie określona uchwałą Rady Gminy Miedźna w sprawie budżetu na dany rok.

 3. umowa kredytu będzie podpisywana corocznie na wniosek zamawiającego w  okresie trwania umowy.

 4. podpisanie umowy kredytowej będzie uzależnione od upoważnienia udzielonego przez Radę Gminy Miedźna – Wójtowi Gminy Miedźna oraz sytuacji finansowej i potrzeb finansowych Gminy.

 5. od uruchomienia kredytu w rachunku podstawowym (budżetu) nie będzie pobierana prowizja przygotowawcza ani inne opłaty związane z jego obsługą.

 6. jedynym kosztem kredytu odnawialnego będzie oprocentowanie. Oprocentowanie kredytu w całym okresie obowiązywania Umowy będzie stanowiła zmienna stopa procentowa oparta na stawce WIBOR 1M z  20 dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc odsetkowy, powiększona o marżę banku. Marża Banku będzie stała w całym okresie obowiązywania umowy, zgodnie z przedstawioną ofertą.

Odsetki naliczane będą od kwoty wykorzystanego kredytu.

Do obliczania odsetek przyjmuje się, że rok liczy 365 dni lub 366 dni.

 1. Na uruchomienie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym Zamawiający podpisze odrębną umowę kredytową i dokona wszystkich czynności bankowych związanych z udzieleniem kredytu.

Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco.

 1. Termin realizacji: 01.01.2020-31.12.2022 r.

 2. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 29.10.2019 r.

 3. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Urząd Gminy Miedźna

ul. Wiejska 131

43-227 Miedźna

Kancelaria Główna

 1. FORMA SKŁADANIA OFERT:

Oferta powinna być złożona wg załącznika do zaproszenia w wersji papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Obsługa bankowa budżetu Gminy Miedźna i jednostek organizacyjnych”, przesłana za pośrednictwem poczty tradycyjnej, za pomocą faksu, drogą elektroniczną bądź też dostarczona osobiście.

W sytuacji podpisania propozycji cenowej przez osobę, dla której prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych z ofertą wraz z propozycją cenową należy złożyć Pełnomocnictwo w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

Propozycje złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 31.12.2022 r. 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Oferent musi spełniać warunki z art. 22 ust. 1 Pzp, a w tym:

 1. posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

 2. posiadać wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia,

 3. dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

 4. znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

 5. posiadać siedzibę/oddział/filię/punkty kasowe na terenie Gminy Miedźna

lub zobowiązujemy się najpóźniej do dnia 1 m-ca uruchomić oddział/filię/punkty kasowe do obsługi kasowej budżetu Gminy Miedźna.


 1. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Cena ofertowa – 100%.Cena oferowana winna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego Wykonawcy.

Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia winna być podana jako ryczałt w okresie miesięcznym za całość usług określonych w punkcie 1.

Wszystkie koszty, związane z opracowaniem i przedłożeniem oferty ponosi Wykonawca,
niezależnie od wyniku postępowania.

W toku badania i oceny propozycji Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Dopuszcza się możliwość negocjacji złożonych propozycji.

 1. INNE POSTANOWIENIA:

 1. Sprawozdania budżetowe oraz inne dane finansowe na temat budżetu Gminy Miedźna dostępne są na stronie www.bip.miedzna.pl w zakładce: Finanse gminy. 1. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT ZAMÓWIENIA DOSTĘPNE SĄ:

W Referacie Finansowym, pod numerem telefonu 32 211 62 19 lub pod adresem e-mail: finanse@miedzna.pl.

Osoby do kontaktów:

Skarbnik Gminy Ewa Ligenza

 1. ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik - Formularz Ofertowy

Załączniki

zapytanie ofertowe obsługa bankowa (308.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zapytanie ofertowe obsługa (98.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oferta załącznik (19.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zmiana treści zapytania ofertowego (32.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oferta załącznik poprawka 21.10.2019 (19.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
formularz ofertowy (63.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wynik-postępowania (30.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Wójt Gminy Miedźna Jan Słoninka
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marek Brol
Data wprowadzenia:2019-10-16 14:57:49
Opublikował:Marek Brol
Data publikacji:2019-10-16 15:00:16
Ostatnia zmiana:2019-11-04 13:44:22
Ilość wyświetleń:256

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij