Miedźna, dnia 23.09.2019 r.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro pn.:

 

„Prowadzenie i obsługa Mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych od mieszkańców Gminy Miedźna, oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych w nim odbieranych”

 

 

1.       Opis przedmiotu zamówienia:

1.1. Przedmiotem zamówienia jestProwadzenie i obsługa Mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych od mieszkańców Gminy Miedźna, oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych w nim odbieranych” polegającej na:

1)      Odbieraniu i zagospodarowywaniu odpadów komunalnych odbieranych w ramach Mobilnego PSZOK, w tym:

a)            chemikaliów (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe) o kodach 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 19*, 20 01 27*, 20 01 29*,

b)           zużytych baterii i akumulatorów o kodzie 20 01 34,

c)            zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego o kodach 20 01 23, 20 01 35*, 20 01 36,

d)           mebli i innych odpadów wielkogabarytowych (np. domowy sprzęt sanitarny, zużyte lampy i oprawy oświetleniowe, wyposażenie gosp. domowych, elementy stolarki mieszkaniowej i gospodarczej, elementy i urządzenia z tworzyw sztucznych) o kodzie 20 03 07,

e)            zużytych opon o kodzie 16 01 03,

f)            odpadów zielonych o kodzie 20 02 01 (m.in.: liście, trawa, gałęzie),

g)           opakowań ze szkła o kodzie 15 01 07,

h)           opakowań z tworzyw sztucznych o kodzie 15 01 02,

i)             opakowań z papieru i tektury o kodzie 15 01 01,

j)             opakowań wielomateriałowych o kodzie 15 01 05,

k)           metalu (złomu) o kodzie 20 01 40, 15 01 04,

l)             lamp fluorescencyjnych i innych odpadów zawierających rtęć o kodzie 20 01 21* (m.in. zużyte świetlówki, żarówki energooszczędne, termometry, itp.).

2)      Przygotowaniu harmonogramu funkcjonowania mobilnego PSZOK z uwzględnieniem warunków:

a)       Punkt winien być czynny 6 razy w miesiącu, z czego przynajmniej dwa razy w godzinach popołudniowych,

b)      Punkt winien funkcjonować przynajmniej raz w miesiącu w sobotę,

c)       Punkt musi w każdej z miejscowości funkcjonować przynajmniej raz w miesiącu,

d)      Miejsca, w których będzie działał mobilny PSZOK muszą być łatwo dostępne dla mieszkańców gminy.

3)      Przygotowaniu regulaminu mobilnego PSZOK.

4)      Zorganizowaniu pracy Mobilnego PSZOK poprzez dysponowanie na jego użytek odpowiednim do tego zadania pojazdem z zainstalowanymi nadajnikami GPS (do systemu monitoringu) umożliwiającymi śledzenie trasy pojazdu wraz z programem do odczytu danych.

5)      Wyposażeniu Mobilnego PSZOK w wagę.

6)      Zatrudnieniu do obsługi Mobilnego PSZOK pracownika posiadającego niezbędną wiedzę o przedmiocie zamówienia, a także ustanowienia zastępstwa za pracownika obsługi PSZOK w przypadku jego urlopu/choroby/nieobecności w pracy, tak aby zapewnić funkcjonowanie PSZOK w przyjętych harmonogramem dniach tygodnia;

7)      Weryfikacji źródła przyjmowanych odpadów – sprawdzanie, czy odpad jest dostarczany przez mieszkańca gminy oraz sprawdzanie adresu, z jakiego pochodzi odpad, w wykazie nieruchomości zamieszkałych.

8)      Przekazywaniu selektywnie zebranych odpadów komunalnych na bieżąco do podmiotów uprawnionych do prowadzenia procesów odzysku lub unieszkodliwiania, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami komunalnymi.

9)      Wyposażeniu Mobilnego PSZOK w telefon, którego numer będzie udostępniony mieszkańcom gminy, pod którym mieszkańcy będą mogli zasięgnąć podstawowych informacji z zakresu funkcjonowania punktu;

10)  Wyposażenia Mobilnego PSZOK w oznaczenie z nazwą Wykonawcy, logiem oraz jego danymi kontaktowymi;

1.2. Transport odpadów Wykonawca zobligowany jest prowadzić pojazdami specjalistycznymi i pojazdami ciężarowymi spełniającymi wymagania techniczne, określone przepisami ustawy o ruchu drogowym oraz innymi przepisami szczególnymi. Transport powinien być zorganizowany zgodnie z postanowieniami art. 24 ustawy z dnia 14 grudnia 2012  r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z późn. zmianami ).

1.3. W zakresie zagospodarowania odpadów odebranych w Mobilnym PSZOK, Wykonawca zobowiązany jest do:

a)            postępowania z odpadami zgodnie z zasadami gospodarki odpadami, określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z późn. zmianami).

b)           przekazywania odebranych w PSZOK selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji recyklingu, odzysku, przygotowania do ponownego użycia i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zgodnie z zasadą ochrony życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, z hierarchią sposobów postępowania z odpadami i z zasadą bliskości, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z późn. zmianami). Wybór instalacji musi być uzasadniony odległością, ofertą cenową oraz rozwiązaniami technologicznymi, które będą korzystne ekonomicznie oraz zapewnią dotrzymanie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku niektórych frakcji odpadów komunalnych,

c)            przekazywania odebranych w PSZOK odpadów zielonych, zgodnie z zasadą ochrony życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, z hierarchią sposobów postępowania z odpadami i z zasadą bliskości, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z późn. zmianami). Wybór regionalnej instalacji musi być uzasadniony odległością, ofertą cenową oraz rozwiązaniami technologicznymi, które będą korzystne ekonomicznie oraz zapewnią dotrzymanie odpowiednich poziomów recyklingu i odzysku, a także przyczynią się do ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;

d)           ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. poz. 2412);

e)            osiągnięcia poziomów:

·                  recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła,

·                  recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych. (Dz. U. poz. 2167).

1.4. W zakresie sprawozdawczości Wykonawca przez cały okres realizacji umowy będzie przekazywał Zamawiającemu:

f)            Karty przekazania odpadu odpadów komunalnych dostarczonych do podmiotów odpowiedzialnych za ich zagospodarowanie w terminie do 8 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym oraz na każde żądanie Zamawiającego,

g)           Raporty miesięczne w wersji papierowej w terminie do 8 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym zawierające informacje o ilości i rodzaju odebranych odpadów komunalnych odebranych w PSZOK, oraz danych osoby przekazującej odpady (imię i nazwisko, adres).

h)           Sprawozdania zgodne z art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) oraz z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie wzoru sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, do końca miesiąca następującego po upływie półrocza, którego dotyczy.

1.5. W zakresie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca ma obowiązek:

a)              wykonywać przedmiot umowy w sposób fachowy, niepowodujący niepotrzebnych przeszkód oraz ograniczający niedogodności dla mieszkańców gminy do niezbędnego minimum;

b)             porządkować teren zanieczyszczony odpadami wysypanymi z pojemników, kontenerów, worków i pojazdów w trakcie realizacji usługi odbioru i zagospodarowania odpadów;

c)              niezwłocznie naprawiać lub ponosić wg wyboru Zamawiającego koszty naprawy szkody wyrządzonej podczas wykonywania usługi wywozu odpadów komunalnych w gminie (np. uszkodzenia chodników itp.);

1.6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za szkody na mieniu i zdrowiu osób trzecich powstałe podczas i w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

 

2.       Termin składania ofert: Oferty należy składać do 30 września 2019 r.

3.       Miejsce składania ofert: Urząd Gminy Miedźna, ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna,

4.       Forma składania ofert: Oferty należy składać w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Miedźna, ul. Wiejska 131, 43- 227 Miedźna osobiście lub za pośrednictwem poczty, oraz mailowo na adres odpady@miedzna.pl

5.       Termin realizacji zamówienia: 01.10.2019 r. – 31.12.2019 r.

6.       Warunki udziału w postępowaniu:

Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 

6.1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a)       posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

b)      posiadania wiedzy i doświadczenia,

c)       dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym,

d)      dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,                     

e)       sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 

6.2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę jest zobowiązany przedłożyć zamawiającemu n/w dokumenty (w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę) na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 6.1 lit. a):

a)    aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b)    wpis do rejestru działalności regulowanej Urzędu Gminy Miedźna,

c)    zezwolenie na prowadzenie transportu odpadów.

 

6.3. Ponadto, każdy Wykonawca potwierdza spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 4.1 lit. b) – e) poprzez złożenie oferty.

 

6.4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę, jest zobowiązany dostarczyć zamawiającemu stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie, jeżeli upoważnienie do podpisania i złożenia oferty/umowy nie wynika z dokumentów złożonych w ofercie.

 

6.5. Oferta Wykonawcy zostanie odrzucona z postępowania, jeżeli wykonawca, nie spełni wymaganych warunków.

 

6.6. Jeżeli podmiot, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy (np. nie dostarczy wymaganych dokumentów określonych w pkt. 6.2, w wyznaczonym terminie) można wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.

 

7.       Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

Sposób obliczenia ceny oferty. Kryterium oceny ofert.

              7.1    Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego,

              7.2    Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.

              7.3    W okresie ważności oferty (związania ofertą) ceny jednostkowe ulegną zmianie tylko w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT, o wartość wynikającą z różnicy stawek VAT.

              7.4    Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w formularzu ofertowym – zał. nr 1 do zaproszenia.

              7.5    W formularzu oferty należy określić cenę netto, podatek VAT i cenę brutto za:

1)    zorganizowanie jednorazowego Punktu mobilnego (podstawienie samochodu wraz z pracownikiem odpowiedzialnym za obsługę Punktu).

2)    zorganizowanie Punktu mobilnego, wraz z odbiorem szacunkowej ilości odpadów od mieszkańców gminy.

              7.6    Kryteria oceny ofert:  cena – 100%

 

7.7 Kalkulacja ceny ofertowej winna być sporządzona w oparciu o następujące założenia:

18 (ilość Punktów mobilnych w roku) x cena za jednorazowe podstawienie Mobilnego PSZOK wraz z pracownikiem do obsługi Punktu + cena za odbiór szacunkowej ilości odpadów w okresie trwania umowy

 

8.       Inne postanowienia: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłana pisemnie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej wykonawcom, którzy złożyli ofertę.

 

9.       Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Miedźna, pod numerem tel. (32) 211-61-96 wew. 24 lub 519 347 289, oraz mailowo: odpady@miedzna.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGI:

Wójt zastrzega sobie prawo odwołania postępowania i/lub zamknięcia postępowania bez podania przyczyny i bez dokonania wyboru którejkolwiek oferty.

Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w niniejszym postępowaniu zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (zwanej dalej kodeksem cywilnym)  oraz postanowienia Regulaminu Udzielania Zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (netto) (Zarządzenie nr 31/2016 Wójta Gminy Miedźna z dnia 30.12.2016r).