Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miedźna

Kolorowy pasek

Zapytanie ofertowe na dostawa pomocy dydaktycznych i materiałów plastycznych do Szkoły Podstawowej im. Stanisława Hadyny we Frydku, Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Miedźnej, niezbędnych do realizacji projektu „Gotowi na wiedzę” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Znak sprawy ZOiW 260.3.7.2019                                                                                         Wola, dnia 23.08.2019 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 7/2019

 

Zamawiający: Gmina Miedźna, ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna NIP: 638-164-24-24

Odbiorca: Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli, ul. Poprzeczna 1, 43-225 Wola

 

Zaprasza do złożenia ofert na:

1.         Opis przedmiotu zamówienia:

1.1     Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych oraz materiałów plastycznych do Szkoły Podstawowej im. Stanisława Hadyny we Frydku, Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Miedźnej, niezbędnych do realizacji projektu „Gotowi na wiedzę” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

1.2     Zamówienie składa się z dwóch części, którym odpowiadają podane wyżej załączniki.

1.3     Zamówienie wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych:

39162100-6 Pomoce dydaktyczne

37820000-2 Wyroby artystyczne

1.4     Miejsce dostarczenia przedmiotu zamówienia wskazany został w każdym załączniku
w kolumnie trzeciej, tj:

Dla części I – pomoce dydaktyczne:

a)      Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnej (SPM) ul. Szkolna 24, 43-227 Miedźna dla pozycji od nr 1 do 39,

b)      Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku (SPF) ul. Miodowa 17, 43-227 Frydek dla pozycji od nr 40 do 46.

Dla części II – Pomoc interaktywna:

a)   Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnej (SPM) ul. Szkolna 24, 43-227 Miedźna – 1 sztuka pomocy interaktywnej,

b)   Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku (SPF) ul. Miodowa 17, 43-227 Frydek – 1 sztuka pomocy interaktywnej.

Dla części III – materiały plastyczne: Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku (SPF) ul. Miodowa 17, 43-227 Frydek dla wszystkich pozycji.

2.         Termin realizacji zamówienia: do 20.09.2019 r.

3.         Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana w formie pisemnej bądź mailowej.

4.         Zamawiający może unieważnić postępowanie bez dokonania wyboru, jeżeli:

a)   cena oferty będzie rażąco odbiegać od stawek rynkowych,

b)   cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

c)   nie złożono żadnej oferty.

5.         Kryteria oceny ofert:

5.1     Zamawiający dokona oceny ważnych ofert, dla każdej części z osobna, na podstawie następujących kryteriów:

Cena ofertowa – 100%,

5.2     Opis sposobu przyznania punktacji:

Punkty za kryterium „cena ofertowa” zostaną obliczone według wzoru:

Cena oferty najtańszej ze  złożonych ofert

na daną część

---------------------------------------------------------  x 100 = liczba punktów

Cena oferty badanej

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów.

5.3 Zamawiający odrzuca ofertę, która jest niekompletna, czyli nie zawiera wszystkich wymaganych załączników tj. prawidłowo wypełnionego formularza ofertowego, załącznika nr 1 i/lub załącznika nr 2,  i/lub załącznika nr 3  (odpowiadającego złożonym formularzu ofertowym) z wykazem pomocy dydaktycznych oraz podpisanej klauzuli informacyjnej.

6.         Okres gwarancji: wynikający z obowiązujących przepisów, wszystkie produkty muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa i jakości określone przepisami oraz być dopuszczone do użytku w placówkach edukacyjnych.

7.         W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

8.         Miejsce i termin złożenia ofert: Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli
ul. Poprzeczna 1, 43-225 Wola,  do dnia 02.09.2019 r.

9.         Termin otwarcia ofert: 03.09.2019 r.

10.     Warunki płatności: minimum 14 dni od daty dostarczenia faktury.

11.     Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Marzena Mandla

12.     Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim oraz dostarczyć:

a)   w wersji papierowej na adres: Zespołu Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli ul. Poprzeczna 1, 43-225 Wola lub

b)   w wersji elektronicznej na e-mail: zoiw@miedzna.pl (w formie zeskanowanych dokumentów)

13.     Dodatkowe warunki: dostawa w cenie, dopuszcza się złożenie ofert na wybraną część. Zamawiający zastrzega prawo wyboru różnych części zamówienia u różnych wykonawców.

14.     W celu uniknięcia konfliktu interesów niniejsze zlecenie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawca?, polegające w szczególności na:

a)      uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b)     posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji,

c)      pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d)     pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
?

 

15.     Załącznikami do zapytania ofertowego stanowiącymi integralną część ofert są:

Załącznik nr 1     CZĘŚĆ I – Pomoce dydaktyczne

Załącznik nr 2     CZĘŚĆ II – Pomoc interaktywna

Załącznik nr 3     CZĘŚĆ III – Materiały plastyczne

Załącznik nr 4     Klauzula informacyjna

Załącznik nr 5     Formularz ofertowy

 

 

 

Załączniki

Zapytanie ofertowe nr 7_2019 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik do zapytania ofertowego - wykaz pomocy dydaktycznych (29kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Klauzula zamówienia publiczne (18.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz ofertowy (753kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zapytanie ofertowe nr 7_2019 (776kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Dyrektor Zespołu Oswiaty i Wychowania
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marek Brol
Data wprowadzenia:2019-08-23 11:04:52
Opublikował:Marek Brol
Data publikacji:2019-08-23 11:06:31
Ostatnia zmiana:2019-08-26 13:24:27
Ilość wyświetleń:263

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij