Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miedźna

Kolorowy pasek

Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia pn.: " Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1 000 000,00 PLN na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy"

Miedźna, 21.08.2019r.

FN.271.4.2019

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

o zamówieniu, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000  euro (netto)

 

 

GMINA MIEDŹNA

 

zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.:

 

 

„Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości  1 000 000,00 PLN  na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy”

 

 

 

 

 

                                                                         

 

 

 

………………………………………………………

                                                                                            (Wójt Gminy lub Sekretarz Gminy)            


 

ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miedźna

ul. Wiejska 131

43-227 Miedźna

Tel. 32/2116219

e-mail: urzad@miedzna.pl 

1          OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest „ Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości  

 1 000 000,00 PLN na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy”

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1.       Kwota kredytu - 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych). Waluta kredytu – złoty polski (PLN).

2.       Termin udostępnienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego - 02.12.2019 r.

3.       Zabezpieczenie kredytu – weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Na deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika Gminy.

4.       Umowę kredytu przygotowuje Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym, z  zastrzeżeniem, że Bank nie może dysponować rachunkiem bankowym Gminy.

5.       Plan spłat:

SPŁATA

RATA

31.03.2020

25 000,00

30.06.2020

25 000,00

30.09.2020

25 000,00

31.12.2020

25 000,00

31.03.2021

50 000,00

30.06.2021

50 000,00

30.09.2021

50 000,00

31.12.2021

50 000,00

31.03.2022

50 000,00

30.06.2022

50 000,00

30.09.2022

50 000,00

31.12.2022

50 000,00

31.03.2023

75 000,00

30.06.2023

75 000,00

30.09.2023

75 000,00

31.12.2023

75 000,00

31.03.2024

50 000,00

30.06.2024

50 000,00

30.09.2024

50 000,00

27.12.2024

50 000,00

RAZEM:

1 000 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.      Zamawiający nie będzie ponosił żadnych opłat z tytułu:

a.       zmiany harmonogramu spłat kredytu w zakresie kwot i terminów,

b.      wcześniejszej spłaty rat kredytu.

7.       Wykonawca będzie naliczał odsetki od wykorzystanej przez Zamawiającego kwoty kredytu pomniejszonej o dokonane spłaty rat kapitałowych, za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu, przy założeniu, że rok liczy 365 dni, a rok przestępny 366 dni. Spłata kwoty odsetek nastąpi po uruchomieniu kredytu w okresach 3-miesięcznych do ostatniego dnia każdego kwartału.

8.       Oprocentowanie – według zmiennej stopy procentowej, ustalonej jako stopa bazowa WIBOR dla trzymiesięcznych (3M) złotowych depozytów międzybankowych powiększoną o stałą marżę banku- stała dla całego okresu kredytowania.

Zmiana oprocentowania wynikająca ze stawki WIBOR 3M nie stanowi zmiany warunków umowy i  nie wymaga jej wypowiedzenia.

Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wysokości obowiązującego w danym kwartale oprocentowania kredytu, w formie pisemnej, bez obciążania z tego tytułu Zamawiającego dodatkowymi kosztami.

9.       Zamawiający zastrzega możliwość spłaty kredytu przed terminem bez dodatkowego obciążania finansowego Zamawiającego przez Wykonawcę z tego tytułu (prowizje, opłaty itd.).

10.   Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych i wariantowych.

11.   Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówienia uzupełniającego.

12.   Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z  upływem terminu składania oferty.

 

Sposób obliczenia ceny oferty:

1.       Wykonawca przedstawia ofertę w punktach procentowych (%).

2.       Przez cenę należy rozumieć marżę banku zastosowaną do ustalenia oprocentowania kredytu. Cena oferty powinna uwzględniać wszystkie opłaty, prowizje, odsetki i inne świadczenia związane z  udzieleniem i obsługą kredytu.

3.       Do obliczenia należy przyjąć, ze rok składa się z 365 dni lub rok przestępny 366 dni, a WIBOR 3M na dzień 21.08.2019 r. – stała stawka WIBOR 3M została przyjęta wyłącznie do wyliczenia ceny oferty, natomiast w rzeczywistym okresie kredytowania będzie ona zmienna.

4.       Oprocentowaniu podlega kwota stanowiąca zadłużenie Zamawiającego wobec Wykonawcy tj. kwota faktycznie wykorzystanego kredytu pomniejszona o dokonane spłaty rat kapitałowych przy założeniu, że rok liczy 365 dni a rok przestępny 366 dni, zaś miesiąc rzeczywistą liczbę dni.

5.       Cena (marża) musi być podana cyfrowo i słownie z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. W przypadku gdy Wykonawca poda cenę z mniejszą dokładnością Zamawiający uzna, że nieuwidoczniona po przecinku cyfra wynosi 0 (zero). Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty.

6.       Za ofertę najkorzystniejszą Zamawiający uzna taką, która uzyska najwyższą punktację spośród ocenianych.

7.       Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń między Zamawiającym a Wykonawcą w walutach obcych.

2          TERMIN SKŁADANIA OFERT

2.1           Oferta powinna być przesłana/złożona do dnia 04.09.2019r.

2.2           Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej www.bip.miedzna.pl.

3          MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Urząd Gminy Miedźna

ul. Wiejska 131

43-227 Miedźna

Kancelaria Urzędu

Fax: (32) 211 60 89

  Adres poczty elektronicznej: urzad@miedzna.pl

4          FORMA SKŁADANIA OFERT

4.1           Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Składana oferta powinna być sporządzana wg wzoru formularza oferty  - zgodnie z załącznikiem nr 1  do ogłoszenia.

4.2           Formularz oferty wraz z załącznikami i wymaganymi dokumentami musi być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym, zgodnie z postanowieniami właściwego rejestru.

4.3           Oferta powinna być przesłana w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną z podaniem terminu składania ofert oraz z określeniem przedmiotu zamówienia.

4.4           Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:

1)    jej treść nie odpowiada treści ogłoszenia lub

2)    została złożona po terminie składania ofert określonym w ogłoszeniu.

5          TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Okres realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 27.12.2024 r.

Postawienie kredytu do dyspozycji Zamawiającego do dnia 02.12.2019 r.

Spłata kredytu i odsetek do dnia 27.12.2024 r.

6          WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.       Wykonawca złoży aktualne zezwolenie Komisji Nadzoru finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. 2018 r., poz. 2187 ze zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust.1 Ustawy Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed wejściem w życie ustawy, o której mowa w  art. 193 lub inne dokumenty równoważne, potwierdzające prawo wykonawcy do prowadzenia działalności bankowej.

2.       Wykonawca do oferty dołączy aktualny odpis z właściwego rejestru wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,

3.       Wykonawca złoży wypełniony formularz – wg wzoru stanowiącego załącznik do zaproszenia do składania ofert.

4.       Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy udzielone osobom nie wymienionym w  dokumencie, o którym mowa w pkt 2, a reprezentującym Wykonawcę, w szczególności poprzez podpisywanie/poświadczanie dokumentów składających się na ofertę oraz innych składanych w toku postępowania.

5.       W przypadku konsorcjum do oferty musi być załączony  dokument ustanawiający pełnomocnika konsorcjum do  reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie zamówienia  albo reprezentowania w  postępowaniu i przy zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

7          KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

7.1           Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następującego kryterium:

Cena  - 100% (100,00 pkt)

 

Najwyżej zostanie oceniona oferta o najniższej wartości całkowitej (marży) za realizację przedmiotu zamówienia, wskazanej w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia- formularz ofertowy. Otrzyma on 100 punktów. Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio ilość punktów obliczoną zgodnie z  wzorem:

Lp= ---------------------x 100 pkt, gdzie:

Marża badana

Lp- liczba punktów ocenianej oferty.

8          INNE POSTANOWIENIA:

Sprawozdania budżetowe Gminy Miedźna znajdują się na stronie bip.miedzna.pl  w zakładce Finanse Gminy.

9          INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT ZAMÓWIENIA DOSTĘPNE SĄ:

W Referacie Finansowym, pod numerem telefonu 32 211 62 19 lub pod adresem e-mail: finanse@miedzna.pl.

Osoby do kontaktów:

Skarbnik Gminy Ewa Ligenza

Inspektor Monika Niemiec

 

Zamawiający informuje, że:

- niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w myśl art.66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych,

- niniejsze ogłoszenie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek  z ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny oraz bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert,

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie.

10    ZAŁĄCZNIKI

Zał. 1 Formularz Ofertowy

Zał. 2 Zarządzenie Wójta Gminy Miedźna w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2019

Zał. 3 Uchwała w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2019

Zał. 4 Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026

Zał. 5 Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu długoterminowego w wysokości 1 mln zł

Zał. 6 Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Miedźna, wynikającej z  planowanych i  zaciągniętych zobowiązań.

Załączniki

Zał. nr 1 - formularz ofertowy (47kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 1 - formularz ofertowy (197.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Wójta Gminy Miedźna w sprawie zaciągnięcia kredytu (45kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2019 (3.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Opinia RIO o możliwosci spłaty kredytu długoterminowego w wysokości 1 mln zł (369.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Miedźna (209kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (43.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Aleksandra Kocima
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Aleksandra Kocima
Data wprowadzenia:2019-08-22 08:49:28
Opublikował:Aleksandra Kocima
Data publikacji:2019-08-22 09:01:43
Ostatnia zmiana:2019-09-06 09:35:31
Ilość wyświetleń:74
Urząd Gminy Miedźna
Wiejska 131, 43-227 Miedźna

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij