Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Z. Religi w Gilowicach

Ogłasza Nabór Na Stanowisko: Sekretarka

I. Określenie stanowiska pracy:

·         stanowisko - sekretarka

·         wymiar czasu pracy – pełny etat

·         rodzaj umowy- zatrudnienia na czas określony, docelowo na czas nieokreślony

·         miejsce pracy  - Liceum Ogólnokształcące im. prof. Z. Religi w Gilowicach

II. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

1.       Wymagania niezbędne:

·         obywatelstwo polskie,

·         wykształcenie min. średnie ogólnokształcące,

·         stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku sekretarki,

·         nieposzlakowana opinia,

·         znajomość obowiązujących przepisów z zakresu administracji, Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela, Ustawy o Systemie Oświaty, Ustawy Prawo Oświatowe.

2.       Wymagania dodatkowe:

·         udokumentowany co najmniej 1-roczny staż pracy,

·         biegła znajomość oprogramowania biurowego - Word, Excel,

·         znajomość obsługi wprowadzania danych do Systemu Informacji Oświatowej SIO,

·         umiejętność redagowania pism urzędowych, oraz redagowania wewnętrznych aktów prawnych,

·         umiejętność śledzenia zmian w przepisach oraz interpretacji prawa,

·         umiejętność kontaktowania się z dziećmi, rodzicami i innymi klientami szkoły oraz współpraca w zespole,

·         obsługa urządzeń biurowych,

·         predyspozycje osobowościowe: wysoka kultura osobista, dobra organizacja pracy, umiejętność komunikacji interpersonalnej, lojalność, systematyczność, samodzielność, terminowość i sumienność, kreatywność w działaniu, pogodne usposobienie.

III. Zakres odpowiedzialności i uprawnień na stanowisku:

1.       Zakres obowiązków na stanowisku pracy sekretarka:

·         znajomość aktualnych zarządzeń i przepisów dotyczących pracy w kancelarii szkoły,

·         prowadzenie bieżącej obsługi korespondencji oraz organizowanie właściwego obiegu dokumentów, przyjmowanie i wysyłanie korespondencji, nadawanie numerów zgodnie z instrukcją kancelaryjną, pośredniczenie w kontaktach dyrektora z pracownikami, interesantami.  Rzetelne i terminowe przekazywanie informacji służbowych dyrektorowi.

·         prowadzenie dokumentacji sekretariatu zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności: księgi uczniów, księgi ewidencji,

·         wykonywanie wszelkich czynności związanych z ruchem uczniów (przyjęcia, przeniesienia),

·         przygotowywanie dokumentacji do egzaminu maturalnego,

·         obsługa organizacyjna rekrutacji uczniów do klas pierwszych,

·         wystawianie uczniom nowych legitymacji oraz ich przedłużanie, sporządzanie odpisów arkuszy ocen, wydawanie zaświadczeń potwierdzających kontynuację nauki, prowadzenie rejestru zaświadczeń oraz wydanych legitymacji,

·         prowadzenie dokumentacji związanej z ubezpieczeniem dzieci i nauczycieli od następstw nieszczęśliwych wypadków,

·         sporządzanie duplikatów i odpisów świadectw promocyjnych, ukończenia szkoły oraz dojrzałości,

·         wydawanie delegacji pracownikom oraz ich ewidencja,

·         prowadzenie dokumentacji ubezpieczenia mienia,

·         prowadzenie na bieżąco ksiąg inwentarzowych,

·         obsługa administracyjna ZFŚS,

·         właściwe zabezpieczanie i przechowywanie pieczęci urzędowych,

·         odpowiedzialność za druki ścisłego zarachowania ich przechowywanie i ewidencja,

·         przygotowywanie i wprowadzanie danych dla Systemu Informacji Oświatowej,

·         prowadzenie archiwum szkolnego,

·         obsługa interesantów, udzielanie informacji,

·         przestrzeganie tajemnicy służbowej oraz ustawy o ochronie danych osobowych,

·         bieżące rozpoznanie rynku i dokonywanie zakupów,

·         prowadzenie rejestru faktur,

·         inne czynności służbowe zlecone przez dyrektora szkoły w toku bieżącej pracy.

IV. Wymagane dokumenty:

·         CV

·         list motywacyjny,

·         oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

·         oświadczenie kandydata o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

·         oferty przyjmowane są osobiście w Sekretariacie Szkoły w godz. urzędowania od 8.00 – 15.00 lub korespondencyjnie na adres: Liceum Ogólnokształcące im. prof.. Z. Religi w Gilowicach, ul. Korfantego 38, 43-227 Miedźna lub e-mail: logilowice@poczta.onet.pl  w terminie do 23.08.2019r.