Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miedźna

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wybór realizatora w 2019 r. programu polityki zdrowotnej pn.: "Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 8-10 lat z terenu gminy Miedźna na lata 2018-2022"

Przedmiot konkursu, wymagania stawiane oferentom niezbędne do realizacji Programu oraz określenie terminu i miejsca składania ofert

 

§ 1

1. Organizatorem konkursu ofert jest Gmina Miedźna z siedzibą w Urzędzie Gminy Miedźna, 43-227 Miedźna, ul. Wiejska 131.

§ 2

1. Przedmiotem konkursu ofert jest powierzenie wykonania następującego zadania publicznego: realizacja w 2019 roku programu polityki zdrowotnej pn.: „Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 8-10  z terenu gminy Miedźna na lata 2018-2022", zwanego dalej Programem. Wykonanie zadania publicznego -realizacja Programu obejmuje następujące działania:

1) prowadzenie akcji informacyjnej o realizowanym Programie oraz źródle jego finansowania adresowanej do dyrektorów i kadry pedagogicznej szkół podstawowych oraz dzieci z grupy docelowej i ich rodziców/opiekunów prawnych, w tym:

a) opracowanie, druk oraz rozpowszechnienie ulotek i plakatów zawierających informacje, o których mowa w pkt 1,

b) umieszczenie informacji, o których mowa w pkt 1, w miejscu udzielania świadczeń w ramach Programu oraz (o ile realizator posiada) na jego stronie internetowej;

 

2) pozyskanie, przy współpracy z dyrektorami szkół podstawowych Gminy Miedźna pisemnej zgody rodziców / opiekunów prawnych na udział dziecka w Programie.

3) przeprowadzenie edukacji zdrowotnej dzieci z grupy docelowej Programu oraz ich rodziców/opiekunów prawnych, w tym:

a) zaplanowanej i prowadzonej przez doświadczonego lekarza dentystę lub doświadczoną higienistkę/asystentkę stomatologiczną:

- z wykorzystaniem metody wykładu, dyskusji oraz instruktażu higieny jamy ustnej w populacji docelowej rodziców - realizowanej w szkołach podstawowych w formie dwu 90-minutowych wykładów dla grup ok. 50-70 osób (obszar tematyczny: metody dbania o higienę jamy ustnej, rekomendacje w zakresie profilaktyki próchnicy oraz innych chorób jamy ustnej, prozdrowotne nawyki higieniczne i żywieniowe w profilaktyce próchnicy, korzystanie ze świadczeń gwarantowanych w zakresie stomatologii); badanie poziomu wiedzy rodziców przy zastosowaniu pre-testu przed prelekcją oraz post-testu po prelekcji,

- z wykorzystaniem metody wykładu, pogadanki oraz instruktażu higieny jamy ustnej w populacji docelowej dzieci - realizowanej w trakcie 45-minutowych zajęć lekcyjnych w szkołach podstawowych (obszar tematyczny: metody dbania o higienę jamy ustnej, rekomendacje w zakresie profilaktyki próchnicy oraz innych chorób jamy ustnej, prozdrowotne nawyki higieniczne                     i żywieniowe w profilaktyce próchnicy); badanie poziomu wiedzy i nawyków żywieniowych u dzieci przy zastosowaniu pre-testu przed prelekcją oraz post-testu po prelekcji,

b) prowadzonej podczas wizyt stomatologicznych (przekazanie informacji dotyczących profilaktyki próchnicy; poinformowanie o pozytywnych skutkach podejmowania działań profilaktycznych oraz negatywnych w przypadku braku ich podejmowania),

c) realizowanej za pomocą metod podających (ulotki/plakaty informacyjne) w szkołach podstawowych, wybranym podmiocie leczniczym oraz Urzędzie Gminy Miedźna.

 

4) Badanie stomatologiczne:

               a) kwalifikacja do programu,

               b) uzyskanie zgody rodziców lub opiekunów prawnych dziecka,

               c) edukacja zdrowotna w zakresie zapobiegania próchnicy wraz z instruktażem higieny jamy ustnej,

               d) badanie stomatologiczne (ocena stanu higieny jamy ustnej, instruktaż higieny jamy ustnej, ocena stanu uzębienia i zgryzu, określenie wskaźnika puw oraz PUW),

               e) badanie jakości udzielonych świadczeń (ankieta satysfakcji pacjenta skierowana do rodziców);

 

5) Profilaktyka stomatologiczna – zabezpieczenie lakiem szczelinowym bruzd zębów szóstych:

    a) u dzieci, które nie miały dotychczas wykonywanego zabiegu,

        b) u dzieci,u których doszło do częściowej/całkowitej utraty laku (ok.15% dzieci z wykonanym        zabiegiem lakowania w wywiadzie).

6) w razie stwierdzenia zmian próchnicowych lub/i chorób przyzębia i wad zgryzu skierowanie dziecka do podjęcia leczenia wraz ze wskazaniem rodzicom/opiekunom prawnym najbliższego podmiotu udzielającego świadczeń w tym zakresie w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia;

7) prowadzenie sprawozdawczości ewaluacyjnej z realizacji Programu w formie pisemnej, w tym zbieranie, opracowywanie, przetwarzanie i analiza danych, w tym danych wrażliwych i ochrony danych osobowych oraz pozostawanie administratorem tych danych na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego      i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia    dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) na potrzeby Programu.

 

2. Grupę docelową Programu (adresaci Programu) stanowią dzieci w wieku 8-10 lat (w przypadku dzieci -działania z zakresu edukacji zdrowotnej, badania stomatologiczne oraz profilaktyka stomatologiczna) oraz ich rodzice / opiekunowie prawni (w przypadku rodziców/opiekunów prawnych — działania z zakresu edukacji zdrowotnej). Program określa następujące kryteria włączenia oraz kryteria wyłączenia:

1) kryteria włączenia:

a) edukacja zdrowotna:

    - dzieci w wieku 8- 10 lat oraz ich rodzice/opiekunowie prawni,

    - zamieszkiwanie na terenie gminy Miedźna,

b) badanie stomatologiczne:

  - dzieci w wieku 8- 10 lat oraz ich rodzice/opiekunowie prawni,

  - zamieszkiwanie na terenie gminy Miedźna,

  - brak przeprowadzonego badania stomatologicznego w ciągu ostatnich 6 miesięcy;

  - pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika programu na dobrowolny udział w programie,

c) profilaktyka stomatologiczna:

  - dzieci w wieku 8 – 10 lat oraz ich rodzice/opiekunowie prawni,

  - zamieszkiwanie na terenie gminy Miedźna,

  - brak wykonywanego wcześniej lakowania bruzd zębów szóstych lub stwierdzenie częściowej/całkowitej utraty         laku,

  - brak przeciwwskazań do działań profilaktycznych stwierdzony podczas wizyty u lekarza stomatologa,

  - pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika programu na dobrowolny udział w programie;

2) kryteria wyłączenia:

a) edukacja zdrowotna:

                  - wiek poniżej 8 lat lub powyżej 10 lat,

                  - niezamieszkiwanie na terenie gminy Miedźna,

     b) badanie stomatologiczne:

                - wiek poniżej 8 lat lub powyżej 10 lat,

                - niezamieszkiwanie na terenie gminy Miedźna,

                -  badanie stomatologiczne przeprowadzone w ciągu ostatnich 6 miesięcy w wywiadzie,

                -  brak pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika programu na dobrowolny udział                         

                  w programie,

c) profilaktyka stomatologiczna:

                  - wiek poniżej 8 lat lub powyżej 10 lat,

                  - niezamieszkiwanie na terenie gminy Miedźna,

                  - wykonane wcześniej lakowanie bruzd zębów szóstych oraz brak stwierdzenia częściowej/całkowitej utraty laku,

                - przeciwwskazania do działań profilaktycznych stwierdzone podczas wizyty u lekarza stomatologa,

                  - brak pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika programu na dobrowolny udział       

                   w programie.

 

3. Przewidywany termin realizacji zadania publicznego: od podpisania umowy do dnia 10 grudnia 2019 roku.

4. Maksymalna wysokość środków finansowych przeznaczonych ze strony Gminy Miedźna na realizację całego zadania w 2019 roku nie może przekroczyć kwoty 24 305 zł brutto.

5. Miejscem realizacji zadania jest teren Gminy Miedźna, w tym: szkoły podstawowe Gminy Miedźna oraz gabinet/gabinety stomatologiczne wyposażone w sprzęt niezbędny do przeprowadzenia zaplanowanych zadań w ramach realizacji Programu. Realizator Programu zobowiązany jest dysponować odpowiednimi zasobami kadrowymi oraz rzeczowymi, które są niezbędne do realizacji Programu zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa. Zaplanowane działania i świadczenia zdrowotne będą udzielane w miejscu/miejscach wskazanych przez realizatora Programu z podaniem dostępności do zaplanowanych działali i interwencji tj. danych teleadresowych oraz dni i godzin miejsca realizacji Programu.

 

§ 3

 

Do konkursu ofert mogą przystąpić podmioty wykonujące działalność leczniczą, o których mowa w art. 4 ust. 3 oraz art. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018r. poz. 160), które świadczą usługi w zakresie zgodnym z przedmiotem konkursu ofert.

 

§ 4

 

Podmiot leczniczy musi spełniać kryteria przewidziane przepisami dla realizacji zadań z zakresu świadczeń ogólno stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia, w tym:

1) kryteria kadrowe: lekarz dentysta lub lekarz dentysta w trakcie specjalizacji w dziedzinie stomatologii dziecięcej, asystentka lub higienistka stomatologiczna;

2) kryteria sprzętowe: stanowisko stomatologiczne (fotel, przystawka turbinowa, mikrosilnik, lampa bezcieniowa) lub unit stomatologiczny, lampa polimeryzacyjna, skaler.

§ 5

 

1. Oferty konkursowe należy składać:

1) w zamkniętych kopertach z napisem: „Konkurs ofert - Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci          w wieku 8 – 10 lat z terenu Gminy Miedźna na rok 2019",

2) bezpośrednio w Kancelarii Urzędu Gminy Miedźna, 43-227 Miedźna, ul. Wiejska 131 lub drogą pocztową na ww. adres,

3) termin składania ofert upływa w dniu 12 sierpnia 2019 r. (poniedziałek), do godziny 17.00; w przypadku złożenia ofert za pośrednictwem operatora pocztowego o terminie wpływu nie decyduje data stempla pocztowego - data nadania, lecz data rzeczywistego wpływu oferty do Urzędu Gminy Miedźna,

 

2. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w terminie nieprzekraczającym do dnia 19 sierpnia 2019r.

3. Oferta konkursowa powinna być złożona na udostępnionym formularzu, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia. W przypadku złożenia na innym formularzu, oferta zostanie odrzucona. Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty wskazane w obowiązującym formularzu ofert.

4. Wójt Gminy Miedźna zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

5. Ogłoszenie o zakończeniu postępowania konkursowego i jego wyniku odbędzie się poprzez umieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Miedźna www.bip.miedzna.pl.

6. W toku dokonywania oceny prawidłowości formalnej złożonych ofert, Komisja konkursowa może żądać udzielenia przez oferentów wyjaśnień w zakresie zawartości złożonych przez nich ofert.

7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

8. Dodatkowych informacji na temat Programu oraz postępowania konkursowego udziela Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Miedźnej zs. w Woli Aneta Kalisoras tel. 32 211 82 51, e-mail: gops@gops.miedzna.pl, w godzinach pracy GOPS.

 

§ 6

 

Ocena ofert konkursowych dokonywana będzie wg kryteriów:

1) Cena - 85 pkt;

2) Dostępność do świadczeń stomatologicznych przewidzianych w Programie w miejscu realizacji Programu:

a) możliwość rejestracji i informacji telefonicznej - 5 pkt,

b) dostępność minimum pięć razy w tygodniu od poniedziałku do piątku w liczbie co najmniej trzech godzin dziennie (10 pkt) lub minimum trzy razy w tygodniu od poniedziałku do piątku w liczbie co najmniej trzech godzin dziennie (6 pkt), lub minimum raz w tygodniu od poniedziałku do piątku w liczbie co najmniej trzech godzin dziennie (3 pkt);

3) maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać w Konkursie ofert wynosi 100 pkt.

Załączniki

zarzadzenie nr140-2019 (67.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o konkursie (251.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 1 do zarz. ogłoszenie (54.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 2 - 6 do umowy (126kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 2 do zarz. formularz oferty (47kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 3 do zarz. umowa-1 (71kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 7 do umowy (70kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja z otwarcia ofert (24.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 158 (63.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Wójt Gminy Miedźna Jan Słoninka
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marek Brol
Data wprowadzenia:2019-07-24 13:30:02
Opublikował:Marek Brol
Data publikacji:2019-07-24 13:34:52
Ostatnia zmiana:2019-08-14 15:35:03
Ilość wyświetleń:435
Urząd Gminy Miedźna
Wiejska 131, 43-227 Miedźna

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij